[] Program Hakkında
Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD'nin öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ortaöğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
[] Amaç
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, eğitim biliminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,  sorumluluk sahibi, farklı görüşlere saygılı, eğitim alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan Fen Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmektir.
[] Hedef
 • 1. İnsanı merkeze alan, insana saygı ve sevgiyi önceleyen ve insanın gelişmesine katkıda bulunan,
 • 2. Zihinsel yönden gelişmiş, zihinsel becerilerini en üst düzeyde kullanan,
 • 3. Bilimsel olarak üretken, toplumun ilerlemesine katkıda bulunan,
 • 4. Yeni düşüncelere açık, onları takip eden ve yeni düşünceler üreterek her alanda öncü konuma geçen,
 • 5. İşbirliği içinde çalışan, kendisine verilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getiren,
 • 6. Sosyal sorumluluk üstlenen, ulusal değerleri geliştirerek evrensel boyutlara ulaştıran öğretmenler yetiştirmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD'nin öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ortaöğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, çevre, astronomi, yer bilimi) ile ilgili kavramları bilir, açıklar ve bunlar arasındaki ilişkileri yorumlayabilecek düzeyde bilim okuryazarıdır.
2 Fizik, kimya ve biyoloji konularında öğrencilere yönelik uygun laboratuvar deneyleri ve etkinlikleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilimsel süreç becerilerine sahiptir.
3 Fizik, kimya, biyoloji, çevre, astronomi ve yer bilimi konularında öğrencilerde görülebilen kavram yanılgılarını ve bunları değiştirme stratejilerini bilir.
4 Fen ve fen eğitimi konularında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, ilgili gelişmeleri izleme ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
5 Fen Bilgisi öğretmenliği ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme bilgisine sahiptir.
6 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
7 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
8 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
9 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
10 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
11 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
12 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.
13 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
15 Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir. Mezun olan öğrenciler devlet ve özel ilköğretim okullarında istihdam edilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı
Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD'nin öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız
[] Mezuniyet Koşulları
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 153'tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
[] Eğitim Türü
Yüz Yüze
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.MustafaKOÇ
E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat GENÇ
E-Mail:muratgenc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Murat GENÇ
     muratgenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sedat KARAÇAM
     sedatkaracam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Harika Özge ARSLAN
     harikaarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin SEVİNÇ
     omersevinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Azize DİGİLLİ BARAN
     azizedigilli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI
     senemcolakyazici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Benzegül DURAK
     benzeguldurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Furkan CANTEZ
     furkancantez@duzce.edu.tr