[] Program Hakkında

Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek lisans Programı interdisiplinler nitelikte olup halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farklı fakat işbirliği içinde olmaktadır.

Kompozit Malzeme Teknolojileri Yüksek lisans programı disiplinler arası bilimsel çalışma konularını kapsamakta olup, kompozit malzemelerin üretim tekniği, yöntem ve test tekniklerinin nitelik ve nicelik bakımından araştırılmasına imkan sağlayacaktır. Yüksek lisans programı malzeme bilimi, polimer nanokompozitler, metal matriksli kompozitler, plastik teknolojisi, kauçuk malzeme teknolojisi, malzeme mekaniği, kompozit yapı malzemeleri, odun kompozitleri, odun-plastik kompozitler bilim dallarını içermektedir.

Burada eğitim görmüş elemanlar Kompozit malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarında çalışabilmektedirler.
[] Amaç

Kompozit Malzeme Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, araştırmaya ve uygulamaya dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, kendine güvenen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip, akademik hayatlarında veya araştırma kuruluşlarındaki çalışmalarında kendilerini geliştiren bilim adamları yetiştirmek.

[] Hedef

Kompozit Malzeme Teknolojileri alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir Yüksek Lisans eğitim-öğretim programı sağlamak. Ulusal ve uluslar arası standartlarında bir Yüksek Lisans eğitimi sunmak. Mevcut teknolojileri kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, tasarım ve yenilik deneyimine sahip,  çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi, sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan lisansüstü mezunları yetiştirmek. Ayrıca, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kompozit Malzeme Teknolojileri Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Kompozit Malzeme Teknolojileri Yüksek Lisans programının amacı; mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan bilim adamları yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurma.
2 Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alma.
3 Matematiksel modelleri analitik, sayısal veya istatistik tekniklerle çözme becerisi kazanma.
4 Malzeme seçiminin; çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlama.
5 Kompozit malzemelerin mühendislikte uygulamalarını anlama
6 Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ikinci bir dili kullanma becerisi kazanma.
7 Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunma.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve uygulayabilme becerisi kazanma
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma.
10 Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip etme.
11 Kompozit malzemelerin uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisini kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Kompozit malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarından bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans mezunları doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Kompozit Malzeme  Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali GÜRSEL
E-Mail:aligursel@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
     ayhansamandar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU
     cihattascioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
     serkansubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sefa DURMUŞ
     sefadurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU
     mehmetemiroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arif ÖZKAN
     arifozkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ
     mustafaayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayhan AYTİN
     ayhanaytin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ÜMİT YURT
     umityurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sema ALLI
     semaalli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN
     ahmetcihan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN
     sercanserin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Suat AYAN
     suatayan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAHYAOĞLU
     aliyeintepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Dilek NARTOP
     dileknartop@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. İlyas UYGUR
     ilyasuygur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Abdulkadir ALLI
     abdulkadiralli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
     bariskantoglu@duzce.edu.tr