[] Program Hakkında

PROGRAM HAKKINDA

Makina mühendisliği; analiz, tasarım, imalat, mekanik ve enerji sistemlerin üretim ve bakımı için fizik ve malzeme biliminin ilkelerinin geçerli olduğu bir mühendislik disiplinidir. En eski ve en geniş mühendislik disiplinlerden biridir. Makine Mühendisliği; mekanik, kinematik, termodinamik, malzeme bilimi, sayısal ve yapısal analiz, bilgisayar uygulamaları gibi temel kavramların anlaşılmasını gerektirir. Makine mühendisleri üretim tesisleri, endüstriyel ekipman ve makine, ısıtma ve soğutma sistemleri, taşıma sistemleri, uçak, deniz taşıtları, robotik, medikal cihazlar ve diğer tasarım ve analiz gerektiren makine ve sistemler  için bilgisayar destekli mühendislik ve ürün yaşam döngüsü yönetimi gibi araçları kullanır.

[] Amaç

MİSYON

Temel bilimlere hakim, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, mesleki etik değerlere sahip makine mühendisleri yetiştiren, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren yenilikçi ve lider bir bölüm olmak. Ayrıca, Lisans düzeyinde almış olduğu teorik ve pratik bilgileri özümsemiş, yakın ve uzak çevresindeki mesleki sorunların farkında olan, bunları analiz edip çözüm yolları sunabilen, akademik olark bu sonuçları yazıp rapor edebilen, seçtiği alanada derinlemesine bilgilere sahip olan Yüksek Mühendisler yetiştirmek.

[] Hedef

1)Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak. 
2)Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak ve üretmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri öğrencilere kazandırmak.
3)Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını yorumlayarak sunma becerisini kazandırmak.
4)Makina mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurum ve kuruluşlarda, lider ve/veya çok disiplinli ekiplerin elemanı olarak görevler üstlenmeye öğrencileri hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak.
5)Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal-kültürel etkilerini kavramasını sağlamak.
6)Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.
7)Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.
8)Son sınıf öğrencilerini ilgi duyarak, kendi seçtikleri bir makina mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

PROGRAMIN TANIMI

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programının amacı, mesleki sorumluluklarının bilincinde bilim adamları yetiştirmek ve yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, özenli, malzeme ve enerjiyi verimli kullanabilen, etik değerlere sahip, sosyal olaylara duyarlı ve bireysel sorumluluk alabilen, çeşitlilik ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, daha geniş ve derin bir bakış açısı ile bilimsel olayları yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan mühendisler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
4 Engineering graduates with the necessary technical, academic and practical knowledge and application confidence in the design and assessment of machines or mechanical systems or industrial processes with considerations of productivity, feasibility and environmental and social aspects
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Makina Mühendisliği mezunları genellikle mekanik, malzeme, robotik, mekatronik, makine tasarımı, enerji sistemleri, sıvı akışı, biyomedikal uygulamalar için ısı transferi ve termodinamik, yazılım geliştirme, çevresel veya otomotiv uygulamaları ve makine mühendisliğinin tüm geleneksel alanlarındaki işler için uygundur.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
  
[] Program Yapısı

PROGRAMIN YAPISI

*       Makina Mühendisliği Programı 21 kredilik ve 240 AKTS olarak tasarlanmıştır.

*       Bu program, en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması, toplam az 21 krediden oluşur. Doktora Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Çalışmaları genel not ortalamasına dahil değildir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı Doktora mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21’dir. AKTS kredi miktarı ise toplam 52,5 seçmeli ders seçilerek, bu derslerin başarı ile verilmesinin ardından “Doktora Seminer, Doktora Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi” dersleri her dönem seçilerek toplamda 240 AKTS olacak şekilde belirlenmiştir. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olarak sayılabilmeleri için ders harf notunun BB ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için biri ulusal (poster, sözlü bildiri, yayın) diğeri uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az iki(2) yayını olmalıdır.  Mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi değerini ve asgari ders koşullarını sağlayan öğrenciler, doktora programından en az sekiz yarıyılda mezun olabilirler. 


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamit SARUHAN
E-Mail:hamitsaruhan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Hamit SARUHAN
     hamitsaruhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ethem TOKLU
     ethemtoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Menderes KAM
     mendereskam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. İlyas UYGUR
     ilyasuygur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Arif ÖZKAN
     arifozkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
     latifugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fikret POLAT
     fikretpolat@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
     mertkilincel@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Ebubekir Can GÜNEŞ
     ebubekircangunes@duzce.edu.tr