[] Program Hakkında

Makina mühendisliği; analiz, tasarım, imalat, mekanik ve enerji sistemlerin üretim ve bakımı için fizik ve malzeme biliminin ilkelerinin geçerli olduğu bir mühendislik disiplinidir. En eski ve en geniş mühendislik disiplinlerden biridir. Makine Mühendisliği; mekanik, kinematik, termodinamik, malzeme bilimi, sayısal ve yapısal analiz, bilgisayar uygulamaları gibi temel kavramların anlaşılmasını gerektirir. Makine mühendisleri üretim tesisleri, endüstriyel ekipman ve makine, ısıtma ve soğutma sistemleri, taşıma sistemleri, uçak, deniz taşıtları, robotik, medikal cihazlar ve diğer tasarım ve analiz gerektiren makine ve sistemler  için bilgisayar destekli mühendislik ve ürün yaşam döngüsü yönetimi gibi araçları kullanır.

[] Amaç


Temel bilimlere hakim, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, mesleki etik değerlere sahip makine mühendisleri yetiştiren, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren yenilikçi ve lider bir bölüm olmak. Ayrıca, Lisans düzeyinde almış olduğu teorik ve pratik bilgileri özümsemiş, yakın ve uzak çevresindeki mesleki sorunların farkında olan, bunları analiz edip çözüm yolları sunabilen, akademik olarak bu sonuçları yazıp rapor edebilen, seçtiği alana da derinlemesine bilgilere sahip olan Yüksek Mühendisler yetiştirmek.

[] Hedef


Dünya standartlarında araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programının amacı, mesleki sorumluluklarının bilincinde bilim adamları yetiştirmek ve yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, özenli, malzeme ve enerjiyi verimli kullanabilen, etik değerlere sahip, sosyal olaylara duyarlı ve bireysel sorumluluk alabilen, çeşitlilik ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, daha geniş ve derin bir bakış açısı ile bilimsel olayları yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan mühendisler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Makina Mühendisliği mezunları genellikle mekanik, malzeme, robotik, mekatronik, makine tasarımı, enerji sistemleri, sıvı akışı, biyomedikal uygulamalar için ısı transferi ve termodinamik, yazılım geliştirme, çevresel veya otomotiv uygulamaları ve makine mühendisliğinin tüm geleneksel alanlarındaki işler için uygundur.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler
[] Program Yapısı

PROGRAMIN YAPISI

*       Makina Mühendisliği Programı 21 kredilik ve 240 AKTS olarak tasarlanmıştır.

*       Bu program, en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması, toplam az 21 krediden oluşur. Doktora Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Çalışmaları genel not ortalamasına dahil değildir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi sisteminde toplamda 3’ü zorunlu derslere ait olmak üzere 21’dir. AKTS kredi sisteminde ise; 7,5’i zorunlu toplam 52,5 AKTS ders almaları gerekmektedir. Bu derslerin başarı ile verilmesinin ardından “Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi” dersleri her dönem seçilerek toplamda 120 AKTS olacak şekilde belirlenmiştir. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olarak sayılabilmeleri için ders harf notunun CB ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için bir adet ulusal veya uluslararası yayını (poster, sözlü bildiri, makale yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş) olmalıdır. Mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi değerini ve asgari ders koşullarını sağlayan öğrenciler, yüksek lisans programından en az dört yarıyılda mezun olabilirler. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamit SARUHAN
E-Mail:hamitsaruhan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Hamit SARUHAN
     hamitsaruhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ethem TOKLU
     ethemtoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Oktay ELKOCA
     oktayelkoca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin NAS
     enginnas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Menderes KAM
     mendereskam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
     nurselaltan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
     bariskantoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞEN
     yasarsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. İlyas UYGUR
     ilyasuygur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Arif ÖZKAN
     arifozkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU
     sitkiakincioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fikret POLAT
     fikretpolat@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
     mertkilincel@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Ebubekir Can GÜNEŞ
     ebubekircangunes@duzce.edu.tr