[] Program Hakkında

Elektrik-Elektronik Mühendisligi Anabilim Dalı; temel mühendislik kavramları, elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makinaları ve otomasyon sistemleri ile bunların endüstriyel problemlerin çözümleri konularında eğitim-öğretim vermektedir. Anabilim dalımızda 2  Profesör ve 5 Yardımcı Doçent eğitim vermektedirler.  Anabilim dalımızda eğitim görmek için her dönem ortalama 5 öğrenci yüksek lisansa başlamaktadır.

[] Amaç
Yüksek lisans ve mesleki iç eğitim  vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım,üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı,problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın,çevreye duyarlı, sosyal ,ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendislerini yetiştirmek; uluslar arası düzeyde bilgi ve teknoloji, üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmek.
[] Hedef

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalı olarak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel bilgileri doğrultusunda, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal kalkınmaya destek olmak üzere, hızla gelişen elektrik-elektronik endüstrisi ve teknolojilerinin yeniliklerine ayak uydurabilecek bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip; girişimci ve yaratıcı; modern mühendislik araçlarını kullanabilecek; planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme yeteneği kazanmış; liderlik ve takım çalışması yapabilme yeteneklerine sahip; yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş ve bu doğrultuda mesleki gelişmeleri ve sosyal değişimleri izleyerek ülkemiz ekonomisine ve teknolojisine faydalı Yüksek Mühendisler yetiştirmek en temel hedefimizdir. 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı, Haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılım, elektrik makinaları ve sürücü sistemler, endüstriyel otomasyon ve kontrol, mikrodalga ve antenler, tıbbi elektronik ve cihaz teknolojisi gibi alanlarda mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Muhtelif modelleme yöntemlerinin ve elektrik mühendisliği sistemlerinin gelişiminde ve analizinde yaygınca kullanılan elektrik biliminin iyi derecede bilinmesi.
2 Elektrik mühendisliği sistemlerinin gelişiminde ve analizinde kullanılan bir dizi modern matematiksel yöntemlerin ve araç-gereçlerin bilinmesi.
3 Mühendislik sistemlerinin gelişiminde ve analizinde kullanılan bilgisayar programlama yöntemlerinin iyi bilinmesi ve bilişim teorilerinin iyi derecede anlaşılması.
4 Elektrik mühendisliğine ilişkin temel tasarım problemlerinin bilinmesi ve çeşitli mühendislik problemleri için tasarım çözümlerinin nasıl formüle ve analiz edileceğinin anlaşılması.
5 Simülasyon destekli tasarımlarda olduğu kadar devre ve sistem simülasyon tekniklerinin bilinmesi.
6 Ana akım mühendislik endüstrisine ilişkin temel araştırma ve geliştirme prensip ve uygulamalarının bilinmesi ve anlaşılması
7 Modern mühendislik endüstrisinde ortaya çıkan mesleki, güvenlik ve etik meselelerin bilinmesi
8 Organizasyon, uygulama ve başarıya ulaşma ile ilgili zaman yönetimi ve çalışma planı konularının bilinmesi ve bireysel uzman seviyede araştırma projesinin rapor edilmesi
9 Bilimsel bir makalenin nasıl değerlendirileceği, bilimsel bir sunumun nasıl yapılacağı, literatür tarama bilimsel yazımın temellerini içeren araştırma metadolojisi ve araştırma etiğinin bilinmesi.
10 Karmaşık gerçek dünya problemlerinin analiz edilmesi ve bu problemler için verimli ve iyi bir şekilde belgelenmiş bilgisayara dayalı çözümleri tasarlamak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi için TIKLAYINIZ

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

PROGRAM YAPISI

Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek /Yüksek lisans programını tamamlamak için 7 adet Yüksek lisans dersi ve Seminer Dersi başarıyla tamamlanmalı, Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL
     filizbirbir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih EVRAN
     fatihevran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erdem ELİBOL
     erdemelibol@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. M. Kenan DÖŞOĞLU
     mehmetkenandosoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus BİÇEN
     yunusbicen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emre ÇELİK
     emrecelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ersen KURU
     ersenkuru@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nur SARMA
     nursarma@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Selman KULAÇ
     selmankulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ
     eminyildiriz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇADIRCI
     musacadirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emre AVCI
     emreavci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN
     mustafadursun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Furkan AKAR
     furkanakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
     ugurguvenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Sibel YILMAZ
     sibelyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Selman ALKAN
     selmanalkan@duzce.edu.tr