[] Program Hakkında

-Bu program, öğrencilerin aşçılık alanında etkin bir personel olabilmesi için gerekli temel koşulları sağlar. Aşçılık programının temel amacı; turizm ve yiyecek içecek sektörünün modern ve gelişmiş sektörel ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler hazırlayarak, maksimum tüketici memnuniyetini sağlayacak nitelikte, usul ve mesleki yeterliliklere sahip öğrenciler yetiştirilmek olup, en üst kalitede hizmet sunan turizm işletmelerde yönetici pozisyonunda görev yaparken gerek duyulacak bilgi ve donanımı sağlamaktır.

[] Amaç

Programın amacı; alanında gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, köklü bir geleneğe sahip yeme içme kültürümüz ile günümüzün yenilikçi mutfak eğilimlerini birleştirebilen, üretken, dinamik, gelişmelere açık, en temelden en ileri seviyeye kadar yiyecek-içecek kültürüne ilişkin işletme bilgisi olan ve pişirme tekniklerinin tüm inceliklerinin yansıra mesleki terminolojiye hâkim yönetici şefler yetiştirmektir.

[] Hedef

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programının vizyonu; Turizm ve Yiyecek İçecek sektöründeki en tepe noktada yer alan işletmeler ile yoğun işbirliği halinde bulunularak, sık sık sektörün içinde bulunan deneyimli yöneticilerle öğrencilerini bir araya getiren, programı kazanan tüm öğrencilere staj yeri sağlayan ve başarılı öğrencilerine iş imkânı sunan, uluslararası yiyecek içecek birlikleri ve kuruluşlarıyla dirsek temasta olan, akademik kadrosuyla ve uygulama alanlarıyla çok yönlü, öğrencilerine yurtdışında staj ve öğrenim konusunda fırsatlar yaratan, herkesçe bilinen ve tanınan aşçılık eğitiminde bir marka olabilmek temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Aşçılık önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Aşçılık Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programda sadece I. öğretim olmak üzere 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı program koordinatörünün onayı ile birlikte tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Temel aşçılık ve yemek pişirme teknikleri, uygulanacak değişik pişirme usulleri ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibidir. 2. Üretimi yapılacak yiyecek ve içeceklerin genel bilgisi, besin değerleri ve pişirme teknikleri için yeterli düzeyde teknik aşçılık ve gastronomi bilgisine sahiptir. 3. Aşçılık mesleğinde temel olarak kullanılan et, balık, tavuk, sebze, meyve, yağlar, kuru baklagiller, süt, yumurta gibi beslenme bilimi açısından önemli temel besin maddelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir. 4. Aşçılık sanatı ve mesleğinin tarihi gelişimi; değişimleri, kültürel farkları, iklim özellikleri ile yetişen yiyecek maddelerini ve ülkelerdeki yemek akımları arasındaki ilişkiler hakkında kuramsal bilgiye sahiptir. 5. Aşçılık ve Gastronomi ilgili temel kavramlar ve aşçılık sanatını farklı yemek kültürleri ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibidir. 6. Temel aşçılık ve gastronomi bilgilerini, üretmek istediklerini, el becerilerini kullanarak sunuma hazır hale getirebilirler. 7. Yemek pişirme ve sunma sürecinde izlenmesi gereken yöntemler, sağlıklı beslenme ilkeleri ve sunum ölçütleri hakkında bilgi sahibidirler. 8. Aşçılık alanında el becerisini ve teknik bilgilerin yani sıra, görsel destekli sunum yapabilir; tasarım ve üretim süreçlerini görsel olarak anlatan sunum teknikleri kullanabilir. 9. Temel hukuki konularda, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. 11. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır. 13. Aşçılık mesleği gereği hazırlayacak ve sunacak olduğu gıdaların duyusal özelliklerini bilir, söz konusu özelliklerin tarifi ve aktarımı konusunda teknik değerlendirme yapabilir ve tüketiciye aktarabilir. 14. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerini bilir ve uygular. 15. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımını bilir ve bakımını sağlar, iş süreçlerini bilir ekibi organize eder. 16. İngilizce dilinde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb. rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedarik yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, aşağıdaki lisans programlarına devam edebilirler.

·         Aile ve Tüketici Bilimleri

·         Beslenme ve Diyetetik

·         Gıda Mühendisliği

·         Gastronomi

·         Gastronomi ve Mutfak Sanatları

·         Mutfak Sanatları Yönetimi

·         Yiyecek İçecek İşletmeciliği

[] Program Yapısı

·         Program 34 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.

·         I ve II. Yarıyıllarda 9, III. ve IV. Yarıyıllarda 8 ders, bulunmaktadır.

·         Ve II. Yarıyıllarda seçmeli ders bulunmamakta, III. Ve IV. Yarıyıllarda en az 5 ders, kredisine göre seçme hakkına sahiptir.

·         Aşçılık programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
E-Mail:yetersanli@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
     yetersanli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mete Han ÜNER
     metehanuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Yeter ŞANLI
     yetersanli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ömer YAVUZ
     omeryavuz@duzce.edu.tr