[] Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı
Program, Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.

Program kontenjanı 55 kişidir. Öğretim dili Türkçe’dir. (İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.)[] Amaç

Bu program ile sektörün küresel konumunu ve gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanan öğretim programıyla; sanayinin beklentilerine uygun temel bilgileri pekişmiş,  kendisini yenileyebilen, analitik düşünce yapısına sahip, disipilinler arası çalışabilen, sentez yapabilen,  bilgiye ulaşmasını öğrenmiş ve meslek etiğini kavramış,  çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, çalışkan ve çağdaş mühendisler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

[] Hedef
 • Problemleri teknik, insanlık, bilgi ve finansal açıdan değerlendiren,
 • Bir işletmenin herhangi bir bölümünün yönetimindeki uygulamaları kavrayabilecek yeteneğe sahip olan,
 • Sistemdeki hataları, eksiklikleri ve başarıları fark eden
 • Uluslararası standartlar doğrultusunda kalite ve verimliliğin geliştirilmesine katkıda bulunan
 • Üretimin sürdürülebilirliğinde rol alan
 • Sistematik düşünen ve sorunlar karşısında analitik çözümler üretebilen
 • Takım çalışmasına yatkın,  çevreye duyarlı ve meslek etiğine sahip
Endüstri mühendislerini yetiştirmektir
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) dersleri ve iş yeri eğitimini başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Bu program, süreçlerde kullanılan insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji ve makina kavramlarını en nitelikli ve en ekonomik şekilde kullanabilen, mevcut bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan aynı zamanda yeni bilgi ve teknolojilerin oluşturulmasına katkıda bulunan, problem çözümünde, etkinliği ve verimliliği arttırma aşamalarında önemli bir konuma sahip olan endüstri mühendislerini yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Bu programın amacı küresel rekabet ortamında ürün, servis veya hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama, çözümleme, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri kurabilecek,  mevcut sistemlerde karar seçeneklerini geliştirecek ve sonuca varmasını sağlayacak nitelikte endüstri mühendisleri yetiştirmektir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen, sosyal bilimler, mühendislik ve/veya endüstri mühendisliği alan(lar)ında teorik ve/veya uygulamalı bilgiye sahip olmak, bu bilgiyi mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanabilme becerisi
2 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişime yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme
3 Alanındaki meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
4 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip bireyler olabilme
5 İnsan, makine, malzeme ve/veya zaman gibi sınırlı kaynakların sistemlere verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlayabilmek için bilgi ve beceriler kazanabilme
6 Karmaşık ürün, süreç ve/veya sistemleri tasarlamak, modellemek ve/veya iyileştirmek için yetkin olabilme
7 Ürün, süreç ve/veya sistemleri analiz edebilme, bilgi/veriye dayalı olarak karar vermede uygun matematik modelleme teknikleri ile analitik yöntemleri kullanabilme yetkinliği
8 Mühendislik alanı problemlerinin analizi ve çözümü için bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
9 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre üzerindeki etkileri ile güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konularının farkında olabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Endüstri mühendisliği programından mezun olan öğrenciler üretim ve hizmet sektörü ayırt edilmeksizin (finans, yazılım, bankacılık, danışmanlık, ağır sanayi, üretim, teknoloji, pazarlama, satış,  ilaç savunma, hızlı tüketim, danışmanlık, yazılım, telekomünikasyon, otomotiv) tüm firmalarda ve kamu kurumlarında çalışabilir. Öne çıkan çalışma alanları olarak üretim planlama, kalite kontrol, lojistik yönetimi, iş analizi ve talep tahmini örnekleri verilebilir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Endüstri mühendisliği programından mezun olan öğrenciler, lisansüstü eğitim almak üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Endüstri mühendisliği programından mezun olan öğrenciler,

- İşletmelerde üretim, tasarım, araştırma-geliştirme ve kontrol gibi faaliyetlerde bulunarak verimliliği arttırılmasında önemli rol oynarlar.
- Sürekli iyileştirme felsefesi ile mevcut sistemin her geçen gün daha iyiye ulaşmasını hedefler.
- Sahip olduğu sistem yaklaşımı sayesinde, problemlerin bütünsel yolla incelenmesi ve sistematik yolla çözülmesini gerçekleştirir.
- İş ve iş yeri düzenlenmesine doğrudan katkıda bulunur.
- İşin ölçülebilir bir hale gelmesi için çeşitli etütler gerçekleştirir, işin detaylı analizini yapar ve bilimsel bir şekilde ifade edip iyileştirme önerilerinde bulunur.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Endüstri Mühendisliği; verimliliğin arttırılarak en üst seviyeye çıkartılması için kullanılan matematiksel, algoritmik, sistemsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu alanın temel amacı verimlilik artışı, yönetsel sorunların giderilmesi, kaynakların etkin kullanımı, işletmede karşılaşılan sorun çözülmesidir.
[] Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredisini tamamlamış olmak gerekmektedir. Üniversitemiz Bologna süreci ve Yükseköğretim ulusal yeterlilikler kapsamında Diploma Eki Etiketine sahip olup, öğretim programında yer alan tüm derslerde AKTS kredileri iş (çalışma) yüküne dayalı olarak hazırlanmıştır.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
E-Mail:bariskantoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
     bariskantoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İREM DÜZDAR
     iremduzdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN
     ahmetcihan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇÖMEZ
     pinarcomez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İsa DOĞAN
     mustafaisadogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Melike ERDOĞAN ALTUNBEY
     melikeerdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ecem TÜMSEKÇALI
     ecemtumsekcali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Zeynep ŞUVAK
     zeynepsuvak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
     ahmetkucuk@duzce.edu.tr