[] Program Hakkında

Farmakoloji yüksek lisans programına tıp, eczacılık, kimya, biyoloji vb. ilgili anabilim dallarından öğrenci kabul edilir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Farmakoloji Anabilim dalında; ilaçların, yasaklı maddelerin, toksinlerin vb. maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılır. Bu analizleri yapmak için; LCMSMS, GCMS, HPLC kromatografik analiz sistemleri, izole edilmiş bir organ banyo sistemi, ELISA destekli bir otomatik analiz sistemi, saflaştırma işlemleri için liyofilizasyon sistemi ve ekstraksiyon için gerekli temel ekipmanlar bulunur.

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

[] Amaç

Ksenobiyotiklerin ve endojen maddelerin biyolojik aktivitesini molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirebilen, bunları analitik ve diğer analiz yöntemleriyle analiz edebilen, hipotezler kurabilen ve elde ettiği sonuçları bir rapor haline getirip sunabilen insan gücü yetiştirmek.

[] Hedef

Farmakoloji programı, tüm öğrencilerin lisansüstü yaşamlarında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşabilecekleri bir eğitim ve öğretim ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

·         Klinik farmakoloji ve rasyonel ilaç kullanımı alanlarında katkı sağlamak ve ulusal ilaç politikasına göre hareket etmek.

·         Yeni ilaç geliştirme ve terapileri alanlarında teorik veya pratik katkılar yapmak

·         Deneysel farmakoloji yöntemlerini kullanabilecek kadar teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip olmak.

·         İlaç endüstrisinin ihtiyaçlarına göre farmakolojik uygulamalar geliştirebilmek

Temel farmakokinetiği ve farmakodinamiği bilmek
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Farmakoloji Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Program tezli yüksek lisans programıdır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İlaçlara ve etkilerine ilişkin temel kavramları öğrenir.
2 İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan temel deneysel yöntemleri öğrenir.
3 Farmakoloji ile ilgili deneysel modelleri öğrenir. Deney hayvanları ile çalışma becerisi kazanır.
4 Ksenobiyotiklerin analiz yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 Hücrelerin işlevlerini düzenleyen temel moleküler mekanizmaları ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenir.
6 Bilimsel verilere ulaşmayı ve verileri çözümleyerek akıl yürütmeyi öğrenir.
7 Bilimsel sunum yapma ve bilimsel yazı yazma konusunda gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerini edinmiş olur.
8 Akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini kavrar.
9 Bilimsel araştırma etiği konusunda yeterli bilgi sahibi olur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı'nın mezunları ilaç araştırmaları ve analizleri yapan laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma–geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır. Doktora programına devam etmek isteyen mezunlar yurt içi ya da yurt dışında farklı öğretim kurumlarında uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde bir yabancı dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

[] Program Yapısı

İlk iki dönem teorik ve pratik dersleri almış olmak. 3. ve 4. dönem tez çalışmalarını tamamlamak.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin gerektirdiği koşullar sağlandığı taktirde mezun olunur.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Cenk COŞKUN
E-Mail:cenkcoskun@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul KAYA
E-Mail:ertugrulkaya@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Anabilim Dalı Başkanı
       Prof. Dr. Ertuğrul KAYA
       ertugrulkaya@duzce.edu.tr

  • AKTS Koordinatörü
       Dr. Öğr. Üyesi Nuri Cenk COŞKUN
       cenkcoskun@duzce.edu.tr