[] Program Hakkında
İşletme alanında yetişmiş öğretim üyelerine ve üst düzey yöneticilere ülke genellinde olduğu gibi gerek üniversitesi ve gerek sanayisi hızla gelişmekte olan Düzce ilimizde de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılama düşüncesiyle açtığımız bu programda, işletme alanında üniversiteye yönelik akademisyen yetiştirilmesi ve piyasaya yönelik üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
[] Amaç
Düzce Doktora programının ana misyonu öğrencilerimizin; en güncel ve gerekli yönetsel bilgi, araç ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak; küresel iş ortamlarında başarılı kariyerlerini desteklemek için yönetsel beceri ve yetkinlik kazanımlarını pekiştirmek; stratejik ve sistem düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak; ve öğrenmeyi öğrenme, etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

[] Hedef
Düzce İşletme Doktora Programı ile vizyoner, etik değeri yüksek ve yetkin küresel yöneticiler, akademisyenler ve liderler yetiştirmek suretiyle toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine değer katmak. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altındaİşletme alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve doktora eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İşletme alanı ile ilgili bilimsel araştırma yapma, yöntem geliştirme, model kurma ve teori geliştirme yetkinliğine sahip olur.
2 Ulusal ve uluslar arası ekonomik gelişmelerin işletme üzerindeki muhtemel etkilerini analiz eder ve çözüme yönelik strateji belirler.
3 İşletme alanındaki yeterliliklere dayalı olarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz eder ve çözüme yönelik yaratıcı strateji üretir.
4 Tanımlanmamış örgütsel sorunlara karşı yenilikçi çözümler üretir.
5 Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
6 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, alana yönelik sorunlara disiplinler arası bir bakış açısı kazanır.
7 Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir, proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8 Bilimsel ve mesleki etik çerçevesinde toplumsal ve ulusal sorunlara karşı duyarlı/sorumlu bir tutum benimser.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Programın öncelikli hedefi, Düzce’de yer alan özel sektör işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına her orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirme yöneticiler yetiştirmektir. Buna ek olarak, uzun vadede, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen işletmelerinde araştırma, yöneticilik ve danışmanlık konusunda görev yapabilecek üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, başta hızla gelişen Düzce Üniversitesi’nde olmak üzere, Türkiye’de gelişmekte olan üniversitelerde görev yapacak öğretim üyelerinin yetiştirilmesi bu programın diğer bir hedefidir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Program kapsamında gerekli kredideki dersleri tamamlamış olmak, seminerler ve tezde başarılı olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
E-Mail:keremsenturk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
     keremsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Enver BOZDEMİR
     enverbozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ
     abdulvahapbaydas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN
     hakkieraslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
     mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kahraman ÇATI
     kahramancati@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
     nigarcakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
     suleyman.agras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ
     istemicomlekci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ÖCEL
     yusufocel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÖZER
     aliozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Ar. Gör. Dr. EMİNE ŞENBABAOĞLU DANACI
     eminesenbabaoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Alper ERTÜRK
     alpererturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Serap BAYRAM
     serapbulduk@duzce.edu.tr