[] Program Hakkında

ANABİLİM DALI HAKKINDA

 

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir peyzaj mimarları, yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla dünyayı şekillendirmektedir.

 

Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, gerek yerel gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda ıslak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş alanların onarımı için planlama yapar. Ulusal bölgesel ve yerel kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür. Peyzaj mimarları; mimarlar; kent plancıları, inşaat mühendisleri ve diğer mesleklerle birlikte çalışarak hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere saygınlık çerçevesinde plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korumasında önemli rol alır.

[] Amaç

MiSYON

 

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı, başta insan olmak üzere canlı yaşam kaynağına ait çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarımını hedefleyen, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması veya planlanması işlevlerini akılcı, çağdaş, bilim ve teknik ile sanatsal seviyede donanımlı bilgiyle teknolojinin tüm olanaklarını kullanmasını bilerek öğreten, araştıran-sorgulayan-üreten peyzaj mimarları ve akademisyenler yetiştirmek. 

[] Hedef

VİZYON

 

Peyzaj Mimarlığı alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir lisansüstü eğitim-öğretim programı sağlamak. Ulusal ve uluslar arası standartlarında bir lisansüstü eğitimi sunmak. Mevcut teknolojileri kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, tasarım ve yenilik deneyimine sahip,  çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi, sürdürülebilir kalkınma ve doğayı koruma odaklı çalışan lisansüstü mezunları yetiştirmek. Ayrıca, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

PROGRAM TANIMI

 

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora programının amacı; mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan bilim adamları yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı'na ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel  Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya İçin TıklayınDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Peyzaj planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.

Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri  Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı

PROGRAM YAPISI

 

*       Peyzaj Mimarlığı Programı, 21 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

*       Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez çalışması genel not ortalamasına dahil edilmeyip, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Kayıt oldukları Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasını tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Osman UZUN
E-Mail:osmanuzun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Osman UZUN
     osmanuzun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
     haldunm@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zeki DEMİR
     zekidemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Kıvanç AK
     mehmetkivancak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ
     ayferkaradag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN
     pinargultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Engin EROĞLU
     engineroglu@duzce.edu.tr