[] Program Hakkında
Orman Mühendisliği bölümü, silvikültürden orman ekonomisine varıncaya kadar sürdürülebilir orman kaynaklarının yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaşmak isteyenlere lisansüstü eğitim imkanı sağlamaktadır. 
Lisansüstü programlar, orman mühendisliği mesleğinin uygulamasını gerçekleştiren farklı düzeydeki mühendis ve yöneticilere, bölge ve ülke ormancılığının güncel meseleleri üzerine araştırma fırsatları ve ormancılıkta karşılaşılan sorunlara çözüm bulma becerileri sunmaktadır.
[] Amaç
Lisansüstü programların temel görevi, sürdürülebilir orman yönetimi ile ilgili seçkin araştırmalar gerçekleştirme ve ülkemiz ormancılığının uzmanlık bilgisine sahip personel ihtiyacına cevap verebilmektir. 
[] Hedef
Ülkemiz orman mühendisliği bölümleri içerisinde, lisansüstü eğitimde öncü bir konuma kavuşmak. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Orman Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Orman Mühendisliği Doktora Programının amacı değişen bilim, teknoloji, eğitim ve toplum gereksinimleri doğrultusunda sınırlı doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlayan, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, bireysel sorumluluk alabilen doktora unvanlı Orman Mühendisleri yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans düzeyindeki yeterliliklerine de bağlı olarak, ormancılıkta uzmanlık seviyesine ulaşma
2 Kuramsal ve uygulamalı bilgilerini ve uzmanlığını ormancılıkta kullanabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı çalışma alanlarındaki bilgileri harmanlayarak yeni bilgiler üretip önemli sorunları çözebilme
3 Liderlik sorumluluğu alarak karmaşık sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirebilecek bağımsız araştırmalar yapabilme, bulgularını yayınlayabilme
4 Eleştirel ve analitik düşünme yetkinliği
5 Bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak ormancılık çalışmalarıyla ilgili bilgi ve görüşleri farklı ilgi gruplarına yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
6 Uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü sunumlarla etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
7 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasındaki tüm aşamalarda bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere önem verme tutumunu kazanma
8 Ormancılıkla ilgili strateji, politika ve uygulama planları yapabilme, ilgili çalışmaları ve sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde harmanlayıp yorumlayabilme
9 Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalar gerektiren sorunların çözümünde kullanabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Orman Mühendisliği Doktora programına ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Doktora mezunları devletin ormancılık kurumlarında ve özel sektörde kariyer fırsatlarına sahip olabilmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Derya EŞEN
E-Mail:deryaesen@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK
     emrahcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Oktay YILDIZ
     oktayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN
     aaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Necmi AKSOY
     necmiaksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Akif KETEN
     akifketen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hayati ZENGİN
     hayatizengin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
     yilmazturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ
     semsettinkulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İdris DURUSOY
     idrisdurusoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. BİLAL ÇETİN
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN
     selmangultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
     mehmetozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK
     turgaybirturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Murat SARGINCI
     muratsarginci@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ
     tarikcitgez@duzce.edu.tr