[] Program Hakkında

Orman Endüstri Mühendisliği programı, lignoselülozik yapıdaki odun hammaddesi kaynaklarını kullanarak çeşitli metotlarla kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi; odunun anatomik yapısının, fiziksel ve mekanik özelliklerinin, lif ve kimyasal yapısının incelenmesi; kurutma, emprenye gibi işlemlerle odunun ve işlenmiş ürünün özelliklerinin iyileştirilmesi; yonga levha, kontrplak ve kağıt endüstrilerinin kurulması, işletilmesi, ürün standardizasyonu, kalite kontrolü ile pazarlanması konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bölümümüzde, anabilim dalları için ayrı ayrı hazırlanmış olan; Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi, Odun Fiziği ve Mekaniği Teknolojisi, Odun Anatomi laboratuarları ile dersler uygulama alanına aktarılabilmekte ve teorik bilgiler pratiğe dökülmektedir. Bu laboratuarlarda öğretim üyelerimizin BAP, TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinin laboratuar çalışmaları da yapılmaktadır. Proje ve bitirme tez çalışmaları için öğrenciler laboratuarlardan yararlandırılmaktadır.

[] Amaç

Orman Endüstri Mühendisliği  doktora programı, yeniliklere açık, ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul görebilen bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmeye katkıda bulunmak, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak, eğitim ve öğretimde gelişmelere duyarlı bilim adamları yetiştirmek.

[] Hedef

Orman Ürünleri Endüstrisi alanında ulusal ve uluslar arası standartlarda bir lisansüstü eğitim sunmak. Alanında ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri takip eden ve yeni teknolojileri üretebilen lisansüstü mezunları yetiştirmek. Araştırmacı, bilimsel etik değerlere saygılı ve ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi akademik kadroya sahip bir program olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Orman Endüstri Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metnibaşvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göreyapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Orman Endüstri Mühendisliği Doktora programının amacı; mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan bilim adamları yetiştirmektir.
 


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Fen bilimleri, matematik ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
2 Çalışma alanındaki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
3 Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama yapma bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Çalışma alanı uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
5 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
8 Türkçe - İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
9 Öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olma
11 Çalışma alanı konularında proje geliştirme, proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışma kanunu, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olma
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Orman endüstri mühendisleri, orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür; orman ürünlerini işveren adına satın alır; işlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler; tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir; kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir; levha üretiminde çalışmaları koordine eder. 
Ayrıca, orman mühendislerinin ürettiği odun hammaddesi ve odun yan ürünlerini fayda yaratmak amacıyla tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda hammaddeleri teknolojik yöntemler ışığında mamule dönüştürmektedir. Odun mamul ve yarı mamullerinin verimliliğinin artırılması, kullanım özelliklerinin iyileştirilmesi vb. amaçlarla odunun anatomik yapısını, fiziksel ve mekanik özelliklerini, lifsel ve kimyasal yapısını, kurutma ve kurutma özelliklerini, emprenye özelliklerini araştırmaktadır. Bu araştırmalar ışında odun hammaddesini levha ürünlerine, doğrama ve mobilyaya, keresteye, kağıda ve daha birçok mamul ve yarı mamule dönüştürülmesinde görev alırlar.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, araştırmacı olarak devam edebilirler.

[] Program Yapısı

Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cengiz GÜLER
E-Mail:cengizguler@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU
     cihattascioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT
     deryasevimkorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
     umitbuyuksari@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Süleyman KORKUT
     suleymankorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
     nigarcakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mesut YALÇIN
     mesutyalcin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayhan TOZLUOĞLU
     ayhantozluoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN
     halilibrahimsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tarık GEDİK
     tarıkgedik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER
     nevzatcakicier@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Muhammet ÇİL
     muhammetcil@duzce.edu.tr