[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 1992 yılında Abant İzzet Baysal üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Tıp Fakültemiz 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir

Anabilim Dalımız kuruluşundan bu yana Tıbbi Fizyoloji alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir.

Tıp Doktoru Uzmanlık Programına Tıp Fakültesi mezunları alınır. Fizyoloji uzmanlık eğitiminde doktora programına benzer bir program uygulanmaktadır. Bu öğrenciler uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Fizyoloji Uzmanı unvanını alarak laboratuvar açma ve işletme hakkını kazanır. Ayrıca tüm üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler.

Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 2 yıldır.

Fizyoloji Yüksek Lisans / Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca bazı mezunlarımız gibi yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Bölümümüzde başlıca kardiyovasküler sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, gastrointestinal sistem fizyoloji konularında çalışmalar yapılmaktadır

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçe'dir.

[] Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji uzmanı yetiştirmek.

[] Hedef

Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi, Araştırma konularında güncel literatür bilgisi, Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi, Laboratuar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi, Temel laboratuar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi, Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi kazandırmak

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:
 
Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik Fakültelerinden ya da 4 yıllık sağlık yüksekokullarından mezun olmak. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek. Uluslararası öğrenciler için de aynı kabul koşulları geçerlidir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.duzce.edu.tr/dosya/yonetmelik/010_leoy.pdf


[] Programın Tanımı
Programın Amacı

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde temel bilgi sahibidir, bu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, geliştirir.
2 Alanı ile ilgili güncel literatür bilgisine sahiptir, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser, uygular.
3 Alanı ile ilgili konularda bilimsel araştırma planlar, bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür, istatistik hakkında bilgi sahibidir, gerekli yazılımları doğru şekilde kullanır, sorunlara çözüm önerileri getirir.
4 İlişkili olduğu diğer tıp bilimleri ile iletişimin önemini bilir, bilgilerini ve sorun çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
5 Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7 Laboratuar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi sahibidir, veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında bu değerleri gözetir.
8 Temel laboratuar cihazları ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazlar hakkında bilgi ve kullanma becerisine sahiptir.
9 Toplum sağlığının geliştirilmesinde alanı ile ilgili konularda politika ve uygulamaları ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
10 Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisine sahiptir.
11 Ulusal ve uluslararası bilim insanları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar, alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bir Üst Derece: Doktora
[] Program Yapısı
Fizyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı % 50'dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21 dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.sbe.duzce.edu.tr/405-sayfa-yonetmelik
[] Mezuniyet Koşulları
Fizyoloji Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Duzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir. Fizyoloji Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şerif DEMİR
E-Mail:serifdemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Şerif DEMİR
     serifdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ
     recepozmerdivenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Seyit ANKARALI
     

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK
     ozgebeyazcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ersin BEYAZÇİÇEK
     ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Fatma EKER
     fatmaeker@duzce.edu.tr