[] Program Hakkında
Makina mühendisliği analiz, tasarım, imalat ve mekanik sistemlerin bakımı için fizik ve malzeme biliminin ilkelerinin  geçerli olduğu bir mühendislik disiplinidir. Bu makinelerin  ve araçların tasarımı, üretimi ve operasyonu ile ilgilenen mühendislik dalıdır. En eski ve en geniş mühendislik disiplinlerden biridir.
Makine Mühendisliği;mekanik,kinematik,termodinamik,malzeme bilimi,yapısal analiz gibi temel kavramların anlaşılmasını gerektirir.Makine mühendisleri üretim tesisleri,endüstriyel ekipman ve makine,ısıtma ve soğutma sistemleri,taşıma sistemleri,uçak,deniz taşıtları,robotik,medikal cihazlar ve diğer tasarım ve analiz gerektiren makine ve sistemler için bilgisayar destekli mühendislik ve ürün yaşam döngüsü yönetimi gibi araçları kullanır.


[] Amaç
Temel bilimlere hakim, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, mesleki etik değerlere sahip makine mühendisleri yetiştiren, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren yenilikçi ve lider bir bölüm olmak
[] Hedef
Dünya standartlarında araştırıcı ve sorgulayıcı eğitim veren, bilim ve teknolojide öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Makina Mühendisliği lisans programının amacı, mesleki  sorumluluklarının bilincinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, özenli, malzeme ve enerjiyi verimli kullanabilen,etik değerlere sahip, sosyal olaylara duyarlı ve bireysel sorumluluk alabilen, çeşitlilik ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, daha geniş ve derin bir bakış açısı ile bilimsel olayları yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan makine mühendisleri yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Makina Mühendisliği mezunları genellikle mekanik, robotik, mekatronik, makine tasarımı, enerji sistemleri, sıvı akışı, biyomedikal uygulamalar için ısı transferi ve termodinamik, yazılım geliştirme, çevresel veya otomotiv uygulamaları ve makine mühendisliğinin tüm geleneksel alanlarındaki işler için uygundur

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı
Mezunlarımız,
Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler.

Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler.
Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.

Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Makine mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 40’ı seçmeli derslere ait olmak 151’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Makine mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. ile birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 2 defa 25’er iş günü olmak üzere toplamda 50 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda 2 AKTS olarak kredilendirilmekte olup ortalamaya katılmamaktadır. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2,50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Nuri ŞEN
E-Mail:nurisen@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ethem TOKLU
     ethemtoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hamit SARUHAN
     hamitsaruhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ
     mustafaayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. MURAT BULUT
     muratbulut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şenol MERT
     senolmert@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Oktay ELKOCA
     oktayelkoca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. İlyas UYGUR
     ilyasuygur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Harun BAYRAKDAR
     harunbayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Şenol MERT
     senolmert@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERKAN
     omererkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
     mertkilincel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fikret POLAT
     fikretpolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Ender NALÇACIOĞLU
     endernalcacioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Murat CANAVAR
     muratcanavar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ebubekir Can GÜNEŞ
     ebubekircangunes@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Yakup Okan ALPAY
     yakupalpay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muammer TAHTALI
     muammertahtali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Rıdvan ONGUN
     ridvanongun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. BEYZANUR YAVUZ
     beyzanuryavuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. OKTAY ÇAVUŞOGLU
     oktaycavusoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
     ahmetkucuk@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Emrah UYSAL
     emrahuysal@duzce.edu.tr