[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 1992 yılında Abant İzzet Baysal üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Tıp Fakültemiz 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir

Anabilim Dalımız kuruluşundan bu yana Tıbbi Fizyoloji alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir.

 

Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Doktora programının amacı; Tıbbi fizyoloji alanında gerekli bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmektir. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır. Fizyoloji Yüksek Lisans / Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca bazı mezunlarımız gibi yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Bölümümüzde başlıca kardiyovasküler sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, gastrointestinal sistem fizyoloji konularında çalışmalar yapılmaktadır

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçe'dir.

 

 

[] Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmek.


[] Hedef

Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi, Araştırma konularında güncel literatür bilgisi, Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi, Laboratuar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi, Temel laboratuar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi, Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi Kendi alanında ders verebilmesi için eğitim becerisi, Konusunda özgün araştırmalar planlama, çalışma yönetme, sonuçlandırma ve verileri yorumlayabilme becerisi, Grup çalışmalarını yönlendirme becerisi, Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurabilme becerisi kazandırmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizyoloji Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik veya Eczacılık Fakültelerinden ya da Tıp Fakültesinin bir yüksek lisans programından mezun olmak. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek. Uluslararası öğrenciler için de aynı kabul koşulları geçerlidir
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Duzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
[] Programın Tanımı
Tıbbi Fizyoloji Doktora Programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında gerekli bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji doktoru yetiştirmektir. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). İlk dört yarıyıl ders dönemi, sonraki dört yarıyıl tez dönemidir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Tıbbi Fizyoloji alanında ileri düzeyde, fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer tıp bilimlerinde yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir, bu bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır.
2 Alanı ile ilgili güncel literatürü izler, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar, alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşır.
3 Alanına yenilik getiren ve/veya farklı bir alana uygulanabilecek özgün araştırmaları bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak planlar, yönetir, sonuçlandırır.
4 İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir, doğru istatistik yöntemi seçer, uygular, analizini yapar, yorumlar.
5 Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
6 Laboratuar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi sahibidir, veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında bu değerleri gözetir, bunun birey ve toplum için önemini kavrar.
7 Temel laboratuar cihazları ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazlar hakkında ileri düzeyde bilgiye ve kullanma becerisine sahiptir, problemlere yaratıcı çözümler getirir.
8 Kendi alanında eğitim verme ve bilgilerini sistematik biçimde aktarma becerisine sahiptir.
9 Alanı ile ilgili ve/veya farklı alanlardaki ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlarla iletişim kurar, bilgilerini paylaşır, sorunları tartışır, özgün görüşlerini savunur, öneriler sunar.
10 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılarak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser, uygular.
12 Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Fizyoloji Doktora Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Sağlık alanında ilaç geliştirme amaçlı kurumlarda görev yapabilirler. Toplum sağlığına yönelik projelerde görev alabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Kazanılacak bir üst derece yoktur.
[] Program Yapısı
Fizyoloji Doktora Programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Fizyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerden biri bölüm dışından diğerleri bölüm içindendir. Seçmeli derslerin oranı %69'dur. Seçmeli dersler bölüm içi ve bölüm dışından alınır. Zorunlu kredi yükü en az 18'i bölüm dersleri olmak şartıyla 21 dür. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). İlk dört yarıyıl ders dönemi, sonraki dört yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Fizyoloji Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şerif DEMİR
E-Mail:serifdemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Şerif DEMİR
     serifdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ
     recepozmerdivenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Seyit ANKARALI
     

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ersin BEYAZÇİÇEK
     ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK
     ozgebeyazcicek@duzce.edu.tr