[] Program Hakkında
            Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı (Birinci Öğretim).

            Eğitim-öğretim faaliyetleri Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi Avni Akyol Hizmet Binasında yürütülecektir. Eğitim Fakültesi binasında 60 kişilik toplam 6 derslik, 40 kişilik toplam 4 adet teknolojik derslik,  öğrenci kantinleri, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 32 adet öğretim elemanı odası bulunmaktadır.
 
            Örgün Eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir.

            Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programına 40 (kırk) öğrenci alınması planlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Program için hazırlık sınıfı öngörülmemektedir.

[] Amaç

PROGRAMIN AMAÇLARI VE AVANTAJLARI

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’nın temel amacı, ortaokullar için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Türkiye’de, ortaokullardaki Türkçe öğretmeni açığı hâlen giderilememiştir. Türkiye’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren okul sisteminde 4+4+4 şeklinde ifade edilen bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeden önce Türkçe öğretmenleri, ilköğretim okullarında 6-8. sınıflarda haftalık 5 saat olan Türkçe derslerini yürütmekteydi. Düzenlemeyle birlikte ortaokullarda (5-8. sınıflarda) Türkçe öğretmenlerinin görev alanı yaklaşık % 25 genişleyerek dört yıllık bir zamana yayılmıştır. Ortaokullarda her sınıf düzeyindeki haftalık 5 saatlik Türkçe derslerinin yanı sıra 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte Türkçe ile ilgili seçmeli dersler yürürlüğe girmiş bu da Türkçe öğretmenlerinin de sorumluluk alanı genişlemiştir.

Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra, özel eğitim kurumlarında oldukça fazla sayıda Türkçe öğretmenine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yetiştirilecek öğretmenlerin, Türkiye’deki eğitim sorunlarını çözebilecek, çağdaş eğitim-öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek yeterliliğe sahip eğitimciler olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’ndan mezun olan öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yeterlik kazanmaları, bu alanda istihdam edilmelerini sağlamaktadır. Lisans programında bu alana özgü içerikler alan derslerinin yanı sıra seçmeli dersler aracılığıyla verilerek, mezunların gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde görev almalarını sağlamak amaçlarımızdan bir diğeridir.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yetişecek öğretmenlerin, ülkesine yararlı, bilimi kılavuz edinmiş, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeyi amaçlayan bireyler olması beklenmektedir. Bu hedefler yanında ayrıca;

 • Türkçenin ve Türkçe öğretiminin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Türkçenin her alanda güzel kullanılmasına özen göstermek; bu özeni yaygınlaştıracak örnekler sergilemek,
 • Her seviyede etkili iletişim seviyesini artırmak ve iletişim çatışmalarını önlemek,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıtarak, öğrencilerin edebiyat eserlerini incelemelerini sağlamak ve onların genel kültürlerini artırmalarına katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerde, estetik zevkin gelişmesine yardımcı olmak,
 • Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmak,
 • Öğretmen adaylarının akademik gelişimlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında daha geniş bir bakış açısına sahip olabilecek biçimde mezun olmaları için imkânlar sunmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yaparak, hem öğretmen adaylarının gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de bilgi ve deneyimlerinin artmalarını sağlamak da hedeflenmektedir.
[] Hedef

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’nın asıl amacı dikkate alındığında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe öğretmenleri için belirlenen öğretmen yeterliliklerine ulaşma düzeyi programın değerlendirilmesinde referans oluşturacaktır.

Mezun olan öğretmenlerimizin Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilme seviyesi, istihdam edilen öğretmenlerin de nitelikleri başarı göstergemiz olacaktır. Bu göstergenin gerçekleşme durumuna ilişkin olarak mezun öğretmenlere yönelik izleme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurt dışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı (Birinci Öğretim)

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili kavramları uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili bir şekilde kullanır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
2 Ortaokul Türkçe ders programlarının alan bilgilerine, kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere; bu alan bilgileri ile kazanımlara ve içeriğe en uygun öğretim yöntem ve tekniklerine; ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3 Ortaokul öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir
4 Bilim ve teknoloji okuryazarı bir Türkçe öğretmeni olarak bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
5 Türkçe öğretmenliğinin ulusal ve uluslararası farklı kültürler ile felsefi ve sosyolojik temellere göre durumuna ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.
6 Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izler; yorumlar ve kullanır.
7 Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma yöntem ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.
8 Ortaokul öğrencilerinin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, hazır bulunuşluklarını, çevre olanaklarını ve ders programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar; eğitim ortamlarını düzenler; eğitim teknolojilerini etkili kullanır; uygun materyaller geliştirir; öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır ve çoklu değerlendirme araçları kullanarak öğrenci kazanımlarını değerlendirir.
9 Okul ve sınıf ortamında güvenlik önlemlerini alır ve gerektiğinde ilk yardım uygulamalarında bulunur.
10 Toplumun ya da okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder ya da takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
12 Ortaokulun içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür; kültürün, sosyal yaşamın ve çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikler planlar ve uygular.
13 Bir Türkçe öğretmeni olarak dış görünüm, tutum ve davranışları yanında sanat, spor ve kültürel yeterlikleri ile topluma örnek olur.
14 Bir Türkçe öğretmeni olarak demokrasi, insan hakları ile toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere ve ilgili yasa, yönetmelik, ve yönetsel metinlere uygun davranır.
15 Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

           I. YARIYIL                                                                                                                               II. YARIYIL


DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 101

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

2

4

TRE 102

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2

0

2

4

TRE 103

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

2

4

TRE 104

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

2

4

TRE 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

3

TRE 106

Yazılı Anlatım II

2

0

2

5

TRE 107

Yazılı Anlatım I

2

0

2

4

TRE 108

Sözlü Anlatım II

2

0

2

5

TRE 109

Sözlü Anlatım I

2

0

2

4

TRE 110

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

4

TRE 111

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

3

TRE 112

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

 TRE 113

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

TRE 114

Yabancı Dil II

3

0

3

3

 TRE 115

Yabancı Dil I

3

0

3

3

TRE 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

3

 TRE 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

3

 TOPLAM

19

2

20

30

TOPLAM

18

0

18

30

III. YARIYIL                                                                                                                                 IV. YARIYIL

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

5

TRE 202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3

0

3

4

TRE 203

Türk Halk Edebiyat 1

2

0

2

4

TRE 204

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 205

Eski Türk Edebiyat 1

2

0

2

5

TRE 206

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 207

Yeni Türk Edebiyat 1

2

0

2

5

TRE 208

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

TRE 209

Seçmeli I

3

0

3

2

TRE 210

Genel Dilbilimi

3

0

3

3

 TRE 211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 TRE 212

Bilgisayar II

2

2

3

3

 TRE 213

Bilgisayar I

2

2

3

3

 TRE 214

Etkili İletişim

3

0

3

3

 TRE 215

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

3

 TRE 216

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

5

 TOPLAM

18

2

19

30

 TOPLAM

19

4

21

30

V. YARIYIL                                                                                                                                  VI. YARIYIL

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 301

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 302

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 303

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

2

2

3

5

TRE 304

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

2

2

3

5

TRE 305

Çocuk Edebiyat

2

0

2

5

TRE 306

Yabancılara Türkçe Öğretimi*

2

0

2

5

TRE 307

Dünya Edebiyat

3

0

3

5

TRE 308

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

TRE 309

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

2

TRE 310

Türk Eğitim Tarihi*

2

0

2

3

TRE 311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

TRE 312

Uygarlık Tarihi*

2

0

2

3

TRE 313

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

TRE 314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

14

8

18

30

TOPLAM

15

6

18

30

VII. YARIYIL                                                                                                                                  VIII. YARIYIL

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

TRE 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları*

2

2

3

6

TRE 402

Seçmeli III

3

0

3

5

TRE 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

6

TRE 404

Seçmeli  IV

2

0

2

5

TRE 405

Seçmeli II

2

0

2

4

TRE 406

Dil ve Kültür*

2

0

2

4

TRE 407

Okul Deneyimi

1

4

3

6

TRE 408

Seçmeli V

2

0

2

5

TRE 409

Rehberlik

3

0

3

4

TRE 410

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

TRE 411

Özel Eğitim*

2

0

2

4

TRE 412

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

8

TOPLAM

12

6

15

30

TOPLAM

13

6

16

30

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

128

34

145

162

240Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olacak adaylar ortaokullarda ve Türkçe öğretim merkezlerinde çalışmak üzere “Türkçe Öğretmeni” unvanını kazanacaktır. 

Bu programdan mezun olacaklar, Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul kadrolarında Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilecektir. Bunun yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda da Türkçe öğretmeni olarak istihdam edileceklerdir. Yine bu programdan mezun olacaklar Türkçe Öğretim Merkezlerinde Türkçe öğreticisi olarak istihdam edilebilir. Bunların yanı sıra Türkçe Öğretmenleri, basın yayın organlarında ve yayınevlerinde dil uzmanı olarak görev alabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmek için 4 yıllık eğitim-öğretim sürecinde EK-1’deki lisans programında belirtilen ders ve kredilerin toplamından mezun olabilme şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bologna süreci açısından değerlendirildiğinde öğrencilerin mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredisini tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrencilerin derslerde kendilerinden beklenen görevleri (araştırma projeleri hazırlama, yaratıcı yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara katılma vb.) yerine getirmelerinin yanı sıra, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında gösterecekleri başarı, mezun olma şartını sağlayıp sağlamayacaklarının göstergesi olacaktır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara göre başarılı olmuş, mezuniyeti için gerekli krediyi ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
E-Mail:fevzikarademir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
     fevzikarademir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
     fevzikarademir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Emine BALTA
     elifeminebalta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Onur ER
     onurer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHİN
     ozlemsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan SARITİKEN
     hakansaritiken@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
     yahyaaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sema EREN
     semaeren@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ogün PEÇENEK
     ogunpecenek@duzce.edu.tr