[] Program Hakkında

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı (Birinci Öğretim).

Eğitim-öğretim faaliyetleri Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi Avni Akyol Hizmet Binasında yürütülecektir. Eğitim Fakültesi binasında 60 kişilik toplam 6 derslik, 40 kişilik toplam 4 adet teknolojik derslik,  öğrenci kantinleri, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 32 adet öğretim elemanı odası bulunmaktadır.

Örgün Eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programına 40 (kırk) öğrenci alınması planlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Program için hazırlık sınıfı öngörülmemektedir.


  [] Amaç


  Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’nın temel amacı, ortaokullar için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Türkiye’de, ortaokullardaki Türkçe öğretmeni açığı hâlen giderilememiştir. Türkiye’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren okul sisteminde 4+4+4 şeklinde ifade edilen bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeden önce Türkçe öğretmenleri, ilköğretim okullarında 6-8. sınıflarda haftalık 5 saat olan Türkçe derslerini yürütmekteydi. Düzenlemeyle birlikte ortaokullarda (5-8. sınıflarda) Türkçe öğretmenlerinin görev alanı yaklaşık % 25 genişleyerek dört yıllık bir zamana yayılmıştır. Ortaokullarda her sınıf düzeyindeki haftalık 5 saatlik Türkçe derslerinin yanı sıra 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte Türkçe ile ilgili seçmeli dersler yürürlüğe girmiş bu da Türkçe öğretmenlerinin de sorumluluk alanı genişlemiştir.


  Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra, özel eğitim kurumlarında oldukça fazla sayıda Türkçe öğretmenine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yetiştirilecek öğretmenlerin, Türkiye’deki eğitim sorunlarını çözebilecek, çağdaş eğitim-öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek yeterliliğe sahip eğitimciler olabilmeleri amaçlanmaktadır.


  Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’ndan mezun olan öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yeterlik kazanmaları, bu alanda istihdam edilmelerini sağlamaktadır. Lisans programında bu alana özgü içerikler alan derslerinin yanı sıra seçmeli dersler aracılığıyla verilerek, mezunların gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde görev almalarını sağlamak amaçlarımızdan bir diğeridir.


  Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yetişecek öğretmenlerin, ülkesine yararlı, bilimi kılavuz edinmiş, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeyi amaçlayan bireyler olması beklenmektedir. Bu hedefler yanında ayrıca;

  • Türkçenin ve Türkçe öğretiminin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Türkçenin her alanda güzel kullanılmasına özen göstermek; bu özeni yaygınlaştıracak örnekler sergilemek,
  • Her seviyede etkili iletişim seviyesini artırmak ve iletişim çatışmalarını önlemek,
  • Türk ve dünya edebiyatını tanıtarak, öğrencilerin edebiyat eserlerini incelemelerini sağlamak ve onların genel kültürlerini artırmalarına katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerde, estetik zevkin gelişmesine yardımcı olmak,
  • Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmak,
  • Öğretmen adaylarının akademik gelişimlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında daha geniş bir bakış açısına sahip olabilecek biçimde mezun olmaları için imkânlar sunmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yaparak, hem öğretmen adaylarının gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de bilgi ve deneyimlerinin artmalarını sağlamak da hedeflenmektedir.
  [] Hedef


  Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı’nın asıl amacı dikkate alındığında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe öğretmenleri için belirlenen öğretmen yeterliliklerine ulaşma düzeyi programın değerlendirilmesinde referans oluşturacaktır.


  Mezun olan öğretmenlerimizin Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilme seviyesi, istihdam edilen öğretmenlerin de nitelikleri başarı göstergemiz olacaktır. Bu göstergenin gerçekleşme durumuna ilişkin olarak mezun öğretmenlere yönelik izleme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

  [] Eğitim Dili
  Türkçe
  [] Kazanılan Derece
  Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
  [] Kazanılan Derecenin Seviyesi

  Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

  [] Kayıt Kabul Şartları

  Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

  Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

  Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

  [] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
  Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
  [] Önceki Öğrenmenin Tanınması

  DÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

  Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması
  Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

  ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

  Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

  Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurt dışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

  [] Programın Tanımı


  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programı (Birinci Öğretim)

  [] Program Yeterlilikleri
  No Program Yeterlilikleri
  1 Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili kavramları uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili bir şekilde kullanır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
  2 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı bütün yönleriyle tanır; program doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıklarını (hazırbulunuşluk, özel eğitim gereksinimi, ana dili vb.) dikkate alarak öğretim süreçlerini planlar ve uygular.
  3 Bilim ve teknoloji okuryazarı bir Türkçe öğretmeni olarak bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
  4 Türkçe öğretmenliğinin ulusal ve uluslararası farklı kültürler ile felsefi ve sosyolojik temellere göre durumuna ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.
  5 Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izler; yorumlar ve kullanır.
  6 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
  7 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
  8 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
  9 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
  10 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
  11 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
  12 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.
  13 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
  14 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
  15 Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.
  [] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
  [] Mezunların Mesleki Profili


  Bu programdan mezun olacak adaylar ortaokullarda ve Türkçe öğretim merkezlerinde çalışmak üzere “Türkçe Öğretmeni” unvanını kazanacaktır. 

  Bu programdan mezun olacaklar, Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul kadrolarında Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilecektir. Bunun yanı sıra 
  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda da Türkçe öğretmeni olarak istihdam edileceklerdir. Yine bu programdan mezun olacaklar Türkçe Öğretim Merkezlerinde Türkçe öğreticisi olarak istihdam edilebilir. Bunların yanında Türkçe öğretmenleri, basın yayın organlarında ve yayınevlerinde dil uzmanı olarak görev alabilirler.

  

  [] Bir Üst Kademeye Geçiş
  Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
  [] Program Yapısı


  Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmek için 4 yıllık eğitim-öğretim sürecinde EK-1’deki lisans programında belirtilen ders ve kredilerin toplamından mezun olabilme şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bologna süreci açısından değerlendirildiğinde öğrencilerin mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredisini tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrencilerin derslerde kendilerinden beklenen görevleri (araştırma projeleri hazırlama, yaratıcı yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara katılma vb.) yerine getirmelerinin yanı sıra, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında gösterecekleri başarı, mezun olma şartını sağlayıp sağlamayacaklarının göstergesi olacaktır. 

  [] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
   Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
  [] Mezuniyet Koşulları

  Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara göre başarılı olmuş, mezuniyeti için gerekli krediyi ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

  [] Eğitim Türü

  Tam Zamanlı

  [] Dekan ve Dekan Yardımcıları
  Dekan
  Prof. Dr.MustafaKOÇ
  E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


  Dekan Yardımcısı
  Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
  E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


  [] Bölüm Başkanı
  Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
  E-Mail:fevzikarademir@duzce.edu.tr
  [] Akademik Kadro
  • Bölüm Başkanı
      Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
      fevzikarademir@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
      fevzikarademir@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Doç. Dr. Yahya AYDIN
      yahyaaydin@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Doç. Dr. Elif Emine BALTA
      elifeminebalta@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Doç. Dr. Onur ER
      onurer@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHİN
      ozlemsahin@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Dr. Öğr. Üyesi Hakan SARITİKEN
      hakansaritiken@duzce.edu.tr

  • Öğretim Elemanı
      Arş. Gör. Sema EREN
      semaeren@duzce.edu.tr

  • Öğretim Elemanı
      Arş. Gör. Ogün PEÇENEK
      ogunpecenek@duzce.edu.tr