[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği iktisat, siyaset, sivil toplum, felsefe, toplumsal cinsiyet ve sanat alanlarına ilişkin derslere de yer verilmektedir.  Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü alanlar belirlemeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atama yapılabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şart koştuğu 16 kredi saat Felsefe, 16 kredi saat Psikoloji ve 8 kredi saat Mantık dersleri de ders programında verilecektir. Diğer taraftan, son sınıfta tez danışmanları rehberliğinde öğrenciler lisans tezi hazırlayarak, teorik ve uygulamalı çalışmaları içeren lisans tezleri öğrencilere araştırmacı formasyonu kazandıracaktır. Lisans tezlerinde Düzce ve çevresi dâhil olmak üzere Türkiye’nin her yöresiyle ilgili uygulamalı çalışmalar yaptırılacaktır. Böylece Düzce İli'nin ve bölgenin geniş ölçekte ise Türkiye’nin sosyolojik yapısının, hem uygulamalı hem de teorik araştırmalarla tasviri oluşturulacaktır.[] Amaç

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün amacı; bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir.[] Hedef

Bilimsel araştırma ve eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek esasına bağlı olarak 2013 yılında, Doç. Dr. Metin KILIÇ’ın kuruculuğuyla çalışmalarına başlayan Sosyoloji Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi almayı planlamaktadır.[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


[] Programın Tanımı

Sosyoloji; insan birlikteliklerinin bilimsel yöntemle incelenmesini konu edinen bir bilgi gövdesidir. İnsan birliktelikleri çeşitli form ve içeriklerde karşımıza çıkar. İnsan birlikteliklerini uluslararası ilişkilerden ulus-devletlere makro büyüklükte,  işçi-işveren ilişkilerinden kurumsallaşmış eğitime mezzo boyutta veya anne-çocuk ilişkisinden semt marketine mikro seviyede kavramsallaştırabilmek olasıdır. Sosyoloji tüm bu birliktelikleri kapsayabilecek kadar ufku geniş, içerebilecek kadar nüfuzu derin bir bilim dalıdır. Sosyoloji bir yandan kavram ve kuram üretirken bir yandan da politika üretimine yönelir. Bu haliyle sosyoloji hem bir temel bilimdir hem de uygulamalı bir bilimdir. Akademik bir ilgi alanı olduğu kadar sosyal problemlerin tespiti ve çözümlenmesi yönünde önerilerde bulunmayı da idealleri arasına alır. Bütün bu karakteristikleri sosyolojiyi diğer bilim dalları arasında interdisipliner çalışmaya hem en çok katkıda bulunan hem de en çok gereksinim duyan bir bilim kılar. Bu nedenledir ki, sosyoloji bölümleri diğer bölümlere ders sunabildiği kadar onlardan ders de talep eden, farklılaştıkça bütünleşen ve bütünleştikçe farklılaşıp gelişen bölümlerdir. Sosyoloji bölümlerinin bu niteliği onları çağdaş bilim dünyasının vazgeçilmez birimleri haline getirmiştir.[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel sosyolojik bir bakış açısına sahip olma.
2 Sosyolojik yöntemin temel özelliklerini ve sosyolojik araştırmanın aşamaları hakkında bilgi sahibi olma; sosyal bilimlerle ilgili araştırma yapılabilmesi için gerekli olan kavramların ve sosyolojik bir araştırmada kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin kavramış olma ve bunları araştırma yaparken kullanabiliyor olma
3 Geleneksel ve çağdaş sosyoloji teorilerinin temel özelliklerini bilme ve karşılaştırma
4 Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilme
5 Birey, grup ve toplum arasındaki karşılıklı sosyal etkileşim sürecini analiz edebilme
6 Günlük yaşamdaki olaylara yönelik sosyolojik bir bakış açısı geliştirebilme; sistemli ve tutarlı bir akıl yürütme mantığı kazanmış olma.
7 Çağdaş endüstriyel ve/ya post-endüstriyel toplumlarda toplumsal hareketlilik ve sosyal sınıf ilişkilerini çözümleyebilme
8 Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliklerin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
9 Toplumsal sorunlara yönelik en verimli olabilecek araştırma tekniğini uygulayarak, sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirebilme.
10 Bilimsel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak, toplumla paylaşmak, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak
11 Toplumsal meselelere farklı bakış açıları getirebilme ve sistematik düşünebilme yeteneğine sahip olmak
12 Toplumsal olaylara objektif yaklaşabilme
13 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleme ve kendini geliştirme; bilimsel ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olma.
14 Hem yerel hem de küresel sorunları bir arada değerlendirerek, temelde ülkemiz ve mümkünse bireyin varlığı adına geneli kapsayarak, çağımızın ruhunu yansıtıp analiz edebilen bir sosyolog olma özelliğine sahip olacaklardır
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Sosyoloji Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Sosyoloji Bölümü'nü bitirenler kamu ve özel sektörü kapsayacak biçimde geniş bir yelpazede iş olanağı bulur. Sosyoloji bölümleri mezunlarının iş bulabilme olasılıkları lisansüstü çalışma yapabilmelerine bağlı olarak artmaktadır. Mezunlar MEB’in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öngördüğü derslere de müfredatımızda geniş ölçüde yer verilmiştir) “Aile danışmanı” olarak, Adalet, Sağlık, Tarım, Turizm ve Kültür gibi bakanlıklarda, TÜİK, DPT gibi kamu kurumlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce üretim kuruluşlarında sosyolog olarak başarıyla görev yapabilmektedirler.[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


[] Program Yapısı

* Sosyoloji lisans programı toplamda 156 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.* Matematik lisans programı toplamda 172 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır
* Matematik lisans programı toplamda 172 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


[] Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Bölümü'nden mezun olabilmek için zorunlu 102 ve seçmeli 54 olmak üzere toplam 156 kredi/saat ders alınması gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler, mezun olabilmek için felsefe grubu derslerinden 40 kredilik ders yükünü başarıyla tamamlayacaklardır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı


[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN
E-Mail:abdullahtaskesen@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Cihan ERTAN
E-Mail:cihanertan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN
     abdullahtaskesen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. METİN KILIÇ
     metinkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN
     emelcaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel COŞKUN
     emelcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Cihan ERTAN
     cihanertan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY
     sevketercankizilay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILDIZ
     fatihyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
     sedefseydoogullari@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Cihan ERTAN
     cihanertan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Furkan DÜZENLİ
     furkanduzenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Meltem YILDIRIM BAŞOĞLU
     meltemyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ayşe KAYA
     ayse.kaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Özge SARIALİOĞLU
     ozgesarialioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. OSMAN FURKAN AYDIN
     osmanfurkanaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr