[] Program Hakkında

Psikoloji Bölümü ilk kez 2021 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümün mevcut yıllık kontenjanı 60 kişi olarak belirlenmiştir. Bölümümüz, dört farklı anabilim dalında aktif olarak görev yürüten (Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji) dört öğretim üyesi ve beş öğretim elemanından oluşmaktadır.   

[] Amaç

Psikoloji Bölümünün amacı temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünme becerisi kazanmış; problem çözme tekniklerine hakim; etkili iletişim becerileri yüksek; bağımsız bir şekilde bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliği olan; psikolojik ölçme araçları kullanabilen ya da geliştirebilen; kendisine, çevresine ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olan; uluslararası bilimsel çalışmalara hakim; mesleki etik ilkelere bağlı ve her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış psikologlar yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim gören öğrencilerin bilimsel çalışmalara dahil olmaları üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalardaki artışa katkıda bulunurken, psikolojinin çok kapsamlı bir yapı olması farklı bölümlerle disiplinlerarası çalışmalar yürütmelerini sağlayarak fakültemizde ve üniversitemizdeki çok disiplinli yapıyı besleyecektir.

[] Hedef

Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim gören öğrencilerin bilimsel çalışmalara dahil olmaları, bu bilimsel çalışmaların üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalardaki artışa katkıda bulunması, psikolojinin çok kapsamlı bir yapı olmasından dolayı farklı bölümlerle disiplinler arası çalışmaların yürütmesinin sağlanması; tüm bunların sonucunda ise fakültemizde ve üniversitemizdeki çok disiplinli yapının beslenmesine bölümümüzün de katkı sağlaması hedeflenmektedir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikoloji lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Psikoloji Bölümü öğrencileri, öğretim programında belirtilmiş olan derslerin 240 AKTS ders yükünün tamamını başarıyla tamamlamalıdır. Buna ek olarak, her ders için 100 üzerinden en az 50 puan alınmış olması gerekmektedir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 olmak zorundadır.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilimdir. Psikologların temel amacı ise sosyal, bilişsel, gelişimsel gibi farklı bakış açıları temelinde davranışların ve zihinsel süreçlerin altında yatan mekanizmaları anlamaktır. Bu amaçla, psikologlar davranışsal bozukluklar, psikopatolojiler, insan kaynakları, kişilerarası ilişkiler, gruplarda davranış, insan gelişimi gibi pek çok farklı konuda araştırma yapmaktadırlar. Aynı zamanda, uygulayıcı olarak alanda da çalışmaktadırlar.

Psikolojinin çalışma alanları çok çeşitlidir. Dünyadaki en büyük psikolog örgütü olan Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre klinik psikolojiden davranışsal sinir bilime, spor psikolojisinden kültürlerarası psikolojiye kadar çok çeşitli uzmanlıkları temsil eden 56 psikoloji alanı bulunmaktadır. Dolayısıyla, psikologların hem bağımsız hem de topluma katkı sağlamak adına farklı iş alanlarından insanlarla ekip halinde çalışabilecekleri çok geniş bir iş yelpazesi vardır. Mezunların çoğu idari destek, halkla ilişkiler, eğitim, ticaret, satış, hizmet sektörü, sağlık, biyolojik bilimler ve bilgisayar programcılığı gibi çeşitli alanlarda iş bulabilmektedir. İşsizlik sorununu en aza indirgeyecek düzeyde kapsamlı çalışma alanlarına sahip olması psikolojinin öğrenciler tarafından çok talep gören bir bölüm olmasına yol açmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Psikoloji alanına ilişkin güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme
2 Psikolojinin bilimsel bakış açısını, davranışsal ve zihinsel süreçlere yaklaşımını tarihsel bir perspektif içinde kavrama
3 Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilimsel bilgiler temelinde eleştirel bir şekilde düşünme ve yorumlamalar yapma
4 İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş süreçlerine ilişkin temel bilgilere sahip olma
5 Hem mesleki hem de kişisel hayatında karşılaştığı problemleri psikolojiye özgü bilimsel yöntemler temelinde analiz etme
6 Davranış bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini, istatistiksel analizleri ve bu analizleri yürütmek için gerekli olan programları öğrenme
7 Psikoloji araştırmalarında kullanılan ölçme araçlarına ilişkin temel bilgileri ve uygulama becerilerini edinme
8 Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda meslek hayatında etik ilkelere uygun davranma
9 Psikoloji alanına ilişkin edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler temelinde bağımsız olarak araştırma planlama, yürütme, analiz etme, yorumlama ve raporlama
10 Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak üzere toplum yararına olan etkinliklerde, araştırmalarda veya projelerde görev alma
11 Mesleki etkinlik alanlarında kişilerarası ve kültürlerarası iletişim becerilerini etkili kullanma
12 Psikolojinin tüm alt dallarıyla ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışma
13 Uluslararası alanda kabul gören bilimsel yazım kurallarını öğrenme ve buna uygun rapor yazma becerisi edinme
14 Her türlü önyargı ve ayrımcılığa karşı insan haklarına ve onuruna saygılı bir birey olma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Psikoloji bölümü lisans mezunları, anaokulu, kreş, gündüz bakım evi, ilköğretim, lise ve üniversitelerde psikolog olarak, kurumsal şirketlerde insan kaynakları uzmanı olarak, belediyelerde sosyal çalışmacı veya psikolog olarak, vakıflarda sosyal çalışmacı veya psikolog olarak, devlet kurumlarında (hastaneler, aile planlama merkezleri, hapishaneler, adliye, çocuk esirgeme kurumları, evlat edinme kurumları gibi) psikolog olarak (devlet kurumları için belirlenen sınav ve başvuru koşulları değişebilmektedir ve karşılanmalıdır), özel eğitim merkezleri, huzurevleri, bakım evleri, diyaliz merkezleri ve benzeri kurumlarda psikolog olarak çalışabilirler.

Psikoteknik merkezleri ve testör olarak çalışabilecekleri özel kurumlarda da psikolog olarak görev alabilirler. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

[] Program Yapısı

Psikoloji lisans programı toplam 240 AKTS değerindeki derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erol UĞUR
     erolugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
     sedefseydoogullari@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altan TÜLÜ
     ismailaltantulu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ
     belginustungullu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ
     esraoguz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ahmet Furkan TOSYALI
     furkantosyali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Bahar AYKAÇ
     baharaykac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Samet TÜRER
     sametturer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr