[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikoloji lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Psikoloji alanına ilişkin güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme
2 Psikolojinin bilimsel bakış açısını, davranışsal ve zihinsel süreçlere yaklaşımını tarihsel bir perspektif içinde kavrama
3 Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilimsel bilgiler temelinde eleştirel bir şekilde düşünme ve yorumlamalar yapma
4 İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş süreçlerine ilişkin temel bilgilere sahip olma
5 Hem mesleki hem de kişisel hayatında karşılaştığı problemleri psikolojiye özgü bilimsel yöntemler temelinde analiz etme
6 Davranış bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini, istatistiksel analizleri ve bu analizleri yürütmek için gerekli olan programları öğrenme
7 Psikoloji araştırmalarında kullanılan ölçme araçlarına ilişkin temel bilgileri ve uygulama becerilerini edinme
8 Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda meslek hayatında etik ilkelere uygun davranma
9 Psikoloji alanına ilişkin edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler temelinde bağımsız olarak araştırma planlama, yürütme, analiz etme, yorumlama ve raporlama
10 Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak üzere toplum yararına olan etkinliklerde, araştırmalarda veya projelerde görev alma
11 Mesleki etkinlik alanlarında kişilerarası ve kültürlerarası iletişim becerilerini etkili kullanma
12 Psikolojinin tüm alt dallarıyla ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışma
13 Uluslararası alanda kabul gören bilimsel yazım kurallarını öğrenme ve buna uygun rapor yazma becerisi edinme
14 Her türlü önyargı ve ayrımcılığa karşı insan haklarına ve onuruna saygılı bir birey olma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ
     belginustungullu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Erol UĞUR
     erolugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
     sedefseydoogullari@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altan TÜLÜ
     ismailaltantulu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ
     esraoguz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ahmet Furkan TOSYALI
     furkantosyali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Bahar AYKAÇ
     baharaykac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Samet TÜRER
     sametturer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr