[] Program Hakkında
Fizik Yüksek Lisans Programı eğitim-öğretime 2012 yılında Fizik Bölümü'ne bağlı olarak başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçedir. 2012 yılında ilk defa programa öğrenci kabulü yapılmış olup fiziğin değişik alanlarında öğrenci yetiştirilerek yüksek lisans eğitimi  verilecektir. Bölümün akademik kadrosu; 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2 adet araştırma laboratuarı ve 2 adet öğrenci laboratuarı mevcut olup,  laboratuar ve derslikler teknolojik donanıma sahiptir. Bu nedenle öğrenciler için hem modern dersliklerimiz hem de modern laboratuarlarımız bulunmaktadır. Fizik Yüksek Lisans Programı; Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik ve Genel Fizik olmak üzere beş bilim dalından oluşmaktadır. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; Yarıiletkenler, Yarıiletken cihazlar, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Sıvı Kristaller, Dielektrik Spektroskopisi, Alan Etkili Transistörler, Katıhal Optiği, Manyetizma, Metal Nano Alaşımların Yapısal Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi konularıdır.
[] Amaç
Fizik Yükseklisans Programının amacı; fiziğin temel kavramlarını özümsemiş, kazandığı bilgi ve becerileri deneysel çalışmalarda uygulayabilen, bilimsel yöntemi kendine kılavuz edinmiş, aynı zamanda yenilikleri göz ardı etmeyen, gerek iş hayatında gerekse akademik alanda nitelikli çalışmalara imza atarak ülkesi için değer üretecek bireyler yetiştirmektir.
[] Hedef
Fizik alanında gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel etkinliklerini uluslararası düzeyde tutan, söz sahibi olan, ileri teknolojileri takip edebilen, eğitim ve araştırma etkinlikleri ile ülkemizdeki eğitime katkı sağlayan, bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırmalara katkıda bulunacak lisansüstü kadroları yetiştiren üst düzeyde ve önder konumda bir program olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği  kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen en az yedi dersten, Seminer dersinden, Tez çalışması ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS+ programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS+ Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS+ Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Fizik yüksek lisans programının amacı,bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans eğitiminde edinilen Klasik, Modern ve Kuantum Fiziğinin teorik ve deneysel uygulamalarının temellerini ileri düzeyde arttırmak.
2 İleri seviyede karşılaşılan fizik problemlerinin fiziksel prensiplere uygun olarak yorumlayabilme ve bu problemleri çözme yeteneğini geliştirmek.
3 Fizikle ilgili teori ve uygulamalar arasında bağlantı kurma yeteneğini edinmek.
4 Fizik literatürünü takip etme, yorumlama ve bu edinimleri kullanarak ileri düzey yayın hazırlayabilme becerisini kazanmak.
5 Lisansüstü eğitimi sırasında derslerden edindiği kazanımlarla belirli bir topluluk önünde sunum yapabilme yeteneği kazanmak.
6 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini fizikte yeni kuramlar üretebilecek düzeyde kullanabilmek.
7 Deneysel veya teorik fizikte bilinmeyen sorularla ilgili bilgileri toplama, karşılaştırma, analiz etme ve çözüm üretme becerisi kazanmak.
8 Lisansüstü eğitim süresince katılınan çalıştay, seminer ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde, benzer konularda çalışan meslektaşları ile iletişim kurarak her geçen gün gelişen Fizik literatürünü takip etme ve kullanabilme yeteneğini edinmek.
9 Lisansüstü eğitim süresince edinilen ileri düzey bilgi birikimleri ile teorik model kurabilme, modelle ilgili problemleri çözebilme, ilgili modele deneysel yaklaşabilme ve deney yoluyla elde edilen verilerin analizini yaparak yorumlayabilmek.
10 İleri aşamadaki akademik hayatta kullanılacak tüm bilgilerin temellerinin oluşturulmasını sağlamak ve tüm bu bilgiler arasındaki ilişkilerin kurularak fizik alanında ileri düzey araştırmalar yapabilecek seviyelere ulaşmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Fizik Yüksek Lisans Programı'na ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Programdan mezun olan öğrencilerimiz akademik kariyer yapabilecektir. Kimi mezunlarımız ise ilk ve orta öğretim alanlarında ve uygulamalı fiziğe gereksinim duyan kurum ve sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
* Fizik Yüksek Lisans programı toplamda 21 yerel ve 120 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Yüksek Lisans Tezi hazırlamak zorundadırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

* Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
* Yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az bir adet tez konusu ile ilgili üretilmiş ulusal veya uluslararası yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş tam metin bildirisi veya makalesi olmalıdır.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oğuz KÖYSAL
E-Mail:oguzkoysal@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Oğuz KÖYSAL
     oguzkoysal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kadir GÖKŞEN
     kadirgoksen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN
     muharremgokcen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. MERT YILDIRIM
     mertyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ahmet DEMİR
     ahmetdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAHYAOĞLU
     aliyeintepe@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Gülsüm KOCAKÜLAH
     gulsumkocakulah@duzce.edu.tr