[] Program Hakkında
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında sağlam bilgi düzeyi kazanmış ve profesyonel eğitim almış, modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde uygulamalı alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki hızlı gelişmeleri takip edebilen, uygulayan, geliştiren, ve bunlara katkıda bulunabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, ileri seviyede çözümleme ve tasarım yeteneklerine sahip, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, çok disiplinli konularda çalışma yapabilen, yüksek meslek etiğine ve sorumluluk duygusuna sahip, erdemli, çalışkan, mesleki bilgilerini insanlık ve toplum yararına kullanan, evrensel değerlere önem veren, çevre bilinci olan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, liderlik vasıflarına sahip Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve bilim adamı adayı öğrenciler yetiştirmeyi, öğrencilerine sosyal hayat, iş dünyası, endüstri ve insan olgusunun mühendisliğin bütünleyici unsurları olduğunun bilincini vermeyi ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak araştırma etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
[] Hedef

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ulusal düzeyde tanınırlık kazanması sağlanacak, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme deneyimi kazanan mezun öğrencilerin ileri düzey çalışmalarda istenilen başarıyı elde edecek kapasiteye ulaştırılacaktır. 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü I. ve II. öğretim olarak 2010-2011 akademik yılında hazırlık sınıfı olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı hazırlık sınıfları dahil 300 civarındadır. Bölümde aktif olarak görev yapan 1 Profesör,  1 Doçent, 4 Yrd. Doçent, 8 Araştırma görevlisi mevcuttur.  

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Programdan mezun olan Elektrik-Elektronik Mühendisleri sivil, askerî kuruluşlar ve GSM firmaları yanında, elektronik sistemlerin tasarım, üretim ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında ve bilgisayar sektöründe çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans seviyesinde mezun olunduktan sonra yüksek lisans ve doktora yapılarak Yüksek mühendis ünvanı kazanabilirler
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak 155’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat KALE
E-Mail:muratkale@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet Kenan DÖŞOĞLU
     mehmetkenandosoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Selman KULAÇ
     selmankulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emin YILDIRIZ
     eminyildiriz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Musa ÇADIRCI
     musacadirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih EVRAN
     fatihevran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emre ÇELİK
     emrecelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nur SARMA
     nursarma@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UÇAR
     mehmetucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa ERTAY
     mustafaertay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Yunus BİÇEN
     yunusbicen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Erdem ELİBOL
     erdemelibol@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Emre AVCI
     emreavci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Sibel YILMAZ EKİNCİ
     sibelyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DUMAN
     mehmetduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Seda SAVAŞÇI ŞEN
     sedasavascisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ahmet Musab ELBİR
     ahmetelbir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hamdullah YOKUŞ
     hamdullahyokus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Engin AFACAN
     enginafacan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dinçer MADEN
     dincermaden@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Selman ALKAN
     selmanalkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Osman DİKMEN
     osmandikmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Melih AKTAŞ
     melihaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
     ahmetkucuk@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU
     cagdastunceroglu@duzce.edu.tr