[] Program Hakkında

Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı interdisiplinler nitelikte olup halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farklı fakat işbirliği içinde olmaktadır.

 

Kompozit Malzeme Teknolojileri Doktora programı disiplinler arası bilimsel çalışma konularını kapsamakta olup, kompozit malzemelerin üretim tekniği, yöntem ve test tekniklerinin nitelik ve nicelik bakımından araştırılmasına imkan sağlayacaktır. Doktora programı malzeme bilimi, polimer nanokompozitler, metal matriksli kompozitler, plastik teknolojisi, kauçuk malzeme teknolojisi, malzeme mekaniği, kompozit yapı malzemeleri, odun kompozitleri, odun-plastik kompozitler bilim dallarını içermektedir.

Burada eğitim görmüş elemanlar Kompozit malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarında çalışabilmektedirler.

[] Amaç

Kompozit Malzeme Teknolojileri Doktora Programı, araştırmaya ve uygulamaya dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, kendine güvenen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip, akademik hayatlarında veya araştırma kuruluşlarındaki çalışmalarında kendilerini geliştiren bilim adamları yetiştirmek.

[] Hedef

Kompozit Malzeme Teknolojileri alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir doktora eğitim-öğretim programı sağlamak. Ulusal ve uluslar arası standartlarında bir doktora eğitimi sunmak. Mevcut teknolojileri kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, tasarım ve yenilik deneyimine sahip,  çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi, sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan lisansüstü mezunları yetiştirmek. Ayrıca, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kompozit Malzeme Teknolojileri Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Kompozit Malzeme Teknolojileri Doktora programının amacı; mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan bilim adamları yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurma.
2 Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alma.
3 Matematiksel modelleri analitik, sayısal veya istatistik tekniklerle çözme becerisi kazanma.
4 Malzeme seçiminin; çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlama.
5 Kompozit malzemelerin mühendislikte uygulamalarını anlama
6 Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ikinci bir dili kullanma becerisi kazanma.
7 Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunma.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve uygulayabilme becerisi kazanma
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma.
10 Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip etme.
11 Kompozit malzemelerin uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisini kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Kompozit malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarından bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
 • Kompozit Malzeme Teknolojileri Programı, 21 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez çalışması genel not ortalamasına dahil edilmeyip, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali GÜRSEL
E-Mail:aligursel@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
     ahmetapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakan ARSLAN
     hakanarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
     rifatakbiyikli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
     ayhansamandar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU
     cihattascioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
     serkansubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sefa DURMUŞ
     sefadurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yılmaz KOÇAK
     yilmazkocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
     umitbuyuksari@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özgür YERLİ
     ozguryerli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
     latifugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ATEŞ
     aliates@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arif ÖZKAN
     arifozkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU
     mehmetemiroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ
     ozlembideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Alper BİDECİ
     alperbideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN
     sercanserin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU
     hasanciritcioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr