[] Program Hakkında

Öğrencilerimiz 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. İmalat Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı imalat mühendisliği eğitimini yüksek lisans düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İmalat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

[] Amaç

İmalat Mühendisliği Yüksek lisans Programının misyonu, araştırmaya ve uygulamaya dayalı ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, kendine güvenen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip, akademik hayatlarında veya araştırma kuruluşlarındaki çalışmalarında kendilerini geliştiren bilim adamları yetiştirmektir.

[] Hedef

İmalat Mühendisliği alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir yüksek lisans eğitim-öğretim programı sağlamak. Ulusal ve uluslar arası standartlarında bir yüksek lisans eğitimi sunmak. Mevcut teknolojileri kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, tasarım ve yenilik deneyimine sahip,  çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi, sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan lisansüstü mezunları yetiştirmek. Ayrıca, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

İmalat mühendisliği yüksek lisans programının amacı; mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı, bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği olan bilim adamları yetiştirmektir.

 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İmalat Mühendisliği alanında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak mühendislik problemlerini çözme becerisi
2 Farklı disiplinlerdeki bilgi ve/veya uygulamaları yorumlayabilme ve kendi alanıyla bütünleştirebilme becerisi, uzmanlık alanında problemleri tanımlama, çözümleme, raporlandırma ve sunabilme becerisi
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarından bazılarıdır.

 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

 • İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders ve 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde tezini Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğüne teslim ederek mezun olur.[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
E-Mail:serkanapay@duzce.edu.tr
[] Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
E-Mail:serkanapay@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
E-Mail:suatsaridemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hamit SARUHAN
     hamitsaruhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ethem TOKLU
     ethemtoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ
     mustafaayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arif ÖZKAN
     arifozkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuri ŞEN
     nurisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin NAS
     enginnas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Menderes KAM
     mendereskam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şenol MERT
     senolmert@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK
     nurselaltan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
     mertkilincel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERKAN
     omererkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERKAN
     omererkan@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Erasmus Koordinatoru
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emrah UYSAL
     emrahuysal@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Emre YÜCEL
     emreyucel@duzce.edu.tr