[] Program Hakkında
Toplam Kalite Yönetimi Programı, kalite disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi Programında, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.
[] Amaç
Misyonumuz genel anlamda işlemelerin toplam kalite yönetici ihtiyacını karşılamak ve alanla ilgili akademisyen yetiştirmektir.[] Hedef
Bu eğitim aracılığı ile öncelikle eğitmenlerimizin, çalıştıkları kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi uygulaması ile ilgili olarak bilgi edinme ve bilinçlenme gereksinimlerinin karşılanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle seminerin temel hedefi, toplam kalite yönetimi anlayışının eğitim kurumlarında çalışanlarca bir yaşam felsefesi haline getirilmesine yardımcı olmak ve bunun uygulamadaki araçlarını göstermektir. Böylece eğitim kurumlarımızın, TKY yaklaşımını başarıyla uygulayabilecek ve yaygınlaşmasına öncülük edebilecek örnek model kurumlara dönüşebilmelerine katkı sağlanacaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Toplam Kalite Yönetimi Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Dalı Programı, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, çatısı altında toplam kalite yönetimi alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Kalite, kalite yönetim sistemleri ve kalite/verimlilik iyileştirme ile ilgili kavramları bilir ve bu kavramları hayata geçirmek için gerekli yöntemlerle ilgili bilgilere sahiptir.
2 Kalitenin kuruluşların stratejisinin bir parçası haline ve böylece kalite yönetim sistemlerinin yerleşik hale getirilmesi için gerekli bilgilere sahiptir.
3 Kalite felsefesini benimser ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmek için gerekli bilgi ve motivasyona sahiptir.
4 Kalite yönetimi içerisinde yönetim, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin senkronize ve etkileşimli olarak nasıl birlikte kullanılacağını bilir.
5 Kalite yönetim sistemlerinin başarısının ölçülmesinde önem taşıyan kalite maliyetleri sistemlerini kurulması, işletilmesi ve analiz sonuçlarından yapılandırılan verilerin yönetim kararlarında kullanımı hakkında bilgi sahibidir.
6 Analitik düşünme ve kalite ile ilgili olaylara sistematik yaklaşma becerilerine sahiptir.
7 İş süreçlerinin performansını, gerekli yönetsel ve istatistik teknikleri ve problem çözme yaklaşımlarını kullanarak etkin bir şekilde arttırma becerisine sahiptir.
8 Kalite yönetimi ile ilgili konularda takım üyelerine bilgileri sunma becerisine sahiptir.
9 Kalite yönetimi ve kalite iyileştirme ile ilgili projelerde, takım üyelerini yönetebilme yetkinliğine sahiptir.
10 Kalite konusunda literatürü ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilir ve katkıda bulunma potansiyeline sahiptir
11 Kalite konusundaki teorik bilgileri desteklemek amacı ile, stratejik planlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve iyileştirmeler üzerinde tartışma ve analizler gerçekleştirerek, uygulamalarda takım yöneticisi veya üyesi olarak sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Özellikle Düzce’de yer alan özel sektör işletmeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının her düzeydeki yönetici ve çalışanlarına ayrıca Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinin kalite bölümlerinde çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için Toplam Kalite Yönetimi alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Program dahilinde tamamlanması gereken krediyi tamamlamış olmak, seminer ve tezden başarılı olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
E-Mail:mehmetakifoncu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
     mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kahraman ÇATI
     kahramancati@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Enver BOZDEMİR
     enverbozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY
     suleymangoksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Engin ASLANARGUN
     enginaslanargun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Alper ERTÜRK
     alpererturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
     suleyman.agras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN
     abdurrahmanilgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÖZER
     aliozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Murat BAYAT
     muratbayat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
     gokmenkilicoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAŞ
     zeynepkaras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK
     ahmetcelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU
     seydafaikoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY
     aliakaytay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER
     okanbutuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Alper ERTÜRK
     alpererturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER
     okanbutuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURAK
     ismaildurak@duzce.edu.tr