[] Program Hakkında
Bilgisayar Mühendisliği I. ve II. öğretim olarak 2010-2011 akademik yılında hazırlık sınıfı olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı hazırlık sınıfları dahil 800 civarındadır. Bölümde aktif olarak görev yapan 1 Profesör, 1 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi , 6 Araştırma Görevlisi mevcuttur.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek, araştırmacı, sorgulayıcı mühendisleri topluma kazandırmaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör tarafından Bilgisayar Mühendisi, Ağ Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi ve Yazılım Mühendisi pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.
[] Amaç
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek, araştırmacı, sorgulayıcı mühendisleri topluma kazandırmaktır.
[] Hedef
Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak hedefimiz,

1- Sürekli kendini yenileyen,
2- Toplumdaki ve endüstrideki mühendislik problemlerine kalıcı çözümler üreten,
3- Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri izleyip bu gelişmelere hızlıca adapte olabilen,

bilgisayar mühendisleri yetiştirmek için devamlı kendini yenileyerek yılmadan çalışan bir bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Bilgisayar Mühendisliği I. ve II. öğretim olarak 2010-2011 akademik yılında hazırlık sınıfı olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı hazırlık sınıfları dahil 800 civarındadır. Bölümde aktif olarak görev yapan 2 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi mevcuttur. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mühendislik eğitimi için gerekli matematik altyapısına sahip olarak, analitik düşünme yeteneği kazandırmak
2 Problemleri matematiksel formüllerle ifade edebilme ve sayısal analiz yapabilmek
3 Bilişim teknolojilerini takip ederek kazanılan bilgiyi güncel tutabilmek
4 Güncel web teknolojilerini etkin şekilde kullanarak mevcut yazılımları web teknolojileriyle birleştirebilmek
5 İleri düzey programlar yazabilecek algoritmalar geliştirebilme yeteneğine sahip olmak
6 Verileri analiz ederek sonuç elde edebilme yeteneğine sahip olmak
7 Bilgi teknolojilerini kullanarak diğer disiplinlerde oluşan problemlere çözüm üretebilmek
8 Problem çözümünde gerekli disiplinleri takip ederek uygun çözüme erişebilmek
9 Mühendislik bilgi birikimini toplumun sosyal problemlerini çözmede kullanabilme becerisine sahip olabilmek
10 Sayısal sistemlerin yapısını anlayabilme, yeni sistem tasarlayabilme, sayısal sistem tasarımı için gerekli donanım altyapısına sahip olma, bilgisayar ağlarını planlayabilmek ve uygulayabilmek için gerekli alt yapıya sahip olabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
TYYÇ /Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Bilgisayar Mühendisliği mezunları,

- Akademik alanda veya  şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak,
- Şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak,
- Düşük sermaye ile kendi şirketinizi kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak,

çalışabilirsiniz.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans seviyesinde mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
[] Program Yapısı
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Programı, bir yıllık bilimsel hazırlık programı (30 yerel kredi) ve dört yıllık lisans eğitimi (240 AKTS) şeklinde uygulanmaktadır.
Öğrenciler 38 adet zorunlu ve 15 adet seçmeli olmak üzere toplam 53 adet ders almaktadır.
Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyılda verilen seçmeli dersler sosyal içeriğe sahiptir. Yedinci ve sekizinci yarıyılda ise meslekle ilgili seçmeli dersler verilmektedir.  
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak 161’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 50 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
E-Mail:pakizeerdogmus@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
     pakizeerdogmus@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı V.
     Doç. Dr. Mehmet Şimşek
     mehmetsimsek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
     muhammedbayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI
     enverkucukkulahli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU
     serdarkirisoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞATIR
     esrasatir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Talha KABAKUŞ
     talhakabakus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZAVRAK
     sultanzavrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK
     zehrakarapinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Arafat ŞENTÜRK
     arafatsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan TOKLU
     sinantoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Aybike ŞİMŞEK
     aybikesimsek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus YILMAZ
     seyhmusyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Büşra TAKGİL
     busratakgil@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Simge EKİZ
     simgeekiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ekrem BAŞER
     ekrembaser@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hüseyin BODUR
     huseyinbodur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ezgi KARA
     ezgikara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hacer BAYIROĞLU
     hacerbayiroglu@duzce.edu.tr