[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde İnşaat Mühendisliği adı altında kurulan bölümlerden biridir.

Öğrencilerimiz 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı inşaat mühendisliği eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada inşaat alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkânlarından da faydalanılmaktadır.

İnşaat mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilecektir.

Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi ünvanı verilir.

[] Amaç

İnşaat alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, bilimsel üretim gücüne sahip, ileri düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilişim araç ve gereçlerini etkin ve verimli kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden mühendisler yetiştirmektir.

[] Hedef
Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek inşaat bilimini üretici ve sürükleyici bir güç haline getirmek, sorunlara karşı duyarlı olmak ve çözümlere katılmak, küresel alandaki gelişmeleri izlemek, rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek için sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

İnşaat Mühendisliği bölümü Mühendislik temel ilke ve değerlerini bilen, kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, idealist ve mühendislik formasyonunu kazanmış, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilir
2 Mühendislik problemlerini saptar, uygulama esnasında çıkan problemleri belirler, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir, modelleme yöntemlerini seçer ve uygular
3 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
5 Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
6 Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni kazanır
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
9 Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin bilinç kazanır
11 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
12 Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

1. Köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman yapıları.

2. Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları.

3. Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı

4. Yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları

5. Yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları ( statik hesap, aks aralığı, kullanılacak malzemeye göre kolon, kiriş ölçü ve boyutları ile (betonarme ise) donatı yoğunluğu, (çelik yapı ise) profil tipi seçilir) yapmak

6. Yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.

7. Yapıların denetlenmesi

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. 
[] Program Yapısı
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü, bilimsel hazırlık programı 30 yerel kredi, lisans eğitimi 182 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7. Yarıyılı zorunlu sanayi uygulaması şeklinde bitirmek zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri büyük sanayi kuruluşlarında ve öğrencinin alanı ile ilgili devletin kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplam 182’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. İnşaat Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 48 (24+24) iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

Öğrencilerin ayrıca kendi tercihlerine göre 7.ya da 8.yarıyılda işyeri eğitimi ile alakalı olarak bir yarıyıl boyunca ilgili sektörde hizmet vermekte olan bir firmada faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.UğurHASIRCI
E-Mail:ugurhasirci@duzce.edu.tr


[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
E-Mail:mehmeteminarslan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
     rifatakbiyikli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
     ayhansamandar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
     serkansubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yılmaz KOÇAK
     yilmazkocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ATEŞ
     aliates@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Bekir ÇOMAK
     bekircomak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU
     mehmetemiroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
     latifugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN
     sercanserin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengü SÜNBÜL GÜNER
     bengusunbulguner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DAYI
     mustafadayi@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Bayram POYRAZ
     bayrampoyraz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muhammed ALANKUŞ
     muhammedalankus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Batuhan AYKANAT
     batuhanaykanat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Uğur Mahir TÜRKEL
     mahirturkel@duzce.edu.tr