[] Program Hakkında
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010 yılında Lisans programını başlatmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Programının amacı; Türk dilini, kendi tarihsel süreci içerisinde, başlangıcından günümüze tanıyıp, dönem metinlerini filolojik ve edebî açıdan değerlendirerek, onun gelişmesine katkı sağlayacak ve yabancı dillerin tesirinden koruyacak; ayrıca, bu dil bilincini gelecek kuşaklara da aktaracak nitelikli, farkındalık sahibi gençler yetiştirmektir. Ayrıca temel eğitimini tamamlamış uzmanlar yetiştirmek ve lisansüstü eğitime hazırlamak programın yine önemli hedefleri arasındadır. Bir Türk vatandaşı olarak duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ve yazılı olarak en etkin biçimde ifade edebilme becerisi kazandırma da temel hedefler içerisindedir. Türk kültür ve tarihi ile Türk dili ve edebiyatı arasında kuvvetli bir bağlantı olduğu bilincini öğrenciye kazandırmak suretiyle dersler; tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, folklor, coğrafya, etnografya gibi bilim dalları ile bağlantı içerisinde işlenmektedir.

Hazırlık programı olmamakla birlikte (İngilizce) yabancı dil eğitimi 3. ve 4. yarıyılda zorunlu ders kapsamında okutulmaktadır. Zorunlu derslerin hem yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde programlanmasına hem de yeni gelişmelere uygun hâle getirilmesine dikkat edilmektedir. Bölüm programımızda, 3. yarıyıldan itibaren; öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda özgür iradeleri ile alabilecekleri, temel eğitime destek mahiyetinde seçmeli dersler yer almaktadır. Bölümümüz, öğrencilerine meslekî ve ilgi alanlarına yönelik dersleri seçebilme hürriyeti tanıyarak; onların motivasyonunu ve bilgi birikimini artırıcı, bakış açılarını geliştirici bir fonksiyon üstlenmiştir.

Bölümümüz, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzün ihtiyacı olan kitap, dergi ve süreli yayınlar Düzce Üniversitesi’nin Merkezî Kütüphanesinden temin edilmektedir.
[] Amaç

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, Türk Yüksek Öğretimi’nin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısını ve tarihi gelişimini, Türkçe ile ortaya konulmuş eserleri ve eserlerin yazarlarını, Türk edebiyatının dönemlerini, türlerini, eserlerin biçim ve içerik özelliklerini bilen; Türk dilinin ses, anlam, yapı özelliklerini, Türk edebiyatının kültürel siyasal ve sosyal kaynaklarını kavrayan; Türk dili ve edebiyatının özelliklerini diğer dil ve edebiyatların özellikleri ile karşılaştırabilen, araştırma, çözümleme ve karşılaştırma yöntemlerini öğrenip kullanabilen, bütün bu kazanımları ulusal kültürle evrensel kültür arasında yaratıcı bir düşünceyle yansıtabilen dil ve edebiyat araştırmacıları yetiştirmektir.

[] Hedef

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün hedefi, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlamak; sağladığı bu katkıyla lisans düzeyinde öncü bir konuma ulaşmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesini almaya hak kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin Düzce Üniversitesi’ndeki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir. Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı ve Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı olmak üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
2 Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
3 Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Arap harfli olarak okuyup anlamaya çalışır.
4 Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni biçimleri ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile mukayese eder ve sonraki dönemlere etkilerini belirler.
5 Geçmişten günümüze klâsik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
6 Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir.
7 Türk Halk Edebiyatı içerisinde anlatmaya dayalı türler ile ilgili metinler hakkında bilgi sahibi olur.
8 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
9 Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk dili ve edebiyatı alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahiptir.
10 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin yazıldığı alfabeleri bilir, bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya ve Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dil bilim ve dil bilgisi incelemeleri yapabilir.
11 Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
13 Bilimsel ahlâk ve sorumluluk bilinci kazanır.
14 Eleştirel düşüncelerini yapıcı bir biçimde açıklama güvenini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığında ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; üniversitelerde akademik kariyer planlayanlar, akademisyenlik yapabilirler. Ayrıca TRT ve benzeri kurumlarda spikerlik, gazetecilik yapabilirler ve benzeri çalışma alanlarında görev alabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ile Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Bilim Dallarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

[] Program Yapısı
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı toplamda zorunlu dersler kredi toplamı : 130
Seçmeli dersler kredi toplamı : 40
Mezuniyet için gerekli minimum kredi : 170

* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
    Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

http://bbs.duzce.edu.tr/bolognabilgi.aspx?menuno=28
[] Mezuniyet Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 40’ı seçmeli olmak üzere toplamda 170’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

Dereceyi alabilmek için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Recai ÖZCAN
E-Mail:recaiozcan@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Arş. Gör. Emel ARAS
E-Mail:emelsengonul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Recai ÖZCAN
     recaiozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
     mehmeteminuludag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhan GENÇ
     ilhangenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Metin AKKUŞ
     metinakkus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ORHAN KILIÇARSLAN
     orhankilicarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail Alper KUMSAR
     alperkumsar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. MEHMET HAZAR
     mehmethazar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Emine BALTA
     elifeminebalta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Eda TOK
     edatok@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ
     umitdemirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sibel BAYRAM
     sibelbayram@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAASLAN
     mehmetkaraaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek HERKMEN
     dilekherkmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU
     mumintopcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Aybüke Betül DOĞAN
     betulkiymaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi FATİH ALPER TAŞBAŞ
     fatihtasbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emel ARAS
     emelsengonul@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Arş. Gör. Emel ARAS
     emelsengonul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Mübarek ATAN
     mubarekatan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Betül PAKSOY
     betulpaksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kenan OCAK
     kenanocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr