[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitimine 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde başlamıştır. Öğrencilerimiz 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı ve seçmeli olup, yüksek lisans tez çalışmasına yönelik dersler verilmektedir.

 

[] Amaç

Direkt veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerdeki işletme, üretim, araştırma-geliştirme, kimya laboratuvarları ile eğitim ve öğretim alanlarında çalışan ve yönetici olarak görev alabilecek kimya yüksek lisans mezunu yetiştirmektir.

 

 

[] Hedef

Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası          geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve        ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni        başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre                        yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler
.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dalının birinde bilimsel araştırma yaparak, bilgiye erişme ve bilgiyi değerlendirme yeteneğine sahip uzman olarak yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans da kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
2 Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemlerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
4 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
5 Kimya alanındaki uygulamalarda, karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6 Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek
7 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
8 Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak
9 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
10 Elde edilen verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Uzman Kimyager ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ilaç, gıda, maden, tekstil, boya v.b. sektörlerde araştırmacı ve kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun dışında çesitli sektörlerde sorumlu müdürlük gibi görevlerde çalışma imkânı bulabilmelerinin yanında üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

 

 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, doktora programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı

Kimya Anabilim Dalı 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ve Üniversite Senatosu’nun belirlemiş olduğu seçmeli dersler yer alır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından 21 kredilik ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. 
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Arş. Gör. Özlem ÜNLÜ
E-Mail:ozlemilkin@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
E-Mail:halilugras@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit ERGUN
     umitergun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sefa DURMUŞ
     sefadurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Dilek NARTOP
     dileknartop@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Haydar GÖKSU
     haydargoksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ
     serpilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sema ALLI
     semaalli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
     sezensivrikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdulkadir ALLI
     abdulkadiralli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ersin ORHAN
     ersinorhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Gümüş Funda GÖKÇE
     gumusfundagokce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ATAHAN
     alparslanatahan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN
     zuleyhanbaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Mecit AKSU
     mecitaksu@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Arş. Gör. Özlem ÜNLÜ
     ozlemilkin@duzce.edu.tr