[] Program Hakkında

Program Hakkında

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi bünyesinde 2009-2010 akademik yılında açılmış olan Matematik Yüksek Lisans programı bu gerçeklerin farkında olarak, yıllık ders planlarına temel matematik derslerinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli dersler eklemektedir.  

Lisans Programı da bulunan Ana Bilim Dalımızdan mezun olacak öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitede öğretim elemanı, kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama, bankacılık işlemlerinde güvenlik, matematik modelleme ve tıbbi tedavi yöntemleri, matematik modelleme ve kanser, çevre sorunları, haberleşme güvenliği, DNA dizilerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır. 

Bu amaçları izleyen T.C. Düzce Üniversitesi Matematik Tezli Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

Problemleri önceden gören ve çözüm arayan, matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; gerek akademik yaşamı sürdürmek gerekse iş yaşamında bir adım önde olmak isteyen mezunlarını, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde gelişmelerine zemin hazırlamak. 

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.

[] Amaç
 1. Matematiksel alt yapı ile donanmış bireyler yetiştirmek
 2. Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek
 3. Kendine güvenen bireyler yetiştirmek
 4. Yeni gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek
 5. Temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler yetiştirmek
 6. Aldığı eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinecek öğrenciler yetiştirmektir
[] Hedef
 1. Temel matematik bilgisine sahip ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen matematikçiler yetiştirmek
 2. En az bir yabancı dil bilen matematikçiler yetiştirmek
 3. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip matematikçiler yetiştirmek
 4. Diğer bilim dallarıyla matematik arasında ilişki kurabilen matematikçiler yetiştirmek
 5. Uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapabilen matematikçiler yetiştirmek
 6. Ulusal kaynakları değerlendirebilen matematikçiler yetiştirmek
 7. Araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimlerini toplumun yararına kullanabilen matematikçiler yetiştirmek
 8. Matematik ile ilgili kuruluşlarda çalışan veya yönetici olarak görev alabilecek yetkinliklere sahip matematikçiler yetiştirmek
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

PROGRAM TANIMI

Matematik tezli yüksek lisans programı, matematik ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel matematiksel problemlerin çözümüne yönelik bilgi birikimine sahip olmalarına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek
3 Mesleki yönden sorumluluk duygusuna ve etik değerlere sahip olmak
4 Matematik alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olmak
5 Çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmek, grup çalışmasına katılabilmek
6 Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlayabilmek
7 Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak ve bilgisini eğitim-öğretim sürecinde verimli kullanabilmek
8 Matematik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yardımcı olabilmek
9 Farklı bilim alanlarındaki problemleri matematiksel modelleyerek analiz etmek ve çözüme katkıda bulunmak
10 Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılmak ve çözüm önerisi getirmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversite, orta öğretim, araştırma, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), bankalar, matematik yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

PROGRAM YAPISI

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Bologna Mezuniyet Koşulları

Matematik EABD Yüksek Lisans mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Matematik bölümünün Yüksek Lisans eğitim süresi 2 yıldır.

Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencinin Yüksek Lisans tezini hazırlaması ve savunmasını başarılı bir şekilde yapması istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 3.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emrah Evren KARA
     eevrenkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhame AMİRALİ
     ilhameamirali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIZ
     ismetyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Müge KANUNİ ER
     mugekanuni@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA
     mzekisarikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nesip AKTAN
     nesipaktan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arzu ÖZKOÇ ÖZTÜRK
     arzuozkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat USTA
     fuatusta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin BUDAK
     huseyinbudak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Merve İLKHAN KARA
     merveilkhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nejla ÖZMEN
     nejlaozmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zakir DENİZ
     zakirdeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İzzettin DEMİR
     izzettindemir@duzce.edu.tr