[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği adı altında kurulan bölümlerden biridir.

 

Öğrencilerimiz 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

 

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkânlarından da faydalanılmaktadır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

 

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilecektir.

 

Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. Mezunlarımız elektrik tesisleri, elektrik makinaları, elektronik ve haberleşme konularında tasarım ve çözümleme yeteneğinin yanı sıra, uygulamalı endüstriyel otomasyon ve kontrol konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.
[] Amaç

MİSYON

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

[] Hedef

VİZYON

Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, bilgi çağının gereklerini yerine getirmek, uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek, disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya çıkarmak ve bunlardan yararlanabilmek, ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilmek, ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarımı ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermenin yanı sıra, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Devletin resmi kurumlarında mühendis, özel sektörün çeşitli birimlerinde yönetici ve mühendis olarak, üniversitelerin ilgili bilim dalında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. 

[] Program Yapısı
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilimsel hazırlık programı 30 yerel kredi, lisans eğitimi 170 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7. Yarıyılı zorunlu sanayi uygulaması şeklinde bitirmek zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri büyük sanayi kuruluşlarında ve öğrencinin alanı ile ilgili devletin kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 42’si seçmeli derslere ait olmak 170’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 48 iş günü (24 + 24) endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.UğurHASIRCI
E-Mail:ugurhasirci@duzce.edu.tr


[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN
E-Mail:mustafadursun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
     ugurguvenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus BİÇEN
     yunusbicen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet Kenan DÖŞOĞLU
     mehmetkenandosoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Salih TOSUN
     salihtosun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. FURKAN AKAR
     furkanakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa ERTAY
     mustafaertay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN
     mustafadursun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serhat DUMAN
     serhatduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DEMİRYÜREK
     oguzhandemiryurek@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN
     mustafadursun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DUMAN
     mehmetduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Seda SAVAŞÇI ŞEN
     sedasavascisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Enes KAYMAZ
     eneskaymaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU
     cagdastunceroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Mehmet Merih LEBLEBİCİ
     merihleblebici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU
     yunushinislioglu@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Hamdullah YOKUŞ
     hamdullahyokus@duzce.edu.tr