[] Program Hakkında

Sahne Sanatları Bölümü, 2010 yılında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüzde dört Dr. Öğretim Üyesi, bir Öğretim Görevlisi  bulunmaktadır. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Ana Bilim Dalı 2018-2019 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 


Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programının odağı, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuvar oluşturacak bilgili, kültürlü, yaratıcı, üretken sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri ve dramaturgları yetiştirmektir. Bu sebeple, öğretim programı ulusal ve uluslararası ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanmış derslerden oluşmaktadır. Öğretim programı her yıl güncellenebilir esnek bir yapıdadır ve farklı disiplinlere ilişkin dersler yer almaktadır.


Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programı çağdaş, yeniliklere açık, paylaşımcı ve insani değerleri ön planda tutan bir akademik yapıyı benimsemektedir.
 

[] Amaç

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programı, toplumsal ve kültürel olguların farkında, sanattaki güncel gelişmeleri takip eden, özgün yapıtlar üreten, yeniliklere açık, ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatsal/akademik bilgi ve beceriye sahip sahne sanatları teorisyenleri, eleştirmenleri ve dramaturglar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacın gerçekleşmesi için, öğrencilerin tartışabilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan öğrenci merkezli bir ortam hazırlar. 

[] Hedef

Yazılı anlatım biçimlerinin tümünün incelendiği ve dram sanatına ait estetiğin temel ilke ve öğelerinin öğretildiği Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programı, tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapar ve tiyatro kuramı ile eleştirisi eğitimine odaklanır. Ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve sahne sanatları kuramı ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak sahne sanatları teorisyenleri, eleştirmenleri ve dramaturglar yetiştirmeyi hedeflemektedir.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sahne Sanatları (Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji) lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 242 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
4 yıllık lisans programı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sahne gösterimi ve oyun metni eleştirisi ile dramaturgi yöntemlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
2 Tiyatro kuramları, tarihi, kültürü ve estetiği konularına ilişkin bilgiye sahip olarak alanın zaman içinde geçirdiği kuramsal ve uygulamaya yönelik değişimleri içselleştirip bunları karşılaştırmalı olarak değerlendirme becerisi edinir.
3 Dram sanatına ilişkin öğeler, yöntem ve teknikler konusunda kuramsal bilgiye sahip olur ve bunları uygulama ile bütünleştirme becerisi edinir.
4 Genel olarak sanata, özel olarak tiyatroya ilişkin sanatsal ve akademik araştırma yöntemleri ve etiği konularında bilgi sahibi olur.
5 Tiyatro alanının içindeki alt disiplinlere (oyunculuk, yönetmenlik, dramatik yazarlık, sahne tasarımı, dramaturgi) ilişkin bilgiye sahip olur ve bu alt disiplinler arasındaki ilişkiyi kurar.
6 Dramatik bir metin üzerine yönetmen ve öteki paydaşlarla birlikte sahnelemeye yönelik olarak yaratıcı ve eleştirel biçimde çalışabilecek çözümlemeye dayalı yorumlama becerisine sahip olur.
7 Dram sanatına ilişkin edindiği bilgiyi yaratıcı düşünceye çevirerek yenilikçi ve özgün eserler ortaya koyar.
8 Dram sanatına ilişkin proje üretim süreçleri içinde bağımsız olarak veya bir ekip içinde meslektaşları ile birlikte uyumlu ve üretken biçimde çalışabilecek bilgi birikimine ve estetik duyarlılığa sahip olur.
9 Dram sanatı ile ilgili konuları ve çalışmaları, gerek meslektaşları, gerek toplumun geri kalan üyelerine etkin ve doğru biçimde aktarabilecek iletişim becerisine ve bunun sonuçlarını değerlendirebilecek çözümleme gücüne sahip olur.
10 Sahne sanatları alanında Türkiye ve dünyadaki çağdaş gelişmeleri izleyerek ulusal ve uluslararası değerler hakkında bilgi sahibi olur.
11 Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri ile birlikte, düşüncelerini sözel, bedensel ve yazınsal olarak ifade etme becerisi gelişir.
12 Tiyatronun diğer sanatlar (edebiyat, sinema, opera, müzik, dans, resim, heykel, vb.) ve sosyal bilimler (felsefe, antropoloji, sosyoloji, estetik, sanat tarihi, siyaset bilimi, vb.) ile bağlantıları hakkında bilgi sahibi olur ve kendi alanında bu disiplinlerarası bakış açısından yararlanarak araştırma ve üretim yapar.
13 Dram sanatının gerektirdiği güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 Uygarlıklar tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi geliştirir ve bu değerleri hazırlayacağı proje ve etkinlikler aracılığıyla yaşadığı sosyal çevrede yaygınlaştırmak üzere çaba harcar.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programından mezun olanlar devlet ve şehir tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, televizyon ve radyo kanallarında dramaturg, eleştirmen ve program koordinatörü olarak çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca aynı alanda ya da benzer alanlarda akademik kariyerlerine devam edebilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

[] Program Yapısı

Tyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji lisans programı, zorunlu dersler yerel kredi toplamı: 121,  AKTS toplamı: 176

Seçmeli dersler yerel kredi toplamı: 39,  AKTS toplamı: 66

Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi: 160, AKTS toplamı: 242 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 39’u seçmeli derslere ait olmak koşuluyla 160'dır. Mezuniyet için AKTS kredi miktarı ise toplamda 242 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır.  Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar İNCEEFE
E-Mail:pinarinceefe@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE
E-Mail:suleymaninceefe@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar İNCEEFE
     pinarinceefe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şebnem SÖZER ÖZDEMİR
     sebnemsozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE
     suleymaninceefe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞAŞMAZ
     haticesasmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar İNCEEFE
     pinarinceefe@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İNCEEFE
     suleymaninceefe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Naciye AKSOY
     naciyeaksoy@duzce.edu.tr