[] Program Hakkında
2013 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Tarih Bölümü Lisans Programında; Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda Tarih Bölümü, tarih boyunca toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiş oldukları gelişmeleri, dünya uygarlığına yapmış oldukları katkıları öğretmeyi amaçlamakta ve ilgili alanlarda akademik düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü, programında Düzce ve Karadeniz bölgesinin kültürel mirasına dair derslere de yer vererek mahalli tarih araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölümde 1, Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.​

[] Amaç
Öğrencilere, milli ve manevi değerlerine, evrensel insan hakları esaslarına, yabancı kültürlere, bilim etiğine saygılı ve mesleki alanında kullanılması gereken en üst düzey bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak düzeyde kaliteli eğitim verilmesi.
[] Hedef
​ Öğrencilere metodolojik yöntemler kullanarak akademik araştırma yapma becerisi ile olaylar arasında bağlantı kurma eleştiri ve sentez yapma yeteneği kazandırmak. Bu çerçevede kuramsal olarak öğretilen bilgilerin, öğrenciler tarafından pratik olarak kullanılmasını sağlamak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Eskiçağ Tarihi,

Ortaçağ Tarihi,

Yeniçağ Tarihi,

Yakınçağ Tarihi,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Tarih lisans programının amacı, bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Tarih disiplininin yöntemiyle geçmiş bilgisini analiz edebilme yetisi kazanarak bilimsel bilgi üretebilme kabiliyeti kazanır.
2 Geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de tarih yazımı ve ekoller hakkında bilgi edinir, yeni ekolleri tanır ve tarihe etkilerini değerlendirir.
3 Tarihsel problemleri tanımlayabilme becerisini geliştirerek tarihi olayları her yönüyle kavrar ve derinlemesine nüfuz eder.
4 Güncel olaylar ve süreçlerle geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisine sahip olur. Yerel ve sözlü tarih araştırmaları vasıtasıyla tekil olanla evrensel olan arasında ilişki kurma yeteneği kazanır.
5 Tarihsel metinleri çözümleyebilme, eleştirme ve tahlil etme yeteneğine sahip olur ve konunun kaynaklarına vakıf olarak özet çıkarma transkripsiyon yapma, rapor etme ve bilimsel toplantılarda tebliğ vb. şekilde sunma becerisi kazanır.
6 Tarihsel problemlere akademik/objektif yaklaşabilme becerisi kazanarak muhakeme yapma ve analitik düşünme yeteneği gelişir.
7 Eskiçağ ve İslam tarihi, İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi, Avrupa ve Dünya tarihi gibi tarihin bütün dönemlerine dair temel düzeyde bilgi edinir, temel problemleri öğrenir ve bu dönemleri kendi içinde kıyaslayabilir.
8 Tarih alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
9 Osmanlı, Avrupa ve dünya tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak yorumlama, karşılaştırma ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
10 Kütüphane ve arşiv kullanma alışkanlığı ve yeteneği kazanarak bir konuda araştırma yapmanın yöntemlerini öğrenerek bunlardan yaşamın diğer alanlarında da yararlanabilir
11 Belirli dönemlerin belgelerini çalışmak için gerekli olan spesifik araçları, tarihi metinleri (paleografi, epigrafya gibi), yazıtları ve kitabeleri çözümleyebilir, çeşitli dillerdeki kaynak metinleri kullanım bilgi ve becerisi kazanır.
12 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izler ve kendini geliştirir; bilimsel ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olur.
13 Bibliyografik repertuarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi kazanır. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak tarih alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma yeteneğine sahip olur.
14 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini ve eleştirilerini yapıcı bir biçimde sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme güvenini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu bölümün mezunları, başta kamu kurumları, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Tarih öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölüm mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanı sıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

[] Program Yapısı
Tarih lisans programı toplamda 150 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.  Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosunun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.  Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Tarih bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Yarıyıl ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir. Mezun olabilmek için 114 kredi zorunlu, 36 kredi seçmeli ders almış olmak gerekir (Toplam 150 Kredi, 240 AKTS).

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı (Örgün)
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
E-Mail:aliertugrul@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Ar. Gör. Dr. Onur Sadık KARAKUŞ
E-Mail:onursadikkarakus@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
     aliertugrul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hamdi ÖZDİŞ
     Hamdiozdis@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar PINARCİK
     pinarpinarcik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR
     ismailyasayanlar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sabit DOKUYAN
     sabitdokuyan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fırat YAŞA
     firatyasa@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇAPAR
     onurcapar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
     sibelkucukkulahli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Furkan KÜLÜNK
     furkankulunk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Onur Sadık KARAKUŞ
     onursadikkarakus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Emine ŞAHİN
     eminesahin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Ar. Gör. Dr. Onur Sadık KARAKUŞ
     onursadikkarakus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr