[] Program Hakkında
Biyomedikal mühendisliği, mühendislik prensipleri ve tasarım kavramlarının tıp ve biyoloji alanına  uygulanmasıdır. Bu alanın temel amacı, mühendislik ve tıp arasında köprü görevi görerek, sağlık alanında yeni tanı, takip ve tedavi yöntemleri geliştirmek tıbbi problemlerin çözümü için gereken araç-gereçleri tasarlamak ve üretmektir.
[] Amaç
Sahip olduğu beceri ile biyomedikal alanda teşhis ve tedavi için yeni yöntemler geliştirebilen, bilgiye ulaşmayı bilen ve ulaştığı bilgiyle yeni teknolojiler üretebilen, araştırma/geliştirme ve ekip çalışmasına yatkın nitelikli mühendisler yetiştirmektir.
[] Hedef
Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, sağlık alanında gelişmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatılmış araştırmacı mühendisler yetiştirmeye yönelik bir bölüm olarak Düzce Üniversitemizin vizyonu ve 2015-2019 stratejik planına ve ülkemize nitelikli katkı sağlamak ve üretime katılımda bulunmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer
almaktadır.
[] Programın Tanımı
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü normal öğretim olarak 2015-2016 akademik yılında (hazırlık sınıfı seçmeli) olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Lisans eğitimini 4 yıl ve 8 dönem olarak yürütüldüğü programımız disiplinler arası mühendislik dallarından güncel bir alanda eğitim vermektedir. Toplam kayıtlı öğrenci sayısı 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ve hazırlık sınıfları dahiliyle 265'tir. Bölümde aktif olarak görev yapan 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr.Gör.Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi mevcuttur.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sağlık bilimleri ve mühendislik bilgilerini kullandırarak Biyomedikal Mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak
2 Sağlık alanında kullanılan bir tıbbi cihaz, yazılım ya da ürünün tümünü veya bir bileşenini, gerçekçi koşullar altında tasarlama ve geliştirme becerisi kazandırmak
3 Tıpta görülen bir problemi mühendislik yaklaşımları ile tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmak.
4 Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
5 Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
6 Sağlık sektöründeki profesyonellerle ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
7 Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
8 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Biyomedikal Mühendisleri, sağlık sektörünün her kademesinde çalışabilirler. Tasarım, üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme ve kalibrasyon konularında uzmanlık gösterebilirler. Hastanelerden, protez üreticilerine, ilaç sanayinden tek kullanımlık tıbbi ürünlere kadar çok geniş bir alanda iş bulma olanakları vardır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans seviyesinde mezun olunduktan sonra gerekli sınav ve yeterlilikleri sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora yapılarak Yüksek Mühendis ünvanı ve alanında Doktora derecesi kazanabilirler.
[] Program Yapısı
Mezunlarımız,
Sağlık sektöründe üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilirler.

Tanı, teşhis ve tedavide kullanılan sistemleri ya da medikal ürünleri tasarlayabilir ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilirler.
Sanayi ve araştırma kuruluşlarında ve/veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer sahibi olur ve mesleki açıdan sürekli gelişme gösterebilirler.

Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını sağlayabileceklerdir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 42’si seçmeli derslere ait olmak 164'tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Biyomedikal Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 25 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞEN
E-Mail:yasarsen@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞEN
     yasarsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞEN
     yasarsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Emine GÜVEN
     emine.guven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar Deniz TOSUN
     pinardeniztosun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Melahat Sevgül BAKAY AĞBULUT
     melahatbakay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Medine UÇAR ŞENGÜL
     medineucar@duzce.edu.tr