[] Program Hakkında

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak rekabet olgusunun da değişim gösterdiği günümüz piyasa koşullarında işletmeler, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve rekabet gücünü koruyabilmek adına müşteri odaklı anlayışa sahip olan bir takım uygulamalara yönelmişlerdir. Bu uygulamaların başında da halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi faaliyetler gelmektedir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans eğitimi ile amaç, hem teorik hem de uygulamalı olarak halkla ilişkileri ve yönetsel faaliyetler içresindeki önemini kavramış, bu konuda yönetsel beceriler kazanmış, değişen piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Verilen ön lisans eğitim programı, işletme, pazarlama, davranış bilimleri ve diğer sosyal bilimler alanındaki derslerin yanı sıra, iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık, medya planlaması, kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi gibi mesleki anlamda ihtiyaç duyulan dersleri içermektedir.

 

Program eğitim sürecinde, verilen teorik bilgilerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulama çalışmalarıyla öğrencilere halkla ilişkilerde kampanya hazırlama, etkinlik faaliyetlerinin yönetimi, reklam kampanyası ve medya planı hazırlama bunun yanı sıra hedef kitleyle stratejik iletişim kurma becerilerini kazandıracak çeşitli çalışmalar yaptırılarak mesleki anlamda ihtiyaç duyulan donanımlara sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

[] Amaç

Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümünün misyonu; alanında var olan konulara odaklanmış, gelişmeleri takip eden değişen ihtiyaçlara bağlı olarak çözüm sunabilen ve akademik düşünce ile hareket eden, eğitim ve öğretim temeli ile bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak gelişmelere kılavuzluk yapmaktır. 

[] Hedef

Bilgi toplumunun gereksinimi karşılamak, sürekli iyileştirme felsefesi ile hareket etmek ve doğru eğitim politikalarını uygulamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenmek, çözümlemek ve sorgulamak
2 İletişimin iş hayatındaki önemini özümsemek.
3 Kitle iletişiminin önemini, araçlarını ve kullanım metotlarını çözmek.
4 Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümsemek.
5 Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlamak.
6 İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygulamak ve çözüm üretmek.
7 Medya, halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini planlamak, projelendirmek ve uygulamak.
8 Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek.
9 Halkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak
10 Atatürk ilke ve inkılâpları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmak.
11 Hukukun temel kavramlarına ve kitle iletişim hukuku temel bilgilerine sahip ve mesleğin icrasında bu kurallara sadık olmak.
12 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hâkim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek.
13 Tanıtım filmi, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli bilgisayar, grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek.
14 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilmek.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler,  Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklam ve pazarlama iletişimi departmanlarında ya da reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 82, bunun 16’sı seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 82, bunun 16’sı seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Semih BAKLAN
E-Mail:semihbaklan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Semih BAKLAN
     semihbaklan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yeliz BAŞ
     yelizbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Nurgül SOYDAŞ
     nurgulsoydas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Turgay YAVAŞ
     turgayyavas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN
     mehmetalibayhan@duzce.edu.tr