[] Program Hakkında
Bilgisayar Mühendisliği, Günümüz teknolojisinin temel bileşeni olan bilgisayar sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır. Günümüz küreselleşme sürecinin en önemli sektörlerinden biri olan bu bilim alanında yetişmiş etkin bilgisayar mühendislerine olan ihtiyacın uzun yıllar devam edeceği açıktır. Bu ihtiyaca en etkin cevabı oluşturmak amacıyla, Bilgisayar mühendisliği bölümü, çağdaş teknolojik bilgi sahibi, çevre ve mesleki etik değerlere duyarlı, girişimci ve uygar mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımlarının kullanılması ve geliştirilmesi konularında oldukça detaylı teknik bilgiye ve uygulama becerisine sahiptirler. Bu bilgi, birikim ve yetenekleri sayesinde bilgisayar mühendisleri günümüzde hemen her kurum ve kuruluşun ihtiyacı olan bilgisayar tabanlı sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakımı ve kontrolü gibi alanlarda görev alırlar. Bu görevleri nedeniyle, bilgisayar mühendisleri günümüz şartlarında hemen her kurum için vazgeçilmez teknik elemanlardır.

Bütün bu gereklilikler ve ihtiyaçlar ışığında, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Öğrencilerimiz 8 yarıyılda toplam 240 AKTS’lik bir eğitim almaktadırlar. Bu detaylı teorik bilgi ve uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerimiz piyasa şartlarında çalışabilecek yeterlilikle mezun olmaktadırlar.

Bölümümüz mezunlarına Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilmektedir. Mezunlar çalıştıkları kurumlarda genel olarak yazılım uzmanı, ağ tasarımcısı, sistem çözümleyici, uygulama programcısı gibi görevler alabilmektedirler.

[] Amaç

Bilgisayar Mühendisliği alanındaki;

Uygulamaya yönelik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilen;

Teknik problem ve konuları belirleyerek analiz edebilen;

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uyma bilincine sahip olan;

Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verebilen;

Evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş girişimci, rekabetçi ve sosyal bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef
Bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek; etik davranış bilinci aşılamak ve yaşam boyu öğrenmeyi öğretmektir.

Araştırmacı kimliği ön plana çıkan yenilikçi, gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, aktif öğrenmeyi ilke edinmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği yapabilen bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Yetiştirdiği öğrenciler ve akademik çalışmalarla, rakipleri arasında pozitif olarak varlığını ispatlamış bir bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans seviyesinde eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler 8 yarıyılda toplam 240 AKTS’lik bir eğitim almaktadırlar. Eğitimin 1 yarıyılı İşyeri Eğitimi, İşyeri Uygulaması ve Staj için ayrılmıştır. Bu detaylı teorik bilgi ve uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerimiz piyasa şartlarında çalışabilecek yeterlilikle mezun olmaktadırlar.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanmak.
2 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3 İleri düzey algoritma geliştirme ve programlama yeteneğine sahip olmak.
4 Bilgisayar ağlarını planlayabilmek ve uygulayabilmek için gerekli alt yapıya sahip olabilmek. Sayısal sistemlerin yapısını anlayabilme, yeni sistem tasarlayabilme, sayısal sistem tasarımı için gerekli donanım altyapısına sahip olmak.
5 Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olmak.
6 Güncel web teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek ve mevcut yazılımları web teknolojileriyle birleştirebilmek.
7 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
8 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanmak.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olmak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre, iş güvenliği ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilinç kazanmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları; bir bankanın, üniversitenin, hastanenin, özel firmanın ya da kamu kurulusunun bilgi işlem bölümünde görev alabilecekleri gibi, üretici firmaların üretim, pazarlama, finansman/muhasebe, insan kaynakları ve/veya AR-GE bölümlerinde sistem çözümleyici, uygulama programcısı, veri tabanı yöneticisi, ağ tasarımcısı, güvenlik yöneticisi, sistem değerlendiricisi, sistem programcısı, sistem tasarımcısı, standart ve yöntemler denetleyicisi, son kullanıcı desteği uzmanı, uygulama programcısı olarak da çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının yeniliklere açık olmaları ve değişen teknolojiye çabuk uyum sağlayabilmeleri nedeniyle teknolojik ürün satış-destek mühendisi, iletişim mühendisi, bilişim teknolojileri uzmanı olarak istihdamları mümkün olmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora derecelerini kazanmak için lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Programı, gerektiğinde bir yıllık bilimsel hazırlık programı (30 yerel kredi) ve dört yıllık lisans eğitimi (240 AKTS) şeklinde uygulanmaktadır. Öğrenciler 35 adet zorunlu ve 13 adet seçmeli olmak üzere toplam 48 adet ders almaktadır. Üç ve dördüncü yarıyılda verilen seçmeli dersler sosyal içeriğe sahiptir. Tüm dersler Türkçedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7 veya 8. Yarıyılı zorunlu sanayi uygulaması şeklinde bitirmek zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri büyük sanayi kuruluşlarında ve öğrencinin alanı ile ilgili devletin kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği bölümünden  mezun  olabilmek  için öğrencilerin tamamlamaları gereken  ulusal  kredi miktarı toplamda 39’u seçmeli derslere ait olmak üzere 175’tir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30  olmak  üzer  toplamda 240  olarak belirlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eğitim süresi  4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle  birlikte  dönem  sonu  final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet  için öğrencinin toplamda 48 iş günü (24 + 24) endüstride başarılı bir  staj yapmış olması gerekmektedir.  Staj mezuniyet  ön şartı olmakla  birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj  ile  elde edilecek deneyim  ve  gerekli iş yükü  program  içerisinde ilgili  derslerin  içerik, uygulama  ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da  istenmektedir.  Mezun  olmaya  hak  kazanmak  için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.UğurHASIRCI
E-Mail:ugurhasirci@duzce.edu.tr


[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN
E-Mail:leylakuru@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. ALİ ÇALHAN
     alicalhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
     muhammedbayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
     serdarbirogul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Bahar TERCAN
     bahartercan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
     ahmetalbayrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi BÜŞRA TAKGİL
     busratakgil@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞATIR
     esrasatir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAGÜL YILDIZ
     tubakaragul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER
     ekrembaser@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
     fadimedemircan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
     ercanatagun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR
     sumeyyebayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hacer BAYIROĞLU
     hacerbayiroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
     tunahantimucin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ezgi KARA
     ezgikara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Yasin TÜRKYILMAZ
     yasinturkyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Fethiye Sultan ÖZPEHLİVAN AY
     fethiyeozpehlivanay@duzce.edu.tr