[] Program Hakkında
Organik Tarım Programı; kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir. Organik tarım programı normal eğitim vermekte olup programa yeni sisteme göre Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı, YGS-6 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
 
Programdaki normal eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olacaklardır. Dersler teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli mesleki ve seçmeli sosyal/ kültürel dersler olup, bitkinin fizyolojisi ve morfolojisi, toprak bilgisi, bitkilerin yetiştiriciliği (agronomi), beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadelesi, işlemesi, muhafazası, ambalajlanması, pazarlamasına yönelik dersler verilmektedir.
 
Programın hedefi kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgili, bitkisel ve hayvansal üretim ile yetiştirmeye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan, dikkatli, sorumlu ve dışa dönük, inceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen, düzenli ve kurallara uygun çalışan, risk alabilen, sorunlara çözüm üretebilen, doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip, bedence sağlam sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirisel düşünme gücüne sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan, farklılıklara ve insan haklarına saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmektir.
 
Organik Tarım Programı mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarda (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler), tarımsal amaçlı kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri), özel işletmelerde çalışabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak çalışabilmektedirler.

Çilimli MYO
[] Amaç
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmektir.
[] Hedef
Çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim program olmak
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Organik Tarım önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Programımızda; çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmek amaçlanmıştır
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Genel veya mesleki ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve ortaöğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama, araç ve gereçler ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek
2 2. Organik tarım amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanımak ve temel bitki ve toprak bilgisine sahip olmak
3 3. Toprak verimliliği, gübreleme, bitki beslenmesi ve analiz yöntemleri hakkında bilgiye sahip olmak ve karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri ile ilgili karar vermek
4 4. Organik tarımda, ekolojik koşulları da dikkate alarak, en uygun çoğaltma, yetiştirme ve üretim tekniklerini bilmek ve uygulayarak bitkisel üretim yapabilmek
5 5. Alanı ile ilgili modern tarım tekniklerini takip etmek ve pratiğe aktarmak
6 6. Biyolojik çeşitlilik, ekoloji ve çevre bilgisi ve bilincine sahip olmak
7 7. Organik tarımsal üretimde kültürel uygulamalarda karşılaşılacak sorunları bilmek ve çözüm üretmek, pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli ekipmanları tanımak ve kullanma yeteneği sergilemek
8 8. Organik Tarım Programı’nı ilgilendiren konularda yasal dayanaklar, etik değerler ve sosyal sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak
9 9. Tarımsal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımına engel olabilecek sorunları çözmek
10 10. Bitkisel üretimde iklim değişiklikleri ve bölgelere göre alternatif ekim nöbeti sistemlerine karar vermek
11 11. Organik ürünlerin işlenmesi ve muhafazası ile pazarlanması konusunda bilgiye sahip olmak ve ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar vermek
12 12. Bilgilerini konusundan uzak kimselere de anlatabilecek Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
13 13. Uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olmak
14 14. Organik Tarım ile ilgili konularda proje hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve değerlendirmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Organik Tarım Programı mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarda (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler), tarımsal amaçlı kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri) ve özel işletmelerde çalışabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak çalışabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, Ziraat Fakültesi lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
Organik Tarım Programı 120 AKTS kredisi ile düzenlenmiştir.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Çevre Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler ve üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında, tarımsal amaçlı kooperatiflerde (Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri) ve tarımsal faaliyet yürüten özel işletmelerde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiİlkayERTURAN
E-Mail:ilkayerturan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul FİLİZ
E-Mail:ertugrulfiliz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Bölüm Başkanı
       Prof. Dr. Ertuğrul FİLİZ
       ertugrulfiliz@duzce.edu.tr

  • Öğretim Elemanı
       Öğr. Gör. Sevda DURSUN
       sevdadursun@duzce.edu.tr