[] Program Hakkında

Pazarlama programının temel amacı; pazarlamada gerekli yetişmiş personel kaynağını sağlamak için maksimum müşteri memnuniyeti, pazarlamadaki yeni kavramları tanıtmak, satış stratejileri konusunda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, iş piyasasında satış, müşteri hizmetleri, satınalma, pazarlama ve reklamcılık ile ilgili dallarda çalışabileceklerdir

[] Amaç

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programının misyonu; sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü bilgi ve beceri donanımına sahip, takım ruhuna sahip, kendine güvenen, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programının vizyonu; alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip ulusal ve uluslar arası arenada bulunduğu faaliyet alanına ve çalıştığı işletmeye katkı sağlayacak, yenilikler getirecek bireyler yetiştirerek yerel ve ulusal gelişime katkı sağlayan, bulunduğu çevreyle sürekli etkileşim içinde olan ülkemizdeki öncü programlardan biri olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Pazarlama Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programda sadece I.öğretim olmak üzere 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı program koordinatörünün onayı ile birlikte tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Pazarlamacılık temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma yetisine sahip olur.
2 Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilir.
3 3. Pazarlama programının yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrayabilir.
4 4. Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanabilir.
5 Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
6 6. Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerisine sahip olabilir.
7 7. Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilir.
8 8. Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilir.
9 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olabilir.
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilir.
11 11. Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir.
12 12. Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirebilir.
13 13. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir.
14 14.Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların pazarlama ve satış departmanlarında, bankaların müşteri hizmetleri departmanlarında ve diğer pazarlama alanlarında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı

Pazarlama programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 94, bunun 28’si seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Pazarlama programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 94, bunun 28’si seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Turgay YAVAŞ
E-Mail:turgayyavas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Yeliz BAŞ
     yelizbas@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Turgay YAVAŞ
     turgayyavas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yeliz BAŞ
     yelizbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Semih BAKLAN
     semihbaklan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. ERAY ÜNAL
     

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN
     mehmetalibayhan@duzce.edu.tr