[] Program Hakkında
         Gölyaka Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü’ne bağlı Grafik Tasarımı Programı 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde kurulmuş olup, grafik tasarım meslek alanına tekniker yetiştirmektedir.
          Grafik Tasarım, tüketim kültürü ile halk kültürünün karşılıklı etkileşimini yansıtan; pazar ekonomisinin gelişmesi sonucunda, özellikle üretici firmalarla tüketiciler arasında doğan iletişim boşluğunu gideren bir mesajlar bütününü oluşturmada en önemli araç olarak kullanılmaktadır. Her türlü kitle iletişim aracında gazete, televizyonda, internette iç içe olduğumuz ürünlerin etkin tanıtımı, beğenilmesiyle diğer bir ifade ile hedefine ulaşması ile belirlenmektedir. Bu ise uygun hedef kitle seçiminden müşteri isteklerine, bulunan slogandan seçilen görsellere, kullanılan renkten oluşturulan kompozisyona kadar birçok tasarım kriterinin ve grafik ilkelerinin bilinmesini ve kullanılmasını gerektirmektedir.
          ​Bu program, öğrencilerimizin yaratıcı niteliklerini geliştirerek, grafik tasarımın basılı medya ve dijital tasarım alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak üzerine yapılandırılmıştır.Temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler, özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, alanı ile ilgili olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

[] Amaç
          Ülkemizin reklam sektörünün gereksinimi olan nitelikli, yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bilgili ve sektöre bağlı çalışma ortamlarında özgün tasarımlar yapabilecek öğrenciler yetiştirmek misyonumuzu oluşturmaktadır.
[] Hedef
Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda hemen istihdam edilebilecek, üst düzey uygulama becerisine sahip grafik tasarım elemanları olarak mezun etmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grafik Tasarımı önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Gölyaka Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verecek olan Grafik Tasarımı, özellikle piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir,

       Grafik Tasarımın başlıca ilgi alanı görsel iletişim sanatıdır. Bir grafik tasarımcının işi harf, rakam, figür ve resim gibi görsel elemanları organize ederek kitlelere mesaj iletmektir. İletişimi sağlamak için logolar, afişler, billboardlar, paketler, kitaplar, dergiler ve benzeri ürünler tasarlanır. Programın içeriği hazırlanırken güncel idealler dikkate alınmıştır. Toplumun sürekli değişen taleplerini karşılayabilmek için, dersler sosyal, kültürel ve artistik temel oluşturacak şekilde planlanır.

       Öğrencilerin illüstrasyon, fotoğraf, tipografi ve basım gibi tasarımın farklı dallarıyla alakadar olmaları gerektiği gibi, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de tanımaları gerekmektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir.
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilerek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir.
3 Grafik tasarım ile ilgili kavramları açıklayabilir.
4 Grafik tasarım ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini kullanabilir.
5 Grafik Tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanarak grafik tasarım ürünleri oluşturabilir.
6 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahiptir.
7 Somut ve soyut objeler ile düşüncelerden yola çıkarak grafik tasarım ürünleri oluşturabilir
8 Grafik tasarımı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilir.
9 Mesleki alanda gerekli olan matematik bilgisini kullanabilir.
10 Alanındaki gelişmeleri izlemekte yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
11 Grafik Tasarım ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
12 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
13 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
14 Sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir
15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerle “Grafik Tasarımcı” veya “Grafik Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
      Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
Grafik Tasarım Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Dikey Geçiş Alanları:
• Fotoğraf
• Fotoğraf ve Video
• Grafik
• Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
• Grafik Sanatları
• Grafik Tasarım
• Grafik Tasarımı
• Görsel İletişim Tasarımı
• İletişim Tasarımı
• İletişim ve Tasarım
[] Program Yapısı
      Program, görsel iletişim alanında görev alabilecek grafik tasarımcılar yetiştirmek üzere eğitim planı uygulamaktadır. Bunun için gereken sanat ve tasarım kuramları, bilgisayar destekli tasarım, tipografi, fotograf, desen, baskı teknikleri, resimleme, grafik üretim teknolojileri ve yayınlama bilgilerine yönelik zorunlu dersleri içermektedir. Programda ayrıca öğrencinin yetenek ve ilgi farklılıklarına yönelik seçmeli dersler bulunmaktadır. Eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili Türkçedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
   

     Grafik Tasarım Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere 98’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Grafik Tasarım Programı eğitim süresi 2 yıldır.

     Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Merve DURAK
E-Mail:mervedurak@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Merve DURAK
     mervedurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sevinç YILMAZ
     sevincuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sevgi BAYRAM
     sevgibayram@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Oğuzhan KORKUT
     oguzhankorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hüseyin BARAN
     huseyinbaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Merve DURAK
     mervedurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şule GÖKSEL
     sulegoksel@duzce.edu.tr