[] Program Hakkında
Tıbbın hızla gelişmesi ve bireylerin sağlık konusunda artan bilinç düzeyleri ortalama yaşam süresini arttırmıştır.  Bu durum, ülkemizde de yaşlı nüfusunda artışa neden olmuştur. Ancak artan yaşlı nüfus, hızla çözülmesi gereken bir çok sosyal, psikolojik ve tıbbi sorunu da beraberinde getirmiştir.

Geleneksel kalabalık aileden  çekirdek aileye dönüş, aile bireylerinde çalışan kişi sayısının artması gibi günümüzün toplumsal gerçekleri, ortalama yaşam süreleri uzayan yaşlıların ailelerinin yanında kalmalarını güçleştirmiştir. Böylelikle yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler yaşlıların bakım gereksinimlerini artırmıştır.  Bu durum, bakıma gereksinim duyan yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine ve hastalığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesine yardım edebilecek ve bu alanda çalışan diğer meslek elemanları ile beraber ekip halinde görev yapabilecek, yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek olan ara elemanlara olan ihtiyacı hızla arttırmıştır.

Bu bakış açısından yola çıkan Üniversitemiz “Yaşlı Bakımı Programı”nı açmıştır. Bu programın temel amacı; yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilmek için gerekli tıbbi ve psikolojik ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık gelişimlerine ve yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerinin uygulanmasında çözüm üretebilen; analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Yaşlı Bakımı Programı’nın eğitim esaslarını, öğrencilere yaşlının temel özelliklerini, gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırma yetisi oluşturmaktadır. Bu amaçla öğrencilere; anatomi, fizyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, yaşlı bakım ilke ve uygulamaları, gerontoloji, tıbbi deontoloji ve meslek etiği gibi kuramsal derslerin yanısıra Üniversitemizin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında eğitim uygulamaları yapma fırsatı verilecektir.

Yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Yaşlı Bakımı Ön Lisans Diploması” verilir.

Programı tamamlayarak diploma almış  mezunlarımız; kamu ve özel sektör hastanelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.

Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.
[] Amaç
Yaşlının sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen yaşlı bakım teknikerleri yetiştirmektir. 
[] Hedef
Ulusal ve uluslararası sağlık alanında tercih edilen yaratıcı ve güvenli yaşlı bakım teknikerleri yetiştiren bir okul olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yaşlı Bakımı önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Yaşlının sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen yaşlı bakım teknikerleri yetiştirmektir. Yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Yaşlı Bakımı Ön Lisans Diploması” verilir. Programı tamamlayarak diploma almış  mezunlarımız; kamu ve özel sektör hastanelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler. Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahiptir. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve gerektiğinde Türkçe metin hazırlar.
2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
3 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.
4 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte sağlık hizmetleri alanındaki yazılım ve donanımı kullanır. Yazışmaları yapabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilir.
5 Yaşlının sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalarını yapar
6 Hümanistik ve bütüncü bakım yaklaşımı sergiler.
7 Etkili ve başarılı kişilerarası iletişim kurar.
8 Eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanır.
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olur.
10 Takım çalışmasını benimser.
11 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
12 Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini bakım, eğitim ve yönetim rollerini gerçekleştirirken kullanır.
13 Yaşlının sağlığını etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyileştirilmesi çalışmalarına katılır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Yaşlı Bakımı Programı Mezunları:Yaşlı bakımı hizmetlerinin yürütüldüğü  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri , yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlılar için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler vb. uzman gözetiminde çalışabilirler.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler.  Yaşlı Bakımı Programı mezunu öğrenciler  Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.

[] Program Yapısı
Yaşlı Bakımı bölümünün temel hedefi; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir. Yaşlı Bakımı Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Yaşlı Bakımı Bölümü, öğrencilerini yaşlı bakımının verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Yaşlı Bakımı Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kamu ve Özel Huzurevleri/bakımevleri/rehabilitasyon Merkezleri, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, Birey ve Aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda huzurevleri ve bakım evlerinde uygulama yaparak, yaşlı bakımı ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile Tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Yaşlı Bakımı program mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 30'u seçmeli derslere ait olmak üzere toplamda 101 kredidir. AKTS miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Yaşlı Bakımı Programı eğitim süresi iki yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrencinin ayrıca mezuniyet için 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Öğrencilerin AGNO'larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
 

 
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SerapBAYRAM
E-Mail:serapbulduk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Serap BAYRAM
E-Mail:serapbulduk@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Serap BAYRAM
E-Mail:serapbulduk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Serap BAYRAM
     serapbulduk@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Serap BAYRAM
     serapbulduk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mert ERSÖZLÜ
     mertersozlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Melike TÜRKMEN
     meliketurkmen@duzce.edu.tr