[] Program Hakkında

Endüstriyel Kalıpçılık günümüzde kalıp otomasyonla üretimin en önemli araçlarından bir tanesidir. Sürekli aynı kalitede ve çok miktarlarda ürün elde edilmek istenildiğinde başvurulan tekniklerden bir tanesi kalıpçılıktır. Ülkemiz “Kalıpçılık” sektörü açısından büyük mesafeler kat etmiş kalıp tasarım ve üretimi yaparak ihraç eder duruma gelmiştir.

Otomotiv sektörünün de tesiriyle her ölçekte çok sayıda kalıp imalatçısı firma vardır ve gün geçtikçe sayıları artmaktadır.Endüstriyel Kalıpçılık Program Mezunları, modern teknolojiyi takip etmesi ve üst düzey eğitim kalitesi ile Kalıpçılık Sektörünün motor gücü olacaktır. Program mezunları sanayide yaygın olan kalıpçılık alanında iş bulma imkanına sahiptir.

Bu programdan Mezunlar, kalıp tasarımı ve üretimi için gerekli bilgi ve donanımları kazanmış, İleri Tasarım Araçlarını (CAD yazılımları) profesyonelce kullanabilen, özgün tasarım ve üretkenlik yetenek ve becerileri kazandırılmış, imalatı bilen ve İleri İmalat Teknikleri (CAM-CNC) konusunda eğitilmiş, uygulama dersleri ve stajlar ile pratik kazanmış olarak büyük bir boşluğu dolduracaktır.

Bunların dışında mezunlar, İş hayatında ileri teknolojik seminerleri alarak, kalıp analiz ve simülasyonları gibi konularda birikim sahibi olabilecek ve büyük bir güç kazanabilecektir. Kalıp imalatı için kullanılan CNC gibi modern üretim teknikleri yine program mezunlarının yetkinlik kazandığı bir diğer konudur. 

Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programına kayıtlı öğrencilerin eğitim kalitelerinin arttırılması, Ülkemizin koşullarında Endüstriyel Kalıpçılık Teknikerleri yetiştirmek, buna göre eğitim faaliyetlerinin yönlendirilmesi, öğrencilerimize istihdama yönelik staj ve pratik çalışma imkânlarının araştırılması ve arttırılması için aşağıda sıralanan kuruluşlar ile Sanayi-Eğitim İşbirliği anlaşma çalışmaları yapılmaktadır. 

1- Standart Profil 
2- Teknorot
3- Çelik Halat
4- Erciyas Boru     
5- Ümran Boru Fabrikası
6- Süperlit Boru Fabrikası
7- İTO kilit
8- Anlaş Lastik

Endüstriyel Kalıpçılık Programı mezunları aşağıda verilen sektörlerde staj ve iş imkanı bulmaktadırlar. Bunun dışında mezunların iş imkânları ve popülerliği giderek artmakta ve istihdam seçenekleri de çoğalmaktadır. 
[] Amaç

Ülkemizin teknoloji, Endüstriyel Kalıp Tasarımı ve Üretimi sektörlerinin gereksinimi olan nitelikli yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bilgili ve iş ortamlarında hemen verim alınabilecek öğrenciler yetiştirmek.

[] Hedef

Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda hemen istihdam edilebilecek, üst düzey uygulama becerisine sahip endüstriyel kalıp tasarımı ve imalatçısı teknik elemanlar olarak mezun etmek.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstriyel Kalıpçılık önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Endüstriyel Kalıpçılık Programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan kalıpçılık sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu program teknik resim ve talaşlı imalat bilgisi olan, bilgisayar ortamında çeşitli kalıp tasarımları yapabilen ve kalıp imalatına hakim teknik elemanlar yetiştirmektedir. Öğrenciler, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojileri takip edebilecek şekilde eğitilirler. Kalıpçılık mesleğinde çok kullanılan hassas ölçü aletleri, CNC tezgahlar, çeşitli presler gibi temel makine ve aletlerin işleyiş prensiplerini bilirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12 Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Her türlü makine-imalat ve kalıp firmalarında çalışabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler. (Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi)

[] Program Yapısı

·   Programda seçmeli ve zorunlu olarak 45 ders bulunmaktadır.

 • Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.
 • Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
 • III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 10 seçmeli ders vardır.
 • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Endüstriyel Kalıpçılık Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 22’si seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 92’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Endüstriyel Kalıpçılık Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.EnginNAS
E-Mail:enginnas@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
E-Mail:nurselaltan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
     nurselaltan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin NAS
     enginnas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İPEKÇİ
     ahmetipekci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sıdıka YILDIRIM GÜLTEKİN
     sidikayildirim@duzce.edu.tr