[] Program Hakkında

Meslekte bilgisayar kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma çağın ihtiyacını karşılamak için zorunlu hale gelmektedir. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD-CAM Programının kısaca kapsamı, endüstriyel üretimde; imalatı yapılacak ürünlerin, yapım, montaj ve komple montaj resimleri ile bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizme, bilgisayar ile sayısal kod türetme yazılımları ve CNC tezgahları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimdir. Programın amaçları aldığı eğitim ile sanayi sektöründe istenen bilgi, beceri ve niteliklere sahip öğrencileri endüstride istihdam edilmek üzere teknik ara eleman olarak yetiştirmek temel amaç olacaktır. Bu amaca ulaşmak için dersler, teorik ve uygulamalı şekilde verilmektedir. Meslek öğretimi için gerekli olan yöntem ve teknikler konusunda öğrenciler gereken bilgilerle donatılmaktadır. Ayrıca endüstrideki uygulamaları yerinde görerek, gerekli bilgi ve becerileri kazanmak amacıyla endüstri stajı yapılmaktadır. Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında yer alan Düzce ili, konum itibariyle, sosyo-ekonomik gelişme için önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ülkenin sanayi kuşağı diye ifade edilen Marmara Bölgesi ile sınır oluşu da bunda etkendir. Düzce sanayi bakımından; Ülkenin diğer kentleri ile kıyaslandığında gelişme göstermiş iller arasında yer almaktadır. Merkezi İstanbul’da bulunan ve üretim konuları itibariyle otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, ambalaj ve mobilya, tarım koruma ilaçları gibi konularda faaliyet gösteren çok sayıda firma, Düzce’de üretim yapmaktadır. Makine sanayisi  dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektör sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır.  Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD-CAM) Programı sanayi alt yapısı olan illerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Tasarım ve üretime yönelik bir alan olduğu için de ülke ekonomilerine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Düzce ilinde bu alanda önemli derecede kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Düzce ili çapında yukarıda değinilen sektörlerde faaliyet gösteren meslekler açısından ara eleman gereksinimi karşılamada Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD-CAM) programı önem arz etmektedir.

[] Amaç

Ülkemizin teknoloji, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim sektörlerinin gereksinimi olan nitelikli yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bilgili ve iş ortamlarında hemen verim alınabilecek öğrenciler yetiştirmek.

[] Hedef

Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda hemen istihdam edilebilecek, üst düzey uygulama becerisine sahip tasarım ve imalatçı teknik elemanlar olarak mezun etmek.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Ülkemiz endüstrisinde üretimin en üst düzeyde uygulanması aşamasında tüm makinelerin verimli, yerinde ve etkin kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Endüstrimizde; imalat alanında, mühendislik bilimlerinde, makine tasarımı, makine bilimi ve makine elemanları alanında eğitim almış, bilgisayar kullanımını bilen, sistem analizi ve tasarım bilgisine sahip, yetişmiş ara elemana ihtiyaç vardır. Makine teknikeri unvanına sahip olan mezunlar; geleneksel imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12 Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, otomotiv ve makine endüstrisi gibi çok geniş bir alanda istihdam edilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey geçiş sınavı)´ den geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans Programlarında (Mühendislik ya da Teknoloji) öğrenim görebilirler.

[] Program Yapısı

·         Program 35 ders ve 122 AKTS kredisinden oluşur.

·         Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.

·         Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.

·         3 ve 4’üncü yarıyıllarda en az 4 seçmeli ders vardır.

·         En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Makine Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 100’dür. AKTS kredi miktarı ise toplamda 122 olarak belirlenmiştir. Makine Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.EnginNAS
E-Mail:enginnas@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
E-Mail:nurselaltan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
     nurselaltan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Menderes KAM
     mendereskam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İPEKÇİ
     ahmetipekci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sıdıka YILDIRIM GÜLTEKİN
     sidikayildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Furkan GÜNEY
     furkanguney@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR
     gultekincakir@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. NURSEL ALTAN ÖZBEK
     nurselaltan@duzce.edu.tr