[] Program Hakkında

Kaynak teknolojileri kapsamında hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli kaynakçı, teknik eleman ve uzmanların yetiştirilmesini amaçlar. Kaynak Teknolojisi Programında yürütülen ön lisans eğitimi 2 yıldır. 

[] Amaç

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programının misyonu; Meslek Yüksekokullarının sanayimizin en önemli kalifiye ara elemanlarını yetiştirdiği ve vazgeçilmez olduğu gerçeğiyle, teknoloji, üretim ve verimliliği hedefleyerek;


• Alanında bilgileri özümsemiş ve alanı dışında öğrenmeye açık, çalışma hayatının gereklerine uygun; üretken, başarı motivasyonu yüksek; bilgiyi isteyen, önderlik yeteneği geliştirilmiş gençler yetiştirmek,


• Sürekli eğitim programları ile öğrencileri dışında kalan çevre insanlarına “hayat boyu öğrenme” prensipleri ile yeni bilgi, teknoloji ve çağdaş gelişimler konusunda desteklemek, toplum - meslek yüksek okulu etkileşimini geliştirmek, bilgi toplumu olmaya yardımcı olmak.


• Kaynak teknolojileri başta olmak üzere çalıştığı her alanda teknolojik bilgileri üretip bunları bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde birer ekonomik değer haline getirmek,


• Bölgesinde teknik ve sosyal bir ortam yaratarak; sanayi – toplum bütünleşmesine katkıda bulunmak, kesimler arasında iletişim ve işbirliği ortamını oluşturmak, bölgesi ile uluslararası topluluklar arasında köprü olmak.

[] Hedef


Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nda Atatürkçü düşüncenin ışığında, cumhuriyet ilke ve inkılâplarına tam bağlı, demokrasiyi özümsemiş, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

 

• Ülkemizin kalkınmasında toplum-endüstri ilişkilerinin işlevselliğine katkıda bulunma.


• Öğrencilerimizin teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanabilecek kapasitede, yabancı dil bilen, sektörlerinin talep ettiği mesleki uzmanlık ve donanımda yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin sektörlerinde hem ülke içinde hem de uluslararası rekabet ortamında aranan niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Gümüşova Meslek Yüksekokulu; yükseköğretim sistemimiz içerisinde hizmetler ve sanayi sektörünün gereksinimlerine yönelik bilgi ve becerileri kazanmış, birikimli, nitelikli, sektöründe ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


• Tersaneler başta olmak üzere özellikle yoğun kaynak teknolojisi kullanan endüstrilerde iş kazalarının önüne geçmeyi kendisine görev saymaktadır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kaynak Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. 
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı, kaynak teknolojileri alanı ile ilgili, kullanılan malzemelerin özelliklerini tanıyan, uygun kaynak yöntemini tayin edebilen, tahribatlı ve tahribatsız olarak muayene edebilen; Metallerin şekillendirilmesinde kullanılan temel işlemleri bilip uygulayabilen; oksi-gaz, elektrik ark, sert lehimleme, gazaltı ve özel kaynak yöntemleri (Plazma, lazer, tozaltı, saplama, nokta, TİG, katı hal kaynak yöntemleri vb. yeni kaynak yöntemleri) hakkında teorik bilgilere ve uygulama yapabilme becerisine sahip; kaynak makinelerinin mekanik arızalarını giderebilen; demir esaslı ve demir dışı metalik malzemelerin kaynaklı birleştirilmeleri esnasında çıkan sorunları sorgulayan ve çözebilen; metallere uygulanan ısıl işlem tekniklerini bilen; metalik malzemelerin şekillendirilmesi ile ilgili bilgisayar destekli tasarım, konstrüksiyon yapabilen ve uygulayabilen; mesleki teknik resimleri bilgisayar destekli çizebilen ve okuyabilen, sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirerek imalat sektörünün her alanında, tersaneler başta olmak üzere, sektörde hizmet veren bütün kuruluşlarda insan kaynağı ihtiyacını cevaplama yönelik bir bölümdür.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Endüstriyel malzemeleri tanıyabilmek mekaniksel, fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmek demir dışı ve demir esaslı malzemeleri tanıma ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Teknik resim kurallarını bilmek ve bu kuralları kullanarak geometrik ve konstrüksiyon parçalarını çizebilmek hazır proje resimlerini okuyabilmek.
3 Kaynaklı birleştirmeler ile ilgili araç gereç donanımları bilmek. Kaynaklı birleştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Genel matematik konularını bilmek genel matematiği mesleki uygulamalarda kullanmak
5 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
6 Oksi-Asetilen kaynağını bilmek güvenlik önlemlerini altında bu yöntem ile değişik pozisyonlarda kaynak yapabilmek
7 Paslanmaz çelik türlerini bilmek paslanmaz çelik türüne uygun kaynak yöntemini seçebilmek ve uygulayabilmek.
8 MIG-MAG kaynak yöntemlerini ve bu yöntemlerde kullanılan gazları tanımak yöntem kullanılarak değişik uygulamalar yapmak
9 Kaynakta kalite ve kontrolün önemini bilmek, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerini tanımak kaynak bağlantısına uygun muayene yöntemini seçebilmek.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak, ilk yardım konularında bilgi sahibi olmak.
11 Malzemelerin soğuk ve sıcak şekillendirme yöntemlerini, elastik ve plastik bölgedeki şekil değişiklikleri konusunu bilmek. Dayanımları ve emniyet katsayılarını öğrenmek. Bunlara uygun kaynaklı şekillendirmeler yapabilmek,
12 İşletmelerde tasarımları ve uygulamaları ekip arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği gruplara anlaşılabilir biçimde aktarabilmek ve ekip çalışmalarına uymak. İşletmelerde araştırma ve geliştirme hizmet birimlerinde çalışmak.
13 Korozyon türlerini ve korozyondan korunma yöntemlerini bilmek.
14 Kaynak bölgesinde katılaşmadan dolayı oluşan yapıları bilmek, bu yapıların mekanik ve metalurjik özelliklerini bilmek.
15 Bilgisayar destekli çizim programlarını bilmek, Değişik geometrik parçaların bilgisayar destekli çizimini yapabilmek
16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili genel konulara hakim olmak
17 Türkçenin şekil bilgisini kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, cümlenin öğelerini ve çeşitlerini kavratmak, anlatım bozukluğu yapmadan yazma ve konuşma becerisini kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabilme ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmak.
18 Öğrencilerin sağlıklı bir iletişim kurma becerisine sahip olmasına katkı sağlamak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Kaynak Teknolojisi  mezunları, her türlü imalat sektöründe üretim, tasarım ve arge alanında çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler. (Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi)

[] Program Yapısı
 
 • Programda seçmeli ve zorunlu olarak 57 ders bulunmaktadır.
 • Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.
 • III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 36 seçmeli ders vardır.
 • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
 

Kaynak Teknolojisi Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 30’u seçmeli derslere ait olmak 85’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Kaynak Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SıtkıAKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
     bekircevik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN
     enesaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Şenol ŞİRİN
     senolsirin@duzce.edu.tr