[] Program Hakkında
Kamu sektörü ve Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin  sağlıkları ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri problemlerin en aza indirilebilmesini sağlamak ve aynı zamanda tüm imalat ve üretim süreçlerindeki faaliyetlerinde etkin ve verimli olarak yapılabilmesine ortam hazırlayarak risklerin minimize edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda;
 • Sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması,
 • Tehlikelerin kaynağından yok edilmesi,
 • Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
 • Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karının arttırılması
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan ve uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesi,
 • Meslek etiğine uygun ve çağının gereksinimlerine cevap verebilecek düzeyde bir eğitim alınması amaçlanır.
[] Amaç
Endüstriyel Kuruluşlara ve Kamu Kuruluşlarına ait işletmeler  için gerekli olan tüm iş sağlığı ve güvenliğine yönelik sorumlulukları üstlenebilecek,Proaktif yaklaşım sergileyebilecek, bilgi, beceri ve yetenekte, proaktif yaklaşım sergileyebilecek  elemanlar yetiştiren program olmak.
[] Hedef
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kanun ve  yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan ve bu tedbirlerin yönetmeliklere uygunluğunu sağlayabilen, risk analizi yapabilen ve  ölçüm metotlarını yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılması gerekli olan ölçümleri yapabilen ya da ve ilgili kuruluşlara yaptırabilen, çevreye duyarlı  iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirebilmek. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği, İş yerlerinde işin yapılması ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan teknik ve sistemli çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği programı, çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olması için, işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte “ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikerleri” yetiştiren bir programdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İş sağlığı ve güvenliği ve alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır
2 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3 İş güvenliği alanı ile ilgili sosyal sorumluluk bilinci ile proje geliştirir.
3 İş güvenliği alanı ile ilgili sosyal sorumluluk bilinci ile proje geliştirir.
4 Olayları ve düşünceleri açık ve organize bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
5 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere hakim olabilmek
6 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır.
7 Genel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olma
8 Tehlikeleri tanımlayabilir, Risk analizi yapabilir.
9 Proaktif yaklaşımda bulunur, Analitik düşünme becerisine sahip olur.
10 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik ve sorumluluk bilgisine sahip olma
11 Temel yabancı dil bilgisine sahip olma
12 İş güvenliği konusunda takım çalışmalarında etkin çalışır.
13 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
14 İş güvenliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
15 Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli çalışma ortamı oluşturma; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında, donanımlı insan ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyaç günden güne artmaktadır.
Bu programdan mezun olan öğrenciler, özel sektör ve kamu kuruluşlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri”  olarak çalışabilmektedirler.
Aynı zamanda mezun olan öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

“İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Sosyal Hizmetler”  lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

[] Program Yapısı
 • Programda seçmeli ve zorunlu olarak 51 ders bulunmaktadır.
 • Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • Her yarıyılda en çok 11 ders bulunur.
 • III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 25 seçmeli ders vardır.
 • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları  ön-lisans programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SıtkıAKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU
     sitkiakincioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER
     okanbutuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZMEN BOL
     zeynepsertkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İrem HORUZ
     iremhoruz@duzce.edu.tr