[] Program Hakkında

Programın esas amacı mikro yapıya bağlı malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Sayılan bu niteliklere sahip teknik elemanlar halen çalıştıkları işletmeler içinde kazandıkları teknik tecrübeler yardımı ile yetişmektedirler. Bu program çerçevesinde mezun öğrencilerin çalışma şartlarını daha yakından ve eğitime paralel olarak tanımaları için etkili bir pratik çalışma programı hazırlanmaktadır. Bu program mezunları, özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim-malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde ihtiyaç duyulan eleman açığını kapatacaklardır.

 

Öğrencilerimiz 2 yılsonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, Metalürji ve Metal Bilimi eğitimlerine yönelik dersler verilmektedir. Metalografi ve Malzeme Muayenesi Programı mezunları aşağıdaki verilen sektörlerde staj ve iş imkânı bulmaktadırlar. Bunun dışında mezunların iş imkânları ve popülerliği giderek artmakta ve istihdam seçenekleri de çoğalmaktadır.

Öğrencilerin mezun olmalarında sonra iş bulabilecekleri muhtemel alanlar;

 

• Hassas Döküm

• Alüminyum Ekstrüzyon

• Mikroskop Pazarlama

• Metal Döküm

• Çelik Isıl İşlem

• Mikroskop ve Metalografi Sarf Malzemeleri Pazarlama

• Çelik Döküm

• AR-GE laboratuvarı olan firmalar

 

Programın hedefi, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve ara eleman gereksinimleri doğrultusunda, üniversitemize bağlı bir teknik program olan bu bölüm yöreye sosyal ve ekonomik alanda katkı yapacaktır. Ayrıca bölgenin ihtiyaç duyduğu ara elemanlar lokal olarak karşılanacak ve bu personelin verimini de artıracaktır.

 

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı oldukları takdirde; Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Bölümlerine Dikey Geçiş yapabileceklerdir.

 

Metalürji Programı Türkçe yürütülmektedir.

[] Amaç

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak;  ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal ve bölgesel katma değer üretmek. Sanayi ile işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak bilgisini değere dönüştürmek. Avrupa üniversitelerine akademik ve alt yapı kalitesi açısından denkliğini sağlamak. Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, Üniversitemizde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak.

[] Hedef
En küçük detaylarda bile kaliteyi yaşatan Düzce Üniversitesinin öncüsü olmak. Öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve programlarında her zaman ve her seferinde, ilk tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmak. Davranış, iş ahlakı ve nitelikleri bakımından iş hayatında aranan ve ilk tercih edilen öğrenciler mezun ederek markalaşmayı sağlamak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalürji önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Metalürji Programı ileri teknoloji ürünlerinde ve günlük yaşamda kullanılan çok çeşitli metal malzeme ve metal dışı malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi ve test edilmesi, yüksek sıcaklık süper iletken seramiklerin geliştirilmesi ve biyomedikal aygıt uygulamaları gibi konularda eğitim veren bilim dalıdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Metalürjik malzemeleri tanıyabilmek mekaniksel, fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmek demir dışı ve demir içerikli malzemeleri tanıma ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Teknik detaylarda geometrik parçaları kurallarına göre çizebilmek hazır proje resimlerini okuyabilmek.
3 Makine türlerini bilmek, çalışma prensiplerine göre ayırt edebilmek ve makine elemanlarını tanımak, gerektiğinde periyodik bakım yapabilmek.
4 Malzemelerin tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerini bilmek, muayene araç gereçlerini kullanma bilgisine sahip olmak. Malzeme ölçü kontrol ve doğrulama bilgilerini kullanma becerisine sahip olmak.
5 Malzemelerin numune hazırlama yöntemlerini bilmek ve numune hazırlama araç gereçlerini kullanma bilgisine sahip olmak. Metalografik mikroyapıları inceleyebilme ve mikro yapı görüntüleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak. Makro ve mikro inceleme yapabilmek.
6 Kaynaklı birleştirmeler ile ilgili araç gereç donanımları bilmek. Kaynaklı birleştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
7 Malzeme ısıl işlem uygulama yöntemlerini ve uygulama şekillerini bilmek. Faz diyagramlarını okuyup, malzemeye göre yorumlayıp uygun ısıl işlem aralıklarını bilmek. Döküm malzemeleri, döküm yöntemlerini ve uygulamalarını bilmek.
8 İşletmelerde tasarımları ve uygulamaları ekip arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği gruplara anlaşılabilir biçimde aktarabilmek ve ekip çalışmalarına uymak. İşletmelerde araştırma ve geliştirme hizmet birimlerinde çalışmak.
9 Korozyon türlerini ve korozyondan korunma yöntemlerini bilmek.
10 Demir cevherlerini ve cevherden çelik üretimi yöntemlerini bilmek, yüksek fırın ve diğer çelik üretim fırınlarını bilmek. Çelik türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Malzemelerin soğuk ve sıcak şekillendirme yöntemlerini, elastik ve plastik bölgedeki şekil değişiklikleri konusunu bilmek. Dayanımları ve emniyet katsayılarını öğrenmek.
12 Metal tozlarının karakterizasyonunu, üretim yöntemlerini ve şekillendirilme yöntemlerini bilmek. Sinterleme ısıl işlemi uygulamalarını bilmek.
13 Kompozit malzeme çeşitlerini, üretim yöntemlerini, karakterizasyonunu, fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini bilmek.
14 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
15 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak, ilk yardım konularında bilgi sahibi olmak.
16 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte; internet teknolojileri, ofis, grafik ve proje yönetim yazılımlarını kullanabilmek.
17 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
18 Türk Dili ve Dil bilgisi konusunda bilgi sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri


TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1]

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

BİLGİ

 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1-Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 3-Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

 

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

 

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

 

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (s. 11) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (s. 12) matriksleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Lütfen renklere dikkat ediniz. Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan kırmızı X işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir. İşaretlemeler örnek olarak gösterilmiştir.

DERS VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİKSİ[1]

DERS

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Kodu

Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Döküm Teknolojisi

x

x

x

x

Korozyondan Korunma

x

x

x

x

Makine Bilgisi

x

x

x

x

Metalografi I

x

x

x

x

x

Metalografi II

x

x

x

x

x

Plastik Şekillendirme

x

x

x

x

x

Bilgisayar 1

x

Bilgisayar II

x

Metalografi ve Mlz Mua. Lab. I

x

x

x

x

Metalografi ve Mlz Mua. Lab. II

x

x

x

x

Metalografi ve Mlz Mua. Lab. III

x

x

x

x

Kaynak Tek.

x

x

x

Isıl İşlemler

x

x

x

x

x

x

x

NDT

x

x

x

x

x

Makine Bakım Yöntemleri

x

x

x

x

x

Toz Metalurjisi

x

x

x

Kalite Kontrol

x

x

x

x

x

x

Malzeme I

x

x

x

x

Malzeme II

x

x

x

x

Teknik Resim

x

Malz. Mek. Dav. Muay

x

x

x

x

x

Genel Kimya

x

x

x

x

Anorganik Kimya

x

x

x

x

Mesleki Yabancı Dil I

x

x

Mesleki Yabancı Dil II

x

x

Türk Dili I

x

Türk Dili II

x

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

x

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

x

Yabancı Dil I

x

Yabancı Dil  II

x
[1] Metalurji Öğretim Programında yer alan tüm dersler gösterilmemiştir. Ancak bölüm/anabilim dalı bilgileri hazırlanırken her bir ders program yeterlilikleri ile matrikste ilişkilendirilmelidir. Her program için dersleri ile ilgili, uygun kutucuğa birden beşe kadar bir değer verilerek dolduracaktır

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Öğrencilerin mezun olmalarında sonra Metalurji Teknikeri ünvanı ile Hassas Döküm, Aluminyum Ekstrüzyon, Mikroskop Pazarlama, Metal Döküm, Çelik  Isıl İşlem, Mikroskop ve Metalografi Sarf Malzemeleri Pazarlama, Çelik Döküm, AR-GE  laboratuarı olan firmalarda çalışabilcektir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Metalurji Programı, 92 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Metalurji Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, sanayilerde ve test laboratuvarları bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Metalurji Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 20 kredisi seçmeli derslere ait olmak üzere 92 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Metalurji Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SıtkıAKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Azime SUBAŞI
     azimesubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Murat OK
     muratok@duzce.edu.tr