[] Program Hakkında

Makine Resim ve Konstrüksiyon programı; İşletmelerin ihtiyaç duyduğu teknik resim tasarım ve makine bilgisine sahip eleman boşluğunu dolduracaktır. Tasarıma ve üretime yönelik bir alan olduğu için  ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır.


[] Amaç

•    En küçük detaylarda bile kaliteyi yaşatan Düzce Üniversitesinin öncüsü olmak.

•    Davranış, iş ahlakı ve nitelikleri bakımından iş hayatında aranan ve ilk tercih edilen öğrenciler mezun ederek markalaşmayı sağlamak.[] Hedef

•   Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak;  ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine      ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek.

•    Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal ve bölgesel katma değer üretmek.

•    Sanayi ile işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak bilgisini değere dönüştürmek.

•    Avrupa üniversitelerine akademik ve alt yapı kalitesi açısından denkliğini sağlamak.

•    Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, sürdürülebilir kalkınmaya üniversitemizde katkı sağlamak.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine,Resim ve Konstrüksiyon önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir örgün öğretim  programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Makine Resim ve Konstrüksiyon programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan imalat sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu program teknik resim imalat bilgisi olan, bilgisayar ortamında çeşitli tasarımlar yapabilen, kalite geliştirme tekniklerine ve kalite kontrole hakim teknik elemanlar yetiştirmektedir. Öğrenciler, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojileri takip edebilecek şekilde eğitilirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Teknik resim çizip, okuyabilme
2 3 boyutlu düşünebilme
3 Genel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olma
4 Bilgisayar programlarını kullanarak 2 ve 3 boyutlu çizim yapabilme
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
6 Mesleğiyle ilgili teknoloji, her türlü makine alet teçhizatı kullanma bilgisine sahip olma
7 Üretimde kullanılacak genel malzeme bilgisine sahip olma
8 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik ve sorumluluk bilgisine sahip olma
9 Olayları ve düşünceleri açık ve organize bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
10 Başka insanlarla işbirliği yapabilme
11 Değişime ve yeniliklere açık olma
12 Temel yabancı dil bilgisine sahip olma
13 Atatürk ilke inkılâplarına bağlı olma
14 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma
15 İş ahlakı konusunda farkındalığın artması
16 Okuduğunu hızlı anlama ve buna bağlı olarak geri dönüt hızının artması
16 Takım çalışmasına uyum sağlama becerisi kazanma
17 İş ortamlarda nasıl davranılması gerektiği hakkında genel bilgi sahibi olma
18 İş mülakatlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilme
19 Düzgün bir hitabet becerisinin gerekliliklerini anlama
20 Takım çalışmasının gerekliliğini anlama
22 Üzerinde çalışılan bir projenin işleyişini takip etme becerisi kazanma
23 Doğru bir iletişimin insan ilişkilerindeki önemini anlama
24 Doğru iletişim kurma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
25 Süreç yönetiminin faydalarını anlama
26 Liderlik özelliklerini anlama ve keşfetme
27 Liderlik yeteneğinin gelişmesi
28 İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
29 Yeni Medya ve iletişim alanıyla ilişkili kuramsal ve kavramsal konuları bilimsel bir yaklaşımla araştırıp analiz ederek bilimsel bir içerik üretebilecek.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Makine Resim ve Konstrüksiyon mezunları, her türlü imalat sektöründe tasarım, ARGE, ve üretim  alanında çalışabilirler.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, DGS sınavı ile kazandıkları, lisans programlarına devam edebilirler. (Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi)

[] Program Yapısı
 • Programda seçmeli ve zorunlu olarak 97 ders bulunmaktadır.
 • Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.
 • III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 72 seçmeli ders vardır.
 • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Makine Resim ve Konstrüksiyonu programında,derslerin içeriğine göre, uygulamalı ya da klasik yazılı sınavlar yapılmaktadır.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları ön-lisans programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SıtkıAKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Dr. Emine ŞİRİN
     eminesirin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Gülşah AKINCIOĞLU
     gulsahakincioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU
     sitkiakincioglu@duzce.edu.tr