[] Program Hakkında

El sanatları programının amacı, el sanatlarımızı yok olmaktan kurtarmak, teknolojiden yararlanarak el sanatlarımızı geliştirecek, endüstriyel alanda sektörde üretim yapabilme yetisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.


[] Amaç
Ülkemizde iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli mesleki personelin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.
[] Hedef
Kendisiyle ve içerisinde yaşadığı toplumuyla barışık; kendi coğrafyasının inanç ve kültür kodlarının idrakinde ve üniversite kelimesinin manasında var olan olaylara evrensel bakabilme ufkuna sahip nesillerin yetiştirilmesidir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Geleneksel El Sanatları önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

El sanatları programının amacı, el sanatlarımızı yok olmaktan kurtarmak, teknolojiden yararlanarak el sanatlarımızı geliştirecek profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Çağdaş dünyadaki evrensel değerler ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, kişisel, sanatsal ve mesleki değerlere sahip ve bu değerler doğrultusunda hareket eden bireyler yetiştirmek.
2 Sanat alanı ile ilgili kavram ve terimler bilgisine sahip olmak.
3 Sanat tarihi, estetik, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefe ile sanat arasındaki ilişkileri anlayabilmek için bu alanlara ait genel bilgilere sahip olmak.
4 Sanat ve tasarım konusunda gerekli malzeme bilgisi ve teknik donanıma sahip olmak ve bu bilgiyi uygulayabilmek.
5 Yaratıcı düşüncenin oluşumunda görme, algılama, farkına varma, ifade edebilme ve bu farklılıkları yeni bir kurgu ve düşünce için bir araya getirebilme.
6 Kalıpların dışına çıkabilen, yeni, özgün sanat yapıtları üretebilmek.
7 Bir işin ortaya çıkarılmasından sunumuna kadar ki süreci planlayabilmek.
8 Yaşadığı çağın iletişim ve teknik olanaklarından yararlanabilmek.
9 Fikirlerini sözel olarak ifade edebilen bireyler olabilme yetisi kazanmak ve kendi çalışmalarını tartışarak kritik edebilmek.
10 Yaşadığı çevrenin olanaklarını keşfederek, değerlendirebilmek, eleştirebilmek, kendi sanatsal duyarlılığı ve estetik kaygıları dâhilinde yeniden dizayn edebilme düşüncesini taşımak.
11 Bireysel ya da grup olarak sanatsal oluşum ve etkinliklere katılmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

El sanatları programını bitirenlere “El Sanatları Teknikeri” ünvanı verilir. El sanatları teknikeri dekoratif ürünler, lif ve boya teknolojisi, el ve makine nakışları, süsleme sanatları, el örgüleri, kirkitli dokuma gibi alanlarda örneği az bulunur kültür zenginliklerimizi modern yöntemlerle geliştirerek ülke ekonomisine ve kültürüne katkı getirici çalışmaları yürütür.

 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
 • El Sanatları Programı, 97 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • El Sanatları Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İpek SOLAK

[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. İpek SOLAK
     

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İpek SOLAK
     

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ebubekir ALTIOK
     ebubekiraltiok@duzce.edu.tr