[] Program Hakkında

Dış Ticaret Programı, 2010-2011 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Eğitimin süresi 2 yıl olup, öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 122 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik ve pratik olarak sürdürülür. Dış ticaret programında ihracat ve ithalat uygulamaları, bunların vergilendirilmeleri ve muhasebeleştirilmeleri başta olmak üzere; gümrük mevzuatı, temel iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, lojistik ve mesleki İngilizce gibi dersler okutulur.

Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle disiplinli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Globalleşmeyle birlikte gerek malların, gerekse sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımının sağlanması, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye de yıllar itibariyle dünya dış ticaret hacmindeki payını arttırmaktadır. Günümüzde global piyasalarda önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, dış ticaret konusunda yetişmiş kalifiye işgücüne her geçen gün daha fazla gerek duyulmaktadır. Bu doğrultuda program, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

[] Amaç

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve mevzuat gereksinimleri doğrultusunda, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmek.

[] Hedef

Dış Ticaret alanında eğitimin önemini arttırmak, Dış Ticaret Programının diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, güvenli, toplumsal değerleri bilen birey yetiştirici bir program olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, En az 122 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir. Mezunlar Dış Ticaret alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Dış Ticaret programı, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılmasının, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi, Türkiye’ nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Önlisans düzeyinde verilen eğitim lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler – uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 Dış ticaret alanında içinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 Dış Ticaret ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
4 Dış Ticaret ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
5 İşletme içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis – bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

 1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki

güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim dü

eyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir

X

X

X

X

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

X

X

X

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

X

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.


TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

X

X

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

X

X

X

X

X

X

X

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

X

X

X

X

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

X

X

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3-Değişime ve yeniliğe açıktır.

X

X

X
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojstik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak “Gümrük Müşaviri Yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder. Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar. Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır. Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler. Buna göre, dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla uğraşan özel firmalarda görev alabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açık öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girerek geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

[] Program Yapısı
 • Dış Ticaret Programı , minimum 99 yerel kredi ve 122 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Dış Ticaret Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 30 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Dış Ticaret Programında mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 30’u seçmeli derslere ait olmak 96’dır. AKTS kredi miktarı ise 2. yy için 32 diğer tüm dönemler için 30 olmak üzere toplamda 122 olarak belirlenmiştir. Dış Ticaret Programı eğitim süresi 2 yıldır.  


Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Normal Öğretim
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe SOY TEMÜR
E-Mail:aysesoy@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Dr. Ayşe SOY TEMÜR
     aysesoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Ayşe SOY TEMÜR
     aysesoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İlyas İlker İŞLER
     ilyasilkerisler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sude SERTDEMİR BALKANCI
     sudesertdemir@duzce.edu.tr