[] Program Hakkında

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet koşulları tasarım ve uygulamaya da yansımıştır. İnsanların yapılan ya da tasarlanan her ortamda farklılık araması mimar ve mühendisler tarafından göz ardı edilemez hale gelmiştir. Mimari projelerde farklılığı yakalamak için hızlı ve farklı alternatifler üretmek, üretilen alternatifler üzerinde tartışabilmek Bilgisayar Destekli Çizim olmadan da çok mümkün olmamaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler çizim ve tasarımı kolaylaştıran programların da ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Mimari tasarım amaçlı bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim, özellikle mimari proje ofislerinde mesleki altyapısı olan ve bilgisayarla tasarım yapma yeteneğine sahip, yeni gelişmeleri takip edebilen ve hızlı bir şekilde kendisi yenileyebilen teknik eleman ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Yapı Ressamlığı Programı, Mühendisler ve Mimarlar tarafından tasarlanmış olan inşaat ön projelerini, uygulama ve detay projelerini, inşaat teknolojisi ile ilgili edindiği teknik bilgileri de kullanarak, istenilen ölçülere göre güncel Bilgisayar Destekli Programlar ile çizebilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İlk olarak 2008 yılında öğrenci almaya başlayan programımız yüksek oranda tercih edilme özelliğine sahiptir.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenebilmekte, zorunlu ve seçmeli olarak da farklılık gösterebilmektedir. Programımızda bilgisayar destekli çizim, mimari uygulama projesi, ölçme bilgisi, maket yapımı, yapı malzemeleri, imar bilgisi, bina bilgisi, yapı teknolojisi, röleve ve restorasyon,  şehir ve bölge planlama, yapı maliyeti, mimaride detay, taşıyıcı sistem tasarımı ve betonarme uygulama projesi gibi çok geniş bir yelpazeye sahip ve yapı üretim süreci ile ilgili her türlü bilgiyi içeren mesleki dersler öğrencilerimize verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler AutoCad, ArchiCad, 3D Home, İdeCad, Sta4Cad, Photshop, Oska hakediş, 3DMax, Lumion ve Sketchup gibi birçok güncel ve fonksiyonel bigisayar destekli çizim programını öğrenerek sektörel anlamda tercih edilebilirliklerini fazlasıyla arttırabilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz Belediyeler gibi resmi kurumlarda, özel mühendislik ve mimarlık bürolarında çalışabilmektedir. Ayrıca mezun konumda olan Yapı Ressamlığı Teknikerleri kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Mimarlık Bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

Programın en önemli özelliği Türkiye’de aktif olan tek Yapı Ressamlığı Programı olmasıdır. Yapı Ressamlığı Programını tercih edecek öğrencilerin görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü içgüdümle kullanabilme, zihinde canlandırma ve düzgün çizim yapabilme yeteneklerine sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. 

[] Amaç

Güncel mesleki bilgisayar teknolojilerine hakim, gelişen teknolojiyi takip edebilecek nitelikte olan, inşaat teknolojileri ile ilgili yeterli donanıma sahip, özellikle tasarlanmış mimari projeleri imar yönetmeliklerine ve yapım tekniklerine göre detaylı bir şekilde çizebilen, 3 boyutlu düşünme yeteneği gelişmiş, karşılaştığı sorunların çözümünde kullanacağı yöntemi nasıl bulacağını bilen, mesleki yeniliklere açık Yapı Ressamlığı Teknikerleri yetiştirmektir. 

[] Hedef

Bilgisayar destekli mimari tasarım teknolojilerindeki en son gelişmelerin aktif bir şekilde kullanıldığı, inşaat teknoljilerinde gelişmelerin sürekli takip edildiği, güncel bilgilerin kullanıldığı, sürekli gelişime açık, bilgiye ulaşabilen,bilgiyi üreten ve paylaşan örnek ve öncü bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yapı Ressamlığı önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Yapı Ressamlığı Programı, Mühendisler ve Mimarlar tarafından tasarlanmış olan inşaat ön projelerini, uygulama ve detay projelerini, inşaat teknolojisi ile ilgili edindiği teknik bilgileri de kullanarak, istenilen ölçülere göre güncel Bilgisayar Destekli Programlar ile çizebilen nitelikli meslek elemanı yetiştiren bir programdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Mimari tasarımın her kademesinde aktif rol alabilen, tasarımda evrenselliği benimsemiş. Büro çalışmalarında yaptığı mimari projelerin, şantiyede uygulamasını bilen ve bu sayede mimari proje çizimlerinde çok yönlü düşünebilmek.
2 2. Mimarlık alanında içinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 3. Mimari tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara, görsel sunu teknikleri kullanarak anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 4. Betonarme, ahşap, çelik ve altyapı projelerini ve sistem detaylarını, mevcut binaların projelendirilmesini el becerisi veya CAD programlarını kullanarak çizebilmek, çizilmiş projeleri okumak ve şantiye uygulamalarını bilmek.
5 5. Tasarımlarda 3 boyutlu düşünebilmek ve plandan perspektife ulaşarak projeleri görselleştirebilmek.
6 6. Eğimli veya düz arazi ölçümlerinin nasıl yapıldığını ve yönetmelikler doğrultusunda projelerin araziye nasıl uygulanacağını bilmek.
7 7. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8 8. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis yazılımlarını kullanabilmek
9 9. Mimarlık ile ilgili alanda mevcut ve yeni malzemeleri ve uygulama tekniklerini bilmek. Gelişen teknolojiyi takip edecek alt yapıya sahip olmak.
10 10. Alanı ile ilgili konularda, toplam kalite yönetimi ve kalite güvence standartları konularında bilgi sahibi olmak.
11 11. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrencilerimiz Belediyeler gibi resmi kurumlarda, özel mühendislik ve mimarlık bürolarında çalışabilmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Yapı Ressamlığı Programı, 88 yerel kredi ve 122 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Yapı Ressamlığı Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, resmi kurumlarda, özel mühendislik-mimarlık ofislerinde ve inşaat şirketlerinde yapabilirler.
 • [] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
  Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
  [] Mezuniyet Koşulları

  Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

  [] Eğitim Türü
  Tam Zamanlı
  [] Dekan ve Dekan Yardımcıları
  Müdür
  Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
  E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


  [] Bölüm Başkanı
  Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞLI
  E-Mail:ahmetcagli@duzce.edu.tr
  [] Akademik Kadro
  • Öğretim Elemanı
      Öğr. Gör. Elif SAHTİYANCI
      elifsahtiyanci@duzce.edu.tr