[] Program Hakkında

Harita ve Kadastro Programı, 2010-2011 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

 

Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması ya da kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı bu günlerde Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Yine bu günlerde uygulamaya girecek olan yüzlerce lisanslı harita bürolarında, yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması da bu mesleği önemli yapmaktadır. Buna göre arazi bilgi ve dokümanlarının hazırlanması, hazırlanan projelerin araziye uygulanmasında Harita ve Kadastro Teknikeri görev almaktadırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler gibi çok sayıdaki kamu kuruluşu ile tüzel kurumların neredeyse tamamında istihdam imkanı vardır.

 

Harita ve Kadastro sektörünün ülkemizde ve özellikle Doğu, Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, tüm yatırımların haritacılık faaliyetleriyle bağlayacağı göz önüne alındığında, buna bağlı olarak da istihdamda yoğun bir artış görüleceği tahmin edilmektedir.

 

Programın hedefi, Arazi içerikli projelere altlık olan her ölçek de haritaların üretimi, projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren, kent ve imar planlarının projelendirilmesinde ve uygulanmasında yer alacak harita mühendisi ve teknisyenleri arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmektir.

Programı meslek liseleri “Harita ve Kadastro” mezunları ve lise mezunu hem arazi hem de büroda çalışmayı seven tüm öğrenciler tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Harita ve Kadastro alanlarından mezun olanlar, Harita ve Kadastro Programı’na “Sınavsız Geçişler” yerleşebilirler.

 

Öğrencilerimiz 2 yılsonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu, mesleki ve seçmeli olup, Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması eğitimlerine yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar ve stajlar da bölgedeki harita ve kadastro müdürlükleri ve özel harita ve kadastro firmalarından destek alınmaktadır.

[] Amaç

Değişen bilim, teknoloji, Arazi içerikli projelere altlık olan her ölçek de haritaların üretimi, projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren, kent ve imar planlarının projelendirilmesinde ve uygulanmasında yer alacak harita mühendisleri ve teknisyenleri arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef

Harita ve Kadastro alanında eğitimin önemini artırmak ve diğer disiplinlerle ilişkilerine dair bilinç oluşturmak Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, İş birliğine açık ve grup çalışmalarında uyumlu, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita ve Kadastro önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Harita ve Kadastro alanında eğitimin önemini artırmak ve diğer disiplinlerle ilişkilerine dair bilinç oluşturmak,  Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen,  Sayısal düşünme yeteneğine sahip, İş birliğine açık ve grup çalışmalarında uyumlu, Bilgisayar destekli çizim (CAD) programlarını iyi derecede kullanabilen,  Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,  Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Arazi içerikli projelere altlık olarak oluşturulan istenilen ölçek de ve yapılan işin hassasiyetine göre çeşitli topoğrafik harita üretebilmek.
2 Alt yapı ve üst yapı projelerinin hesapların yapılması ve analizleri yapılan projenin araziye tatbikini yapabilmek ve Mesleki alanda sayısal düşünebilme ve arazideki problemler karşısında çözüm üretebilmek
3 Yabancı dil bilgisine sahip olmak
4 Analitik ve sayısal olarak çözümleme yapabilmek.
5 Haritaların üretilmesindeki verilerin toplayıp, bu verilerin işleyebilmeleri ve amaca uygun olarak sayısal projeleri hazırlayabilmek.
6 Temel bilgisayar kullanımı, sayısal arazi üretimindeki CAD tabanlı programları kullanabilmek.
7 Araziden alınan sayısal veriler ve öznitelik verilerinin toplanıp ilişkilerini sağlayabilmek.
8 Mesleki alandaki kanunların, yönetmeliklerin neler olduğunu ve bunların işleyişini bilmek.
9 Bölge planlamalarını ve imar planlarını yapabilmek.
10 Grup çalışmalarını ve iletişim becerilerine sahip olabilmek.
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli, İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi ve Türk dilini doğru kullanabilme ile temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mimarlık ve Yapı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

 1- İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1- Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

 2- Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

 2- Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

    3-Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

4-Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.

X

X

X

X


Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1- Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2- Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3- Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

4-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.

X

X

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

X

X

X

X

X

X

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1-Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2-Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3-İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.

X

X

X

X
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Arazi içerikli projelere altlık olarak oluşturulan topoğrafik haritaların ve sayısal arazi modellerine ihtiyaç duyan tüm devlet kurumlarının ilgili birimlerinde, Belediyelerin fen dairelerinde, Harita ve Kadastro bürolarında ve Lisanslı Harita ve Mühendislik Bürolarında (LİHKAP) kolaylıkla iş bulabilmektedirler. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Harita ve Kadastro Programı, 91 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Harita ve Kadastro Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞLI
E-Mail:ahmetcagli@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı V.
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR
     huseyinbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ömer ÖZDEMİR
     omerozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ece ALKAN
     ecealkan@duzce.edu.tr