[] Program Hakkında

Lojistik Programının temel hedefi, işletmelerde malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Lojistik Programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini bağlı olduğu Meslek Yüksek Okulu ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Program sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili içeriğe sahip sürekli güncel gelişmelerle desteklenen, sektöre yönelik dersler bulunmaktadır. Lojistik programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

ISCED KODU: ISCED-345

[] Amaç

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir büyüme gösteren lojistik sektörünün eğitimli çalışan ihtiyacı da hızla büyümektedir. Ancak henüz bu ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek yeterlilikte eğitim altyapısı bulunmamaktadır. Lojistik programı, bu alandaki yetişmiş ve eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik büyüme sürecine oldukça önemli boyutta katkı sağlayacaktır.

Gelişen teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; malzeme, üretim imkânları, insan bileşiminin zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır.

[] Hedef

Ülkemizde özellikle hizmet ve üretim alanında lojistik süreçler için gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lojistik önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Lojistik, işletmelerde malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel ve mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve ortaöğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 Mesleği ile ilgili alanlarda tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirme becerisi ile birlikte; sahip olduğu bilgi ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi, grup ve kurumlara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
4 Lojistik ile ilgili alanlarda bağımsız öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
5 Lojistik alanındaki işletmenin temel özelliklerini ve ekonomik hayatı bilerek, iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme becerisi ile birlikte; işletme içerisinde öngörülmeyen durumlar ile ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6 Yeni pazarlama ve satış teknikleri becerileri ile uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulama becerisine sahip olmak
7 Alanında ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8 Temel bilgisayar kullanımı ile birlikte; ofis programları, internet teknolojileri ve proje yönetim yazılımlarını kullanabilmek
9 Lojistik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
10 Mesleği ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte; temel hukuk bilgileri, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli, İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi ve Türk dilini doğru kullanabilme ile temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1]

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön-Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

1.Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

BİLGİ

BECERİLER

 1.Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki ku

amsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bi

 alanda kullanabilme becerileri kazanma.

BECERİLER

2.Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2.Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

X

X

X

X

 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

X

 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanı)      

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 5. Düzey, Ön- Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1.Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

X

X

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2.Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3.Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

X

X

X

X

X

X

X

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2.Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

X

X

X

X

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3.Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

X

X

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1.Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

3.Değişime ve yeniliğe açıktır.

X

X

X

 

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız üretim işletmelerin bünyesinde lojistik, satın alma, üretim ve pazarlama bölümlerinde perakende işletmelerin satın alma ve dağıtım departmanlarında görev alabilecekleri gibi, şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilir, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenebilir ve danışmanlık yapabilir, kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilirler. Her türlü insan ve eşya taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda, kargo işletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca lojistik konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının lojistik bölümlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lojistik Ön Lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar. YÖK tarafından ünvan lojistisyen olarak belirlenmiştir. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Lojistik Programı, 93 yerel kredi ve 122 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Lojistik Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) eğitimlerini tamamlama ve mezun olmak için eğitim programlarında gerekli tüm derslerden en az DD notu alması gereken bir plan.

Kayıtların lisans sınav programlarının planlarını planlayan eğitim öğretim programlarında eğitim planlarını tamamlamış olacaklar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İbrahim BİLGİÇ
E-Mail:ibrahimbilgic@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İlyas Temel ŞAFAK
     temelsafak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Burak YÜKSEL
     burakyuksel@duzce.edu.tr